21
Yakadto si Pablo Jerusalem
Pagsakay nami aw si Pablo sang barko, nang yomanaw da kami kanilan, mapakatorid kami adto sang poro na pyagangaranan nang Kos. Ninyang sapit na allaw aadto kami sang poro na Rodas. Kayan nang sapit oman na allaw aadto kami sang barrio na Patara. Aon disaan barko na makadto Penisia, kayan syomakay kami. Aon pyangkita nami, yang poro na pyagangaranan nang Sipre lyarabayan nami apit kawara nami. Kayan yapakatorid kami adto sang probinsiya nang Siria, kay yodoong kami sang syodad na Tiro, kay asaan awasa yang loran nang barko. Yagatotol kami sang manga tomotoo, kayan yaguya kami agkanilan nang pitong allaw. Yang manga tomotoo pyapakatigam nang Balaan na Espirito na si Pablo magatigkul sang karisud ag Jerusalem, wakaw yagalaong silan na di da yaan apakadtoon. 5-6 Awgaid pagkatapos nami maguya disaan surud nang pilang allaw, manaros kami abay adto sang akadtowan nami. Kariko nang manga tomotoo asta yang kanilan manga asawa aw yang kanilan manga anak yamatud kanami adto logwa nang syodad, aw asta adto sang baybayun. Kayan lyomood kami asang baybayun aw pagampo sang Dios. Pagkatapos nami magampo, yomori da silan agkanilan kayan syomakay kami sang barko.
Kayan dyomatung kami ag Tolemaida sikun ag Tiro. Sang gabi nami disaan na yagabisita sang manga otaw na yotoo kang Jesus. Ninyang sapit na allaw yakadto kami sang syodad na Sesarea. Aadto kami sang baray ni Pelipe na isa sang pitong kawtaw na pipili nangaon ag Jerusalem na matabang sang manga apostol. Arag yaan yagabatok bain kang Jesus adto sang manga otaw. Yang opat na manga anak ni Pelipe, manga daraga na propeta, pyapakatigam nang Dios sang pagalaong naan antak nilan paglaong adto sang manga otaw. 10 Paguya nami adto nang pilang allaw, komadto kanami yang propeta na pyagangaranan ni Agabo na sikun ag Judea. 11 Yodorod yaan kanami kayan kyamang naan yang sintoron ni Pablo aw bakosa naan yang kanaan tyoonan manga siki aw manga buktun aw paglaong, “Yani yang pyagalaong nang Balaan na Espirito na yang tagtomon sini na sintoron abakoson nang manga Judio ag Jerusalem maynang kanak siki aw buktun na byabakos. Osombong arag yaan adto sang buku nang Judio.” 12 Pagdungug nami aw yang kariko nang manga otaw disaan, paglaongon nami si Pablo antak di da yaan komadto Jerusalem. 13 Kayan yimibak si Pablo, laong, “Nanga dyadarawan mayo ako? Ayaw mayo ako pagkuduga, kay andam ako pagpabakos, maski apatayun ako nilan ag Jerusalem tungud sang kanak pagtoo kang Ginoo Jesus.” 14 Wa da kami magasorit pagkatigam nami na di yaan akatagunan. Awgaid yagalaong kami, “Amatoman yang gosto nang Dios na amapagguna.”
15 Kayan yangiyus kami sang kanami manga dara aw singadto kami Jerusalem. 16 Aon manga tomotoo ag Sesarea na yamagad kanami ag Jerusalem. Dyadara kami nilan adto sang baray ni Manason na taga Sipre na dogay da na yotoo kang Jesus. Asaan kami magauya.
Yapagkita si Pablo kang Santiago
17 Yang manga tomotoo ag Jerusalem yanaguma pagdatung nami aw si Pablo. 18 Ninyang sapit na allaw yamagad si Pablo kanami, mapagkita kang Santiago aw sang kariko nang manga matikadung nang manga tomotoo ag Jerusalem. 19 Pagkatapos nami mapakita kanilan, saysayun ni Pablo yang kariko nang pyapaimo kanaan nang Dios sang kanaan panaw na yagagogodanun bain kang Jesus adto sang buku nang Judio. 20 Pagdungug nilan saan, bantogon nilan yang Dios. Awgaid laong nilan kang Pablo, “Yatigam kaw, kay lomon, na aon day pilang mararan na manga Judio adoon yang tyomoo ra kang Jesus, kariko nilan yabay pa mamakot mangagad sang balaod ni Moises. 21 Awgaid yudungug silan na maat yang pyagaindo mo sang manga Judio na yagauya adto sang banwa nang buku nang manga Judio, kay dyudungug nilan na wa mo silan papangagada sang balaod ni Moises, kay wa mo apatopowan kono yang kanilan manga anak, wa mo arag silan apasonoda sang kanatu batasan. 22 Wakaw maynini yang inangun ta, kay laban sa mudungug silan bain sang kanmo pagdatung ani, kayan yanagkatipon silan aw pagkabaraw daw nanang inangun kanmo. 23 Aw maimo, yani yang imoon mo antak silan matigam na buku nang matungtung yang dyudungug nilan. Adoon aon opat na ka otaw ani na aon saad sang Dios. 24 Agadi silan adto sang templo, imowa mayo yang dadaan na batasan ta na manga Judio na asang balaod ni Moises. Ikaw yang magagasto kanilan. Kayan makapagboro da silan sang kanilan oro aw matapos da yang pitong allaw kay amatoman da disaan yang saad nilan. Imowa yani antak yang manga otaw kimita na buku nang matungtung yang dyudungug nilan na wa kaw mangagad sang balaod ni Moises. 25 Awgaid yang buku nang Judio na yotoo arag kang Jesus, wa nami silan papangagada sang kanatu balaod na Judio, kay syosolat nami yang kanami manga sogo kanilan na di silan makaan sang pagkaan na panawagtawag sang diosdios, di silan makaan sang dogo, di silan arag makaan sang manga ayup na yamatigul kayan yamatay, aw kinaanglan na yang kanilan manga kausgan di imipid sang buku nang kanilan asawa, aw yang kanilan kawbayan dili mapagipid sang buku nang kanilan bana.” Yaan yang pyagalaong nang Santiago kang Pablo. 26 Kayan pyagagad ni Pablo ninyang sapit na allaw adto sang templo yang opat na ka otaw na aon saad sang Dios, magatoman silan sang batasan nang Judio. Yapakita si Pablo sang magampoway disang templo na magalaong kanaan bain sang allaw na kataposan nang saad nilan, kay disaan makaimo da silan matag sang kanilan pagatag sang Dios.
