19
Si Pablo na Aadto Epeso
Kaba aadto si Apolos sang syodad na Korinto, si Pablo yamagi sang kabutayan, yagapadurug yaan adto Epeso. Kayan pagdatung naan ag Epeso pagkita naan yang manga inindo ni Juan na magbawtismoway. Yanagbaraw silan, kayan yosip silan ni Pablo, laong, “Nang pagtoo mayo, yakadawat ba kamo sang Balaan na Espirito?” Yimibak silan kang Pablo, laong, “Wara, kay wa pay dyudungug nami na aon Balaan na Espirito.” Si Pablo yagaosip kanilan, laong, “Monnono yang bawtismo kamayo?” Yimibak silan, laong, “Byabawtismowan kami nangaon asang tobig kay yotoo kami sang pagindo ni Juan na magbawtismoway.” Kayan yaglaong si Pablo, “Si Juan yagabawtismo sang manga otaw aw yagtangku da silan sang pagimo sang sara. Yagaindo yaan arag na si Jesus yang otoowan na masapit kanaan domatung.” Pagdungug nilan sang pyagalaong ni Pablo, magpabawtismo silan pinaagi sang aran ni Ginoo Jesus. Pagdapun ni Pablo kanilan maparabay silan kunsadan nang Balaan na Espirito, kayan yagsorit silan nang yanagkatoboktobok na sorit na wa nilan akatigami. Pyagalaong arag nilan yang pyapakatigam kanilan nang Balaan na Espirito. Samporo silan aw dowa na ka otaw kariko.
Torong boran ni Pablo magindo asang pagtitiponan nang manga Judio ag Epeso. Wa yaan akalluk, yapaglantogi yaan sang manga Judio bain sang pagsakop nang Dios antak silan arag tomoo kang Jesus. Awgaid yang manga Judio na wa otoo na mangkabagsug yang oro, yagaodyat kang Pablo agsurud nang pagtitiponan tungud sang pyagalaong naan bain sang pagtoo kang Jesus. Wakaw yakadto si Pablo aw yang manga tomotoo sang eskuwelahan ni Tirano aw pagindo yaan disaan allawallaw. 10 Yabay magindo si Pablo disaan surud nang dowang ka toig. Wakaw yang kariko nang yagauya asang probinsiya nang Asia, Judio aw buku nang Judio, yudungug sang pagindo bain sang Ginoo na si Jesus.
Yang Pitong ka Otaw na Manga Anak ni Eskeba
11 Pyapaimo nang Dios kang Pablo yang madaig na kaburungburungan na wa pay otaw na yikita sang maynaan. 12 Kay maski yang panyo gaid aw maski sapot yang opotiin naan, kayan dyara nilan adto sang yamasakit, yagakadyaw silan aw logwa yang mangkaraat sang kanilan lawas.
13 Aon manga Judio na yagapanawpanaw na yitigi manabang sang manga otaw na lyarasakan nang mangkaraat. Yitigi silan mingaran sang aran ni Jesus antak makapagparogwa garo sang mangkaraat, laong nilan, “Panaw adoon, ikaw na mangkaraat, kay si Jesus na gyogogod ni Pablo, yaan yang yagapapanaw kanmo adoon.” 14 Yang pitong ka otaw na manga anak ni Eskeba na labaw na magampoway nang manga Judio yang yagalaong saan. 15 Awgaid yiibak silan nang mangkaraat, laong, “Yatigam ako kang Jesus, yatigam ako arag kang Pablo. Awgaid sini kamo?” 16 Kayan pyoti silan nang otaw na lyarasakan nang mangkaraat aw bontogan silan sang lopa. Kariko nilan pitong ka otaw dyadaug nang otaw na lyarasakan nang mangkaraat. Yadaragan silan na lobas sikun disang baray, madaig yang kanilan pari. 17 Adoon, pagdungug nang manga otaw na yagauya ag Epeso, Judio aw buku nang Judio, bain saan, malluk silan laban. Wakaw yagataod silan sang Ginoo na si Jesus. 18 Yang manga otaw na syomarig da kang Jesus yagalaong asang atobangan nang arag silan tomotoo bain sang orasyon nilan na yayawan da nilan. 19 Maski yang manga otaw na salamangkiro na yagagamit sang katigaman na pagbaya ni Satanas, arag syomarig da kang Jesu Kristo, kayan wa da silan mangagad kang Satanas. Wakaw titipon nilan yang kasangkapan na gyagamit nilan sang kanilan pagsalamangka aw yang manga libro nilan bain sang orasyon kayan syonog asang atobangan nang kariko nang manga otaw. Bibilang nilan, karimaan na mararan yang kantidad nang kariko nang kasangkapan aw manga libro. 20 Kayan yapagguna na yang pagindo bain sang Ginoo na si Jesus yakarimpud sang banwa, aw pagkadaig yang manga tomotoo.
