20
Yakadto si Pablo Masedonia aw ag Akaya
Pagkawara nang kasamok, papagtiponon ni Pablo yang manga tomotoo aw dasiga naan silan. Kayan pyanawan naan silan kay makadto yaan Masedonia. Nang yakarimpud da yaan komadto sang manga syodad disaan na yagadasig sang manga tomotoo pinaagi sang pagindo naan kanilan, komadto yaan Gresia na sakop nang probinsiya nang Akaya. Yagauya yaan disaan nang torong boran, kayan yagdumdum yaan na masakay sang barko padurug adto sang probinsiya nang Siria, kayan dyungug naan na yang manga Judio na wa otoo kang Jesus gosto na magapatay kanaan. Wakaw yakaungud da yaan na magapanaw na amagi adto Masedonia. 4-5 Pagdatung nami kariko asang syodad na Pilipos, magona yang kanami manga inagad na yasakay nang barko, kay magatagad silan kanami ag Troas. Silan si Sopater Piro na taga Berea, aw si Aristarko aw si Segundo na taga Tesalonika, aw si Gayo na taga Derbe, aw si Timoteo, aw si Titiko aw si Tropimo na taga Asia. Pagkatapos nang pista sang paan na way patobo, somakay kami arag sang barko. Limang allaw kayan dyomatung kami adto sang kanami inagad ag Troas. Sang ka simana nami disaan.
Yang Kataposan na Pagkadto ni Pablo Troas
PagkaDominggo, nang mona na allaw nang simana, managkatipon kami aw yang kariko nang manga tomotoo kay makaan sang paan na panamput sang kamatayun ni Jesu Kristo. Yabay si Pablo magindo asta nang tunga nang gabi, kay mapanaw da yaan pagkamasurum. Yang pyagakatiponan nami yang apit taas na sobay nang baray. Madaig na ilawan disaan. Aon bagong otaw na pyagangaranan ni Eutiko na yagaingkod asang bintana. Awgaid nang yadogay da si Pablo magbabarawun, yatodtod da si Eutiko kayan yamugtuk matorog, wakaw yamallog agdarum, kayan yamatay kay makagwas yang baray na pyagakatiponan nami, torong angka. Kayan pyoti nilan yaan. 10 Kayan yomanaog arag si Pablo aw potiya naan yang bagong otaw na yamatay aw sagopowa naan, laong naan, “Ayaw kamo magkaundug kay boi da yaan oman.” 11 Kayan yomagad silan kang Pablo magbarik agtaas na makaan silan sang paan na panamput sang pagkamatay ni Jesus. Pagkatapos saan, komaan silan sang kanun aw abay pagbaraw asta yaallaw, kayan pyanawan silan ni Pablo. 12 Yanaguma silan na yagadara kang Eutiko adto sang kanaan baray, kay boi yaan.
Yang Panaw ni Pablo Sikun ag Troas Padurug Adto Mileto
13 Kayan syomakay kami sang barko padurug adto sang syodad nang Ason. Awgaid si Pablo, yagaid yaan magpanaw, yagalaong yaan na magatagad kami kanaan ag Ason. 14 Pagkita nami kanaan ag Ason pasakayun nami yaan kayan kyomadto kami kariko sang syodad nang Mitilene. 15-16 Ninyang sapit na allaw, yoman kami somakay nang barko, kayan lyomabay kami sang poro na Kio. Nang sapit na allaw yodoong kami sang poro na Samo. Kayan nang sapit oman na allaw yadatung kami sang barrio na Mileto, kay di kami modoong ag Epeso, kay gosto ni Pablo di madogay adto sang probinsiya nang Asia kay gosto naan na aw maimo dato yaan Jerusalem nang allaw nang pista nang manga Judio na pyagangaranan nang Pentekostes.
Yang Papagbaraw ni Pablo sang Manga Matikadung nang Manga Tomotoo ag Epeso
17 Kayan yagsogo si Pablo sang sangka otaw pagpakadto Epeso sikun ag Mileto antak kangayun yang manga pangoro na tomatagap sang manga tomotoo ag Epeso. 18 Pagdatung nang manga pangoro na pyapatawag naan, paglaongon naan, “Kamo, yatigam kamo sang kariko nang yiimo ko kaba iyan ako inagad mayo asang probinsiya nang Asia pagpono sang mona ko na pagdatung, 19 daw yoonnono ko yang pagpangagad abay sang manga sogo nang Ginoo, na wara ako magaparabaw kamayo. Ipan ak makapagdaraw tungud sang arag kami Judio na wa otoo. Yatigam kamo arag na yabay ako mangagad sang manga sogo nang Ginoo maski laban ak kyakarisudan tungud sang maat na imo kanak nang arag kami Judio, na gosto ako apatayun. 20 Yatigam kamo na way tyatago ko na pagindo na madyaw kamayo nang pagindo ko kamayo nang timpo nang kanatu panagkatipon aw asang kamayo manga baray. 21 Yatigam kamo na dyadadayaw ko arag paglaong sang arag kami Judio aw buku nang Judio na kinaanglan di da silan magaimo sang sara, kayan mangagad da sang pagbuut nang Dios aw sarig sang Ginoo ta na si Jesu Kristo. 22 Kayan adoon makadto ra ako Jerusalem, kay yaan yang pyapaimo kanak nang Balaan na Espirito. Wa ak akatigam daw nanang akainangan ko adto. 23 Awgaid asang kariko nang syodad na kyakadtowan ko pyapakatigam kanak nang Balaan na Espirito na ipirisoon ako nilan aw lasaya ako. 24 Awgaid ako, yang kanak kinaboi wa ko ibilanga na importante kanak. Yang kanak dyudumdum yang gosto ko na ataposon yang pyagasogo ni Ginoo Jesus kanak na magabatok sang madyaw na batok bain sang pagkarugun nang Dios.
25 “Wakaw adoon yatigam ako na way isa kamayo na mikita kanak oman, kariko mayo na kyakadtowan ko na yagagogod kamayo bain sang pagari nang Dios disang donya. 26 Wakaw dyadadayaw ko paglaong kamayo na di mayo ako ususurun aw aon digkamayo di motoo kayan sinilotan nang Dios, 27 kay way tyatago ko na madyaw na wa ko pagalaongan kamayo kariko na gosto nang Dios na apakatigam. 28 Wakaw isaisa kamayo na manga pangoro na tomatagap sang manga tomotoo panagkido kamo sang kamayo pagtoo sang Dios. Arag pagdadayaw pagtagap sang kariko nang otaw na syasarig kamayo nang Balaan na Espirito. Pagkido kamo arag pagindo kanilan kay silan yang manga otaw nang Dios na bibili naan nang dogo nang kanaan Anak. 29 Kay yatigam ako na aon madatung na magaindo kamayo nang kagaro aw mariyos da ako. Mayn silan nang manga yaras na mananap na madatung antak magpatay sang manga ayup na tyatagapan, kay gosto nilan awaraun yang pagtoo nang manga otaw na yaatag kamayo na pagaindoon. 30 Yatigam ako na aon allaw na madatung na aon arag digkamayo magaindo sang kagaro, magapatoo silan sang manga otaw sang kanilan kagaro antak maimo kanilan inindo. 31 Wakaw pakatagap kamo. Butangan sang ginawa mayo yang imo ko kaba iyan ako inagad mayo nang torong ka toig, na wa ak magatangku nang pagindo kamayo kariko, gabi allaw. Yagapakadaraw ako arag tungud sang pagkarugun ko kamayo.
32 “Wakaw pyangayo ko sang Dios antak kamo tagapan naan. Yang kanaan sorit na yamarugun kanatu yang makadigun sang kanatu pagtoo aw yaan yang akaponowan nang kanaan pagpanalangin sang kariko nang kanaan manga otaw. 33 Nangaon nang iyan ako inagad mayo, wa ak mangayo kamayo nang sapi aw damit. 34 Yatigam kamo na yagagawbuk ako antak ako aw yang kanak manga inagad makakamang sang yakaukud kanami. 35 Yaan yang yabay ko kamayo paglaong, na madyaw yang magagawbuk, antak kita makatabang sang yamaukud, kay yakaungud ako sang pyagalaong ni Ginoo Jesus, laong, ‘Madyaw yang amatag madyaw pa sang yatagan kay laban panalanginan kita nang Dios aw matag kita labaw pa sang yatagan.’ ”
36 Pagkatapos ni Pablo magsorit, lomood silan kariko kayan yagampo yaan. 37 Yagadaraw silan kariko, gyugugul nilan si Pablo aw aruki nilan, 38 kay yamauruk silan. Yang kyakauruk nilan laban yang yagalaong yaan na di da silan mikita kanaan oman. Kayan yatud yaan nilan adto sang barko na asakayan naan.