23
Kayan tyanaw ni Pablo yang manga pangoro nang manga Judio aw paglaong, “Manga karomonan, dogay da ako na yabay mamakot sang paagi na dyudumdum ko na makaontol sang Dios, wakaw wa ak akalluk ani sang atobangan mayo.” Awgaid si Ananias na labaw na magampoway yagasogo sang yagaindug asang said ni Pablo pagsampak kang Pablo asang baba. Laong ni Pablo sang labaw na magampoway, “Asampakun kaw arag nang Dios, ikaw na yagaway magpatoo na diosnon sari buku. Gosto mo na magaokom kanak pinasobay sang balaod, awgaid sopak sang balaod yang pagpasampak mo kanak.” Yang manga otaw asang said ni Pablo yagalaong kanaan, “Nanga yagadogadoga kaw sang labaw na magampoway sang Dios?” Yimibak si Pablo, laong, “Manga karomonan, wa ak akatigam na yaan kadi yang labaw na magampoway. Aw kimilara pