16
Pyagaagad ni Pablo aw ni Silas si Timoteo
Yakadto si Pablo aw si Silas sang banwa na Derbe aw Listra. Pyagakita nilan disaan na banwa si Timoteo na yamanarig kang Jesu Kristo. Yang kanaan ina na yamanarig kang Jesu Kristo Judio awgaid yang ama naan buku nang Judio. Yang manga tomotoo kang Jesu Kristo ag Listra aw ag Ikonio pyagalaong nilan na si Timoteo yangagad nang madyaw sang pagindo nang Dios. Si Pablo, gosto naan na pagaagad si Timoteo. Wakaw pyapatopo naan si Timoteo gyagaon sang manga Judio. Yiimo naan yaan kay antak dili sarikway si Timoteo nang manga Judio disang manga banwa na akadtowan nilan, kay yatigam silan na yang ama ni Timoteo buku nang Judio. Kayan yomanaw silan. Madaig na manga barrio yang kyakaagyan nilan. Pyagalaong nilan sang manga tomotoo yang manga sogo na pyapangagdan kanilan nang manga apostol aw manga mangkatikadung nang manga tomotoo ag Jerusalem. Kayan yagdogang yang pagkanarig nang manga tomotoo aw pagkadaig silan.
Aon Pyapakita nang Dios kang Pablo Adto Troas
Makadto garo Asia si Pablo aw si Silas aw si Timoteo, awgaid wa silan otogoti nang Balaan na Espirito na makadto aw paggogod sang sorit nang Dios adto, wakaw yaan yang yaagi nilan yang Prigia aw Galasia. Nang yagpadadatung da silan ag Misia, makadto garo silan Bitinia, awgaid wa silan otogoti nang Balaan na Espirito. Wakaw wa da silan aapit ag Misia, tyomobang da silan mapakatorid adto sang barrio na Troas. Pagkagabi, aon pyapakita nang Dios kang Pablo, na aon yagaindug na taga Masedonia na yagalaong kang Pablo, “Adi kaw, tabangi kami.” 10 Pagkita ni Pablo sini mangandam kami parabay na makadto Masedonia, kay yatigam kami na yaan yang gosto nang Dios na apakadtowan kanami, antak maggogod adto sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo.
Yotoo si Lidia kang Jesu Kristo Adto Pilipos
11 Yasakay kami si Pablo nang barko sikun ag Troas kayan yapakatorid kami adto sang poro na pyagangaranan nang Samotrasia. Nang sapit na allaw yakadto kami Neapolis. 12 Kayan yomawas kami sang barko aw pagpanaw kami adto Pilipos, yaan yang dakora na syodad na sakop nang probinsiya na Masedonia na sakop nang ari ag Roma. Yagauya kami adto surud nang pilang allaw. 13 Nang allaw na simbaay nang manga Judio, yakadto kami logwa nang syodad kay aon kono yanagkatipon disang said nang tobig kay managampo. Pagdatung nami, magingkod kami aw papagbaraw sang manga kawbayan na yanagkatipon da disaan. 14 Yang isa na bobay na yaningug sang kanami pagindo si Lidia na taga Tiatira na mamarigyaay nang madyaw na sapot na mapora. Maski buku yaan nang Judio yotoo yaan sang Dios. Kaba yaningug si Lidia sang pagindo ni Pablo bain kang Jesu Kristo pyagabayaan yaan nang Dios na makadarag yaan, kayan tyomoo yaan kang Jesu Kristo. 15 Si Lidia na yamanarig kang Jesus byabawtismowan aw yang kariko nang yagauya sang kanaan baray arag byabawtismowan. Kayan yaglaong si Lidia kanami, “Kay yotoo kamo na ako tinuud na tomotoo kang Ginoo Jesus, adi kamo paguya sang kanak baray.” Yagapadayon yaan maglaong sang maynaan, wa kami naan apabaribada. Kayan kyomadto kami sang kanaan baray.
Si Pablo aw si Silas Pipiriso ag Pilipos
16 Misan disaan nang yoman kami komadto si Pablo sang pyagaampowan asang dorog nang tobig, aon yapagkita kanami na bobay na allang na matigam kono magbatok sang amapagguna nang maori na allaw kay yatagan yaan nang gaom ni Satanas, pyagabayaan yaan nang mangkaraat na espirito. Dakora yang yamasapi nang kanaan tagallang tungud sang kanaan pagbatok. 17 Yigiyod kanami yaan na bobay, gyagagaan naan na yagalaong bain kanami, “Yani na manga otaw manga sogwanun nang Dios na Lyomabi. Yagapakatigam silan kamayo daw monnono yang pagkasakop nang Dios kamayo.” 18 Allawallaw yigiyod yaan kanami. Yagapadayon yaan maglaong saan surud nang pilang allaw. Wakaw yamadaman si Pablo. Yamatobang yaan sang bobay kayan pyaglaong naan yang mangkaraat na gapabaya sang bobay, laong, “Pinaagi sang aran ni Jesu Kristo yagalaong ako kanmo na mangkaraat na logwa disang lawas naan na bobay.” Paglaong ni Pablo sang maynaan, maparabay lomogwa disang lawas nang bobay yang mangkaraat.
