17
Si Pablo aw si Silas na Aadto Tesalonika
Paglabay ni Pablo aw ni Silas sang syodad na Ampipolis aw syodad na Apolonia, domatung silan sang syodad na Tesalonika na disaan aon pagtitiponan nang manga Judio. Si Pablo ipan komadto sang pagtitiponan nang manga Judio nang allaw na simbaay nang manga Judio antak magindo bain kang Jesus. Yapaglantogi yaan sang manga otaw pinasobay sang sorit nang Dios na syosolat. Torong ka simbaay na allaw yaan imoon naan. Syasaysay naan kanilan yang syosolat na sorit nang Dios, na kinaanglan amatay yang syosogo nang Dios aw pagboi oman, yagalaong yaan, “Si Jesus yaan si Kristo na syosogo nang Dios ani sang donya. Yaan yang pyapakatigam ko kamayo.” Aon manga Judio na yotoo, kayan dyomogpo kang Pablo aw kang Silas, maski yang simisimbaay na buku nang Judio arag madaig yang yotoo. Madaig arag na manga dungganun na kawbayan yang yotoo.
Awgaid yang manga pangoro na manga Judio na wa otoo kang Jesus yamadaman kanilan, wakaw yangamang silan sang maat yang ontol na manga otaw. Pyapagtipon nilan yang madaig na manga otaw. Pagkatapos nilan samokon yang madaig na otaw disang syodad lasangun nilan yang baray ni Jason kay yaan yang pyagauyaan ni Pablo aw Silas. Gosto nilan na adaraun silan adto sang atobangan nang kawtawan. Awgaid wa nilan asaota si Pablo aw si Silas asang baray ni Jason. Wakaw yaan yang gyoyod da nilan disaan si Jason aw yang manga kainagadan naan na tomotoo, kayan dyara adto sang manga pangoro na otaw nang goberno. Pyangimowan nilan sang sara yang manga tomotoo, laong, “Ngaong yangindo sang manga otaw, si Pablo aw si Silas na yakasamok sang manga otaw sang kariko nang banwa, yakani arag silan sang kanatu banwa antak magindo. Yani na otaw, si Jason yang yagapapanik kanilan asang kanaan baray aw tayoda naan. Kariko nilan yosopak sang balaod nang kanatu ari na si Sesar, kay yagalaong silan na aon tobok na ari na yaan yang aran si Jesus.” Pagdungug nang manga pangoro na otaw nang goberno aw yang madaig na kanilan sakop sini na sombong, madaman silan kariko. Awgaid pagkabayad ni Jason aw nang manga tomotoo sang piyansa na pyapabayad kanilan, boroyan silan.
Si Pablo aw si Silas na Aadto Berea
10 Pagkagabi parabayun nang manga tomotoo papanawun si Pablo aw si Silas antak komadto Berea. Pagdatung ag Berea, maparabay silan komadto sang pagtitiponan nang manga Judio. 11 Yang manga Judio disaan madyaw yang batasan, madyaw pa sang manga Judio ag Tesalonika, kay gosto nilan na maningug sang pyagalaong ni Pablo aw ni Silas kay gosto nilan na makadarag nang madyaw. Allawallaw yagaanad silan bain sang sorit nang Dios na syosolat kadini, kay gosto nilan na matigam daw matungtung yang pyagalaong ni Pablo aw ni Silas. 12 Wakaw madaig na manga Judio yang yotoo. Maski yang buku nang Judio yotoo, aw arag madaig yang manga dungganun na bobay na buku nang Judio na yotoo.
13 Awgaid pagkatigam nang manga pangoro nang Judio ag Tesalonika na si Pablo aadto Berea yangindo sang manga otaw bain sang sorit nang Dios, komadto silan aw barawa yang manga otaw ag Berea antak kontaraun si Pablo. 14 Kayan pyarabay nang manga tomotoo papanawun si Pablo adto dagat na masakay sang barko, awgaid si Silas aw si Timoteo asaan pa. 15 Yang yoboros kang Pablo taman gaid sang syodad na Atenas. Pagbarik nilan, togonon ni Pablo si Silas aw si Timoteo antak mallug adto kanaan.
