18
Ag Korinto Pyagakita ni Pablo si Akila aw si Prisila
Pagkatapos saan manaw si Pablo ag Atenas aw kadto sang syodad na Korinto. Asaan naan pagakitaan yang magasawa, si Akila aw si Prisila. Manga Judio silan na sikun ag Ponto na yakadto Italia nangaon. Baya pa silan na yadatung ag Korinto sikun ag Italia, kay pyapapanaw ni Ari Klaudio yang kariko nang Judio na asang syodad na Roma na sakop nang Italia. Yakadto kanilan si Pablo kayan yaguya yaan agkanilan kay magonawa silan magiimo sang tolda na ipan paguyaan nang otaw. Yomobay yaan arag kanilan maggawbuk. Si Pablo, aw allaw nang simbaay nang manga Judio, yakadto sang pagtitiponan nang manga Judio antak magindo kanilan, pyagalaong naan yang manga Judio aw buku nang Judio antak tomoo kang Jesus.
Pagdatung ni Silas aw Timoteo sikun ag Masedonia, si Pablo yabay magindo. Dyadadayaw naan batokan yang manga Judio na si Jesus yaan si Kristo na syosogo nang Dios ani sang donya. Awgaid way gosto nang manga Judio sang pagindo naan, yoodyat yaan nilan. Wakaw yakaokom yaan na dili da magagogod kanilan, kayan yaglaong yaan kanilan, “Aw di kamo pagsakopon nang Dios, ayaw mayo ako pagsusuri, kay kamayo yaan sara. Wakaw adoon yaan yang ogogodan da ko yang buku nang manga Judio.”
Kayan pyanawan naan silan, wa da yaan magagogodanun bain kang Jesus asang pagtitiponan nang manga Judio. Adto ra yaan magagogodanun sang baray ni Tito Justo na buku nang Judio toyo yisimba sang Dios. Yang kanaan baray sapit sang pagtitiponan nang manga Judio. Si Krispo na pangoro disang pagtitiponan aw yang kanaan pamilya yotoo sang Ginoo na si Jesus. Madaig arag na manga otaw ag Korinto yang yotoo kayan byawtismowan.
Misan disaan, nang gabi yapakita asang dumdum ni Pablo yang Ginoo na si Jesus na yagalaong, “Ayaw magkalluk nang manga otaw, aw ayaw magtangku sang paggogodanun bain kanak disini na banwa, 10 kay ako yang yatagap kanmo, way otaw na magadaugdaug kanmo disini. Madaig pa na manga otaw yang gosto ko na amaimo kanak manga otaw disini na syodad.” Yaan yang pyagalaong ni Jesus kang Pablo. 11 Sang ka toig aw unum na boran ni Pablo magindo sang manga otaw ag Korinto bain sang pyagalaong nang Dios.
12 Awgaid pagkaimo ni Galio gobernador nang probinsiya nang Akaya, yang manga Judio na wa otoo kang Jesus yanagkaoyon pagdakup kang Pablo aw daraa nilan adto sang okmanan. 13 Pagdatung nilan laong nang manga Judio kang Gobernador Galio, “Yani na otaw, si Pablo, yagaindo sang manga otaw pagsimba sang Dios sang paagi na sopak sang kanatu balaod.” 14 Nang imibak da garo si Pablo sang kanilan sombong, yaglaong da yang gobernador sang manga Judio, laong, “Aw tinuud na aon maat na imo nini na otaw, kinaanglan na maningug ako sang kamayo sombong na manga Judio. 15 Awgaid way labut nang balaod nang goberno sang kamayo sombong. Yapagagis kamo kang Pablo tungud sang kamayo pagindo aw tungud sang kamayo balaod. Wakaw dili ako magabista kamayo. Kamo yang pagbaraw da bain saan.” 16 Kayan pyapanaw naan silan sang kanaan opisina. 17 Kayan dyakup nang manga kadadaygan ni Gobernador Galio na buku nang Judio si Sostenes na pangoro disang pagtitiponan nang manga Judio aw bonari nilan, kay yaan yang syususuran nilan nang kasamok na yiimo nang manga Judio. Yagatanaw kanilan si Gobernador Galio, toyo wa yaan atagoyap kanilan.
Yagabarik si Pablo ag Antiokia
18 Yadogay maguya ag Korinto si Pablo kayan yomanaw yaan, yakadto Senkrea, yagadan nang magasawa na si Prisila aw si Akila. Pagdatung nilan sang barrio na Senkrea, magpaboro si Pablo sang kanaan oro, kay yaan yang batasan nang Judio aw aon saad nilan sang Dios. Pagkatapos saan, somakay silan sang barko na yagapadurug adto Siria. 19-21 Pagdatung nilan asang syodad na Epeso, sumurud yaan sang pagtitiponan nang manga Judio aw upud yaan kanilan sang manga babarawun. Gosto nilan na madogay yaan maguya disaan, toyo way gosto naan. Yagalaong yaan kanilan nang bay yaan manaw, laong, “Aw gosto nang Dios na magabarik ako ani kamayo, makani ako.” Kayan pyanawan naan yang magasawa, si Akila aw si Prisila ag Epeso, aw sakay yaan sang barko.
22 Pagdatung ni Pablo ag Sesarea, somaka yaan adto sang manga tomotoo ag Jerusalem kayan tyumugbung yaan ag Antiokia na sakop nang Siria. 23 Paglabay nang pilang allaw naan adto, panawan naan silan aw singadto yaan sang probinsiya na Galasia aw sang probinsiya na Prigia, kayan yaglimpud yaan magpanawpanaw disaan na banwa, yagaindo yaan sang manga tomotoo antak madigun yang kanilan pagkanarig sang Dios.
Yang Pagindo ni Apolos ag Epeso aw ag Korinto
24 Kaba aadto si Pablo Galasia aw Prigia, yakadto Epeso si Apolos na arag Judio na sikun ag Alejandria. Si Apolos sait magindo, madaig yang kyakatigaman naan bain sang syosolat nang manga propeta nang Dios. 25 Aon yagaindo kanaan nangaon bain sang Ginoo na si Jesus. Awgaid yang pyagaindo kanaan yang bain gaid sang gyogogod ni Juan kaba yabay pa si Juan magbawtismo. Maasub si Apolos maggogodanun, matungtung yang kanaan pagindo bain kang Jesus toyo kolang pa yang kanaan katigaman. 26 Wa akalluk si Apolos magindo asang pagtitiponan nang manga Judio. Pagdungug ni Akila aw ni Prisila sang kanaan pagindo, pagagad yaan nilan asang kanilan baray kayan dyadayaw paglaong kanaan yang wa pa naan akatigami bain sang pagindo kang Jesus.
27 Gosto arag ni Apolos na makadto aw pagindo asang probinsiya nang Akaya na yakasakop sang syodad na Korinto. Yang manga tomotoo yagadasig kanaan kay arag madyaw nilan na makadto yaan Akaya na magaindo adto. Wakaw yagasolat silan sang manga tomotoo ag Akaya antak yaan tayodon nilan. Pagdatung ni Apolos ag Akaya, madasig laban silan na yamanarig kang Jesu Kristo tungud sang karugun nang Dios kanilan. 28 Kay dyadaug ni Apolos sang lantogi disang pagkadaigan yang manga Judio kay syosobay naan yang pyapasolat kadini nang Dios, kayan yatigam yang manga otaw na si Jesus yang tinuud na Kristo na syosogo nang Dios ani sang donya.