19-20 Pagkatigam nang manga tagtomon saan na allang na yawara da yang mangkaraat, katigaman nilan na wa day kanilan panapi. Wakaw dyadakup nilan si Pablo aw si Silas, kayan gyoyod adto sang okmanan, asang atobangan nang manga magookom disang syodad na yatagan nang katungud nang goberno ag Roma, kayan yaglaong yang tagtomon saan na allang, “Yani na manga otaw manga Judio, yakasamok silan sang manga otaw disining syodad. 21 Yagaindo silan sang tobok na batasan na sopak sang kanatu balaod, na kita na taga Roma di makatoman.” 22 Kariko nang otaw arag yamadaman kanang Pablo. Pyanagpakasan nang magookom silan sang dagom, pyanaglobasan silan dowa, kayan pyabonaran silan nang magookom. 23 Yamatapos silan pakabonalbonaran, pantorod agsurud nang pirisowan. Kayan pyabantayan nang madyaw sang bantay. 24 Pagdungug nang bantay sang sogo nang pangoro, pagagad naan si Pablo aw si Silas adto apit surud na sobay nang pirisowan kayan syorog yang kanilan siki sang pyapagaklub na kaoy antak di makabloy.
25 Yagaampo sang Dios si Pablo aw si Silas nang tunga nang gabi. Yagakanta arag silan nang pagbantog nilan sang Dios. Yaningug kanilan yang kadaygan na manga piriso. 26 Sakadyap yaglinog nang maanug na yang manga arigi nang pirisowan yamangkagayong. Yadayon pangkaowangan yang kariko nang manga tatakup nang pirisowan. Yang kadina na pyagabakos kanilan yadayon mabadbad. 27 Pagmata nang bantay kitaun naan na kariko nang tatakup nang pirisowan kyakaowangan. Kayan gyabot naan yang kanaan espada, kay gosto naan na magatoyo, kay dumdum naan yakarayas yang kariko nang piriso. 28 Awgaid laong ni Pablo na yagatawag sang bantay sang manga piriso, “Ayaw magtoyo. Kariko nami na manga piriso aani la.” 29 Kayan syugaan nang bantay yang manga ilawan aw parabay daragan adto surud agkang Pablo aw Silas aw lood yaan asang atobangan nilan, tyatakigan yaan laban nang pagkalluk. 30 Pagkatapos naan parogwaun silan sang apit surud na sobay, paglaongon naan, “Nanang imoon ko antak ako marowas sang kanak sara?” 31 Kayan yaglaong silan, “Too sang Ginoo na si Jesus antak kaw marowas nang Dios, ikaw aw yang kanmo pamilya.” 32 Kayan yaggogod silan bain kang Ginoo Jesus adto kanaan aw adto sang kanaan pamilya. 33 Maski mararum pa yang gabi yang bantay sang pirisowan yagaogas sang pari asang likod ni Pablo aw Silas na kyakapariyan nang pagbonal kanilan. Pagkatapos saan, maparabay magpabawtismo sang tobig yang bantay aw yang kariko nang kanaan pamilya. 34 Kayan pyapanik nang bantay si Pablo aw si Silas sang kanaan baray aw pakaana naan silan. Yang bantay aw yang kariko nang yagauya asang kanaan baray yagauma kay yakatoo ra silan sang Dios.
35 Pagkamasurum yang pangoro na otaw nang goberno yagasogo sang polis na apaboroyan sang bantay sang pirisowan si Pablo aw si Silas. 36 Yang bantay yagalaong kanang Pablo, laong, “Yang manga pangoro na otaw nang goberno yagasogo na apaboroyan kamo. Wakaw unug da kamo. Atagapan kamo nang Dios.” 37 Awgaid laong ni Pablo, “Yabay kami nilan pakabonalbonaran asang atobangan nang kawtawan, na wa kami ibistaa na taga Roma. Pipiriso arag kami, kayan adoon gosto nilan na oboroyan kami na way matigam antak way magsosi bain saan. Buku nang madyaw yang maynaan na imo. Silan yang makani aw pagboroy kanami.” 38 Kayan pyaglaong nang polis sang manga pangoro na otaw nang goberno yang pyagalaong nilan, kayan yalluk silan pagdungug na si Pablo aw si Silas sakop nang goberno nang Roma. 39 Wakaw yakadto silan parabay antak pasayloon silan nilan. Kayan byoroyan nilan si Pablo aw si Silas aw papanawa sang syodad. 40 Kayan yomanaw sang pirisowan si Pablo aw si Silas aw kadto silan sang baray ni Lidia. Pyagakita nilan yang kariko nang karomonan nilan na manga tomotoo, aw dasiga nilan silan, aw panawi nilan.