Adto sang Syodad na Atenas Yikita si Pablo sang Mga Diosdios
16 Kaba yagatagad si Pablo kang Silas aw kang Timoteo adto sang syodad na Atenas, maat yang dumdum naan pagkita naan sang madaig na manga diosdios nilan disang syodad. 17 Wakaw yumupud yaan disang pagtitiponan sang kabarawbaraw nang manga Judio aw buku nang Judio na arag yisimba. Allawallaw yumupud yaan arag sang kabarawbaraw asang paringki nang maski sini disaan. 18 Aon arag manga otaw na yumupud mapagkabaraw kanaan na manga sait na magindoway bain sang pagtoo ni Epikureo aw Estoiko. Syasaway nilan si Pablo, laong, “Nanang pyagalaong nining magbabaraw sang way kabos?” Awgaid laong nang kadaygan, “Dagaw yaan yang byabaraw naan yang manga dios nang manga otaw adto sang maawat na banwa.” Yagalaong silan saan kay yagagogod si Pablo bain kang Jesus aw yang kanaan pagboi oman. 19 Wakaw dyadara yaan nilan adto sang atobangan nang matikadung asang pagtitiponan nilan na pyagangaranan nang Areopago aw paglaong, “Paglaongan kanami antak kami arag matigam sang bago na manga pagindo na pyagaindo mo 20 kay yamaburungburung kami sang pyagalaong mo, wakaw gosto nami na matigam daw nanang kaologan naan.” 21 Yaan yang pyagalaong nilan kay yang kariko nang otaw na taga Atenas aw yang kadaygan na manga otaw na asaan magkadurum yagabaraw aw paningug sang manga pagindo aw aon pagindo na dungan wa nilan dungga.
22 Wakaw yagaindug si Pablo asang atobangan nang matikadung asang pagtitiponan na Areopago aw paglaong, “Kamo na taga Atenas, kikita ko na madaig yang kamayo manga diosdios na laban mayo pyagataod, 23 kay tyatanaw ko yang kamayo ampowanan sang kamayo manga diosdios na kyakaagiyan ko. Aon isa na ampowanan na aon solat na yagalaong, ‘Ampowanan sang dios na wa nami akatigami.’ Yang sisimba mayo na wa mayo akatigami yaan yang pagalaong ko kamayo. 24 Yang Dios na byabatok ko yaan yang yagaimo sining donya aw sang kariko nang asang donya. Wa yaan magauya asang ampowanan na inimo nang otaw, kay yaan yang makagagaom sang kariko aglangit aw asang lopa. 25 Wa yaan magakinaanglan sang tabang nang otaw, kay yaan yang yamatag kanatu na manga otaw nang ginawa aw kinaboi aw maski nana na kikinaanglan ta. 26 Yang pyagponowan nang kariko nang otaw sang ka otaw da, yang inimo gaid nang Dios yang yadagdag na yakarimpud disang donya. Yang Dios yang gabuut sang kanilan banwa daw wain ataman. Yatigam yang Dios kadini daw kano naan pallinduga yang manga nasyon, aw daw kano naan taposa. 27 Yiimo nang Dios maynaan antak makadumdum yang manga otaw paganap kanaan, kayan yaan yang akatigaman da nilan sang Dios. Toyo buku nang maawat kanatu yang Dios, 28 kay yang Dios gaid yang yamatag nang kinaboi, yaan yang yagabuut sang kariko, yaan yang yamatag kanatu nang madyaw na dumdum. Maski yang kamayo manga ungudan na manga otaw yagalaong, ‘Tinuud na yang Dios yang pyagasikunan ta.’ 29 Kay tinuud na yang Dios yang pyagasikunan ta, wakaw dili kita magadumdum na yang Dios yakagaon sang diosdios na borawan aw sapi aw bato na yiimo nang manga otaw, kay yaan gaid yang kanilan kyakatigaman na imoon nilan na sikun sang kyakadumduman nilan. 30 Nangaon pyapabayaan nang Dios yang manga otaw na yakasara nang maynaan na sara, kay wa pa silan akatigam kanaan. Awgaid adoon yagalaong yang Dios na kinaanglan na kariko nang otaw disang donya magatangku da sang pagimo sang sara, 31 kay papagokomon da naan sang kariko nang otaw asang donya yang kanaan pinili na si Jesu Kristo. Yaan yang pyapakatigam naan kanatu nang pagboi naan kang Jesus na pyapatay. Yatigam arag yang Dios sang allaw daw kano mapagguna yaan. Laban matarong yang pagokom ni Jesu Kristo.” Yaan yang pyagalaong ni Pablo.
32 Pagdungug nang manga otaw sang pyagalaong ni Pablo bain sang pagboi oman nang patay, obitin nilan si Pablo, awgaid aon yanaglaong, “Maningug kami oman sang kanmo pagindo bain sini.” 33 Kayan pyanawan silan ni Pablo. 34 Awgaid aon manga otaw disaan na yamagad kang Pablo kayan tyomoo kang Jesus. Yang sang ka otaw na yotoo si Dionisio na matikadung asang pagtitiponan nilan na Areopago, aw aon arag bobay na pyagangaranan ni Damaris aw aon pay kadaygan.