22
Yagalaong si Pablo sang manga Judio, “Kamo na manga mangkatadung aw kariko mayo na arag Judio, gosto ko na maningug kamo sang iibak ko kamayo.” Pagdungug nilan na yagasorit yaan nang kanilan sorit na Hebreo, mapakatinguntingun silan. Kayan yagpadayon si Pablo magsorit, laong, “Ako Judio na yamawtaw ag Tarso na sakop nang Silisia. Awgaid aani ako otorin sang syodad na Jerusalem. Si Gamaliel yang kanak magindoway na yagaindo kanak sang kariko nang balaod nang kanatu kamonaan na Judio. Gosto ko laban na mangagad sang Dios, mayn mayo kariko ani. Wakaw pyaparisudan ko aw pataya ko yang manga otaw na yotoo kang Jesus. Usug bobay dyadakup ko aw pirisowa ko silan kariko. Yang labaw na magampoway aw yang kariko nang kanatu pangoro yatigam sang yiimo ko. Yatigam silan na matungtung yang pyagalaong ko, kay silan yang kyakamangan ko sang manga solat na adaraun ko adto sang arag kita manga Judio ag Damasko antak ko madakup yang manga tomotoo kang Jesus adto, kay gosto ko na adaraun silan ani Jerusalem kay dini ko silan silotan.”
Syasaysay ni Pablo yang Pagtoo Naan kang Jesu Kristo
(Apostol 9:1-19; 26:12-18)
“Awgaid nang pagkaalasdosi, kaba yangindaran ako na masaid da ag Damasko, sakadyap yallagan ako nang allag na sikun aglangit. Kayan yatowad ako sang lopa, aw dungug ako sang tingug na yagalaong, ‘Saulo, Saulo, nanga pyaparisudan mo ako?’ Kayan yaglaong ako, ‘Sini kaw, kay Ginoo?’ Laong naan kanak, ‘Ako si Jesus na taga Nasaret. Maynang ako yang pyaparisudan mo, kay pyaparisudan mo yang yotoo kanak.’ Yaan yang pyagalaong kanak ni Jesus. Yang kanak manga inagad yikita sang allag toyo wa silan udungug sang tingug na yapagbaraw kanak. 10 Kayan yaglaong ako, ‘Nanang inangun ko, kay Ginoo?’ Laong naan kanak, ‘Pagbangon aw kadto ra Damasko, kay pagalaongon kaw adto sang kariko nang apaimo ko kanmo.’ 11 Toyo wa da ak ikita, kay mangitngit da yang kanak pagtanaw tungud sang kaallag na yakasilaw kanak. Gyagad da gaid ako nang kanak manga inagad asta dyomatung kami ag Damasko.
12 “Aon Judio ag Damasko na pyagangaranan ni Ananias. Yang balaod ni Moises yang pyangagdan naan sang pagsimba sang Dios. Wakaw kariko nang arag kita Judio ag Damasko yagataod kanaan. 13 Kayan dyomatung agkanak si Ananias aw pagindug asang said ko, aw paglaong kanak, ‘Kay Saulo, lomon ko, mikita da kaw.’ Kayan kimita da ako oman, disaan kikita ko si Ananias. 14 Laong naan kanak, ‘Yang Dios na kanarigan nang kanatu kamonaan, yagapili kanmo antak kaw matigam sang kanaan gosto na apatoman, ikaw arag pipili naan antak kimita aw antak dumungug sang kanaan matarong na Anak na si Jesus, 15 kay ikaw yang magapakatigam sang kariko nang otaw bain sang kikita mo aw bain sang dyudungug mo. 16 Adoon wa day kikinaanglan na atagadan pa mo. Indug da aw pagpabawtismo. Apasayloon kaw sang sara mo aw yaan yang kanarigan mo si Jesu Kristo.’ Yaan yang pyagalaong ni Ananias kanak.”
Syosogo si Pablo Antak Magindo sang Buku nang Judio
17 Yabay maglaong si Pablo, “Pagbarik ko ani Jerusalem, kaba yagaampo ako asang templo mayn ak nang yagatagaynup na aon pyapakita kanak nang Dios, 18 kay kikita ko si Jesus na yagalaong kanak, ‘Pakallug, panaw ani Jerusalem, kay yang manga Judio ani di motoo sang pyagalaong mo bain kanak.’ 19 Awgaid laong ko kanaan, ‘Dumdum ko motoo silan kanak, kay Ginoo, kay yatigam silan na ako nangaon yang yagabonal aw pagpiriso sang manga otaw na yotoo kanmo asang kariko nang kanami pagtitiponan. 20 Yatigam arag silan na yagauma ako na yagatanaw sang pagpatay nilan kang Esteban na yagagogod bain kanmo nangaon, kay ako yang yagabantay sang manga dagom nang yagapatay kanaan.’ Yaan yang pyagalaong ko kang Jesus. 21 Kayan yaglaong yaan kanak, ‘Panaw da, kay syosogo ko ikaw na magaindo sang buku nang Judio na aadto sang kaawatan.’ Yaan yang pyagalaong ni Jesus kanak,” laong ni Pablo sang manga otaw.
22 Yang manga otaw yaningug sang pyagalaong ni Pablo kanilan, awgaid paglaong ni Pablo na makadto yaan sang buku nang manga Judio, gagaan nilan yang paglaong, “Apatayun ta yaan adoon, way asoy naan na otaw.” 23 Pyagapakayabkayab nilan yang kanilan manga dagom aw panagtanog silan na yasabog nang lopa agtaas, kay laban silan yamadaman kang Pablo. 24 Kayan dyara nang pangoro nang sondaro si Pablo agsurud nang kampo kay aparabut naan antak maglaong daw nanang dyadaman nang manga otaw kanaan. 25 Awgaid nang yabakos da nilan si Pablo na panagbonaran nilan, yagalaong yaan sang kapitan na yagaindug asang said naan, laong, “Yakasopak sang balaod na arabutun yang otaw na taga Roma aw wa pa akabista.” 26 Pagdungug nang kapitan sang pyagalaong ni Pablo, komadto yaan sang pangoro nang manga sondaro aw paglaong, “Nanining yamaimo ta? Yaan na otaw taga Roma.” 27 Kayan kyomadto yang pangoro nang manga sondaro kang Pablo antak magosip, laong naan, “Paglaong daw tinuud kaw na taga Roma.” Laong ni Pablo, “Uu, taga Roma ako.” 28 Laong nang pangoro nang sondaro kang Pablo, “Yakagaon kaw kanak, kay yamaimo ako taga Roma kay madaig na sapi yang byabayad ko saan.” Awgaid laong ni Pablo, “Way byabayad ko na sapi kay yamawtaw ako dadaan taga Roma.” 29 Yang manga sondaro na marabut da garo kanaan, yapaawat da kanaan. Yang pangoro nang manga sondaro yamalluk pagkatigam naan na yang pyapagbakos naan taga Roma.
Si Pablo na asang Atobangan nang Labaw na Magampoway aw Pangoro nang Manga Judio
30 Ninyang sapit na allaw, yobadan nang pangoro nang manga sondaro si Pablo sang bakos kanaan. Toyo gosto naan na abayun pa naan sosiin yang tinuud na kyakaponowan na syosombong yaan nang manga Judio. Wakaw pyapagtipon naan yang manga pangoro na magampoway aw yang kadaygan na manga pangoro nang manga Judio kayan pyatawag naan si Pablo aw papagsorita naan asang atobangan nilan.