Yang Kasamok Adto Epeso
21 Pagkatapos saan, pagindoon si Pablo nang Balaan na Espirito na omona yaan komadto sang probinsiya nang Masedonia aw Akaya na di pa makadto Jerusalem. Kayan yaglaong yaan na kinaanglan arag makadto yaan sang syodad na Roma. 22 Awgaid pyapagona naan yang kanaan katabang na dowang ka otaw, si Timoteo aw si Erasto. Si Pablo aadto pa sang probinsiya nang Asia na yakasakop sang Epeso.
23 Kaba si Pablo ag Epeso, aon dakora na kasamok disaan kay yang manga otaw way gosto na motoo kang Jesus. 24 Maynini yang kyakaponowan naan na kasamok, aon otaw disaan na pyagangaranan ni Demetrio na gimatigaman na panday sang parata. Madaig yang maggawbukay naan na pyapagimo naan sang mamayantuk na larawan nang templo nang kanilan diosa na si Diana. Dakora yang yamasapi nilan saan. 25 Kayan pyapagtipon ni Demetrio yang yanaggawbuk kanaan aw yang kariko nang arag silan panday aw paglaong yaan kanilan, laong, “Kay manga kainagadan ko na manga panday, yatigam kita kariko na yang kanatu gawbuk yang yakakamang sang sapi na yakadyaw sang kanatu kabutang. 26 Yikita arag kita aw yudungug na madaig yang yotoo sang pyagalaong ni Pablo asang syodad na Epeso aw agput tibook probinsiya nang Asia. Madaig da yang pyapasoway ni Pablo kay yagalaong si Pablo na buku nang tinuud na manga dios yang kanatu imo na manga larawan kay imo gaid nang otaw. 27 Aw maynini, maat da yang kanatu akainangan. Buku gaid nini yang maat, awgaid yaning manga imo ta na manga larawan arag waday kabos. Maski yang templo nang kanatu labaw na diosa na si Diana di da ataodon. Aw di natu sagdaun si Pablo, dagaw amawara yang dungug ni Diana, wa day misimba kang Diana na sisimba nang kariko nang otaw ag Asia aw asang karowagan nang donya.” Yaan yang pyagalaong ni Demetrio.
28 Pagdungug nilan sining pyagalaong ni Demetrio, madaman silan laban kang Pablo, gyagagaan nilan yang paglaong, laong, “Maturus si Diana ani Epeso, yaan yang labaw.” 29 Wakaw kariko nang otaw disang syodad yamasamok. Kayan dyakup nilan si Gayo aw si Aristarko na taga Masedonia na yamagad kang Pablo, aw panaggoyoda nilan adto sang pagtitiponan disang syodad. 30 Si Pablo gosto garo arag na makadto sang pyagakatiponan nang manga otaw, awgaid wa yaan apakadtowa nang manga tomotoo. 31 Aon manga amigo ni Pablo na manga pangoro nang probinsiya na yagasogo sang otaw adto kanaan na yagalaong kanaan antak yaan di komadto sang pyagakatiponan nang manga otaw. 32 Yang madaig na manga otaw na yanagkatipon wa akatigam daw nanang imoon. Aon manga otaw na tobok yang pyagalaong na yokowaaw, yang kadaygan arag tobok yang pyagalaong na yokowaaw, kay madaig yang wa akatigam daw nanga yanagkatipon silan disaan. 33 Aon yagadumdum na si Alejandro yang kyakaingutingutan nilan, kay yaan yang pyapagindug nang manga Judio antak magsorit asang atobangan nang manga otaw. Titigi naan pakatingunun yang manga otaw, kay gosto naan na imibak kanilan, 34 awgaid pagkilara nilan na yaan Judio, magdungan silan komowaaw nang agput dowang ka oras, laong, “Maturus si Diana ani Epeso, yaan yang labaw.”
35 Awgaid nang yatingun da yang manga otaw na pyapakatingun nang sekretaryo nang syodad, maglaong yaan kanilan, “Kamo na kanak manga kadadaygan na taga Epeso, kariko nang otaw yatigam na kita gaid yang yagabantay sang templo nang kanatu pyagataod na diosa na si Diana aw yang bato na larawan ni Diana na yamallog sikun aglangit nangaon. 36 Way makapaglaong na yaan kagaro, wakaw matingun kita, di kita amasasaw. 37 Yang manga otaw na dyadara mayo, way tyatakaw nilan disang kanatu templo aw wa magaodyat sang kanatu diosa. 38 Aw aon sombong ni Demetrio aw yang kanaan kainagadan, dato silan magsombong sang okmanan, aon owis na magabista saan. Yaan yang osombongan nilan. 39 Aw aon kadaygan na gosto mayo pagosip, kami gaid yang magaokom bain saan aw managkatipon da oman kami asang munisipyo. 40 Kay aw abay kamo magimo sang kasamok, daw yang kanatu manga pangoro maglaong na mapagtanam kita sang goberno, kayan pyarisudan kita nang kanatu pangoro. Di kita makabaribad sang kanatu manga pangoro kay way tinuud na kyakaponowan nining kasamok.” 41 Pagkatapos naan maglaong saan kanilan, paoriin naan silan.