Dyadakup Nilan si Pablo Agsurud nang Templo
27 Awgaid nang agput da matapos yang pitong allaw na togon nilan, yang manga Judio na sikun ag Asia yikita kang Pablo agsurud nang templo. Kayan kyombinyo nilan yang madaig na manga otaw antak arag madaman kang Pablo. Kayan disaan pyoti si Pablo nang manga Judio na sikun ag Asia, 28 aw gagai nilan yang paglaong sang arag silan sompaw ni Israel, laong, “Adi kamo na manga karomonan nami, tabangi kami, kay yani yang Judio na yagaindo nang maat sang kariko nang otaw bain kanatu na arag Judio, aw bain sang balaod ni Moises, aw bain sang kanatu templo. Aon pay isa, yagadara yaan sang buku nang Judio antak karipaan yaning balaan na templo nang Dios.” 29 Yaan yang pyagalaong nilan kay yamaona kitaun nilan si Pablo aw si Tropimo na taga Epeso na yagaagad asang syodad na Jerusalem, wakaw yagadumdum silan na arag pyagaagad ni Pablo si Tropimo adto sang templo, toyo buku nang matungtung yaan. 30 Pagdungug nang manga Judio ag Jerusalem sang pyagalaong nilan, madaman silan kariko. Yadaragan silan padurug adto sang templo, kayan pyoti nilan si Pablo aw goyoda nilan yaan adto logwa nang templo. Kayan tyakup yang templo. 31 Gosto nilan na panagpatayun yaan, awgaid dyudungug nang pangoro nang manga sondaro na yamasamok yang kariko nang otaw ag Jerusalem. 32 Wakaw kyakamang naan yang manga kapitan aw yang kanilan manga sondaro aw daragan silan adto sang manga otaw. Pagkita nang manga otaw sang manga sondaro aw yang kanilan pangoro, magtangku silan pagbonal kang Pablo. 33 Kayan dyakup si Pablo nang pangoro nang manga sondaro aw pabakosan naan yaan nang dowang book na kadina. Kayan yagosip yang pangoro nang manga sondaro sang manga otaw daw sini yang aran naan na otaw aw daw nanang yamaimo naan. 34 Gyagagaan nilan yang pagibak, yanagkatoboktobok yang pyagalaong nilan na yimibak. Wakaw wa makadarag yang pangoro nang manga sondaro daw nanang pyagalaong nilan kay laban mataro. Kayan dyara naan si Pablo adto sang kampo nang manga sondaro. 35 Pagdatung nilan disang agdan ungatun nang manga sondaro si Pablo agtaas kay bay panagigoton nang manga otaw na laban yamadaman, 36 kay yang madaig na manga otaw na yigiyod yagalaong, na gyagagaan yang paglaong, “Apatayun ta yaan adoon.”
Yang Pyagalaong ni Pablo bain Kanaan
37 Nang bay lasak si Pablo sang kampo, yagalaong yaan sang pangoro nang manga sondaro, “Aon gosto ko paglaong kanmo.” Toyo yamaburungburung yang pangoro nang manga sondaro daw nanga yatigam yaan magsorit sang sorit nang Griego. Wakaw yagalaong yaan kang Pablo, 38 “Dumdum ko ikaw yang taga Egipto na yagaimo sang kasamok nangaon, na pangoro nang opat na mararan na mangkaisug na manga otaw na yamagad kanaan adto sang banwa na way maguya.” 39 Yimibak si Pablo, laong, “Buku ko, kay Judio ako na taga Tarso, yang dakora na syodad na sakop nang Silisia. Aon gosto ko paglaong sini na manga otaw.” 40 Kayan pyapagsorit si Pablo nang pangoro nang manga sondaro, aw pagindug si Pablo asang agdan, kayan pyakatingun naan yang manga otaw, aw pagsorit yaan nang Hebreo na sorit nang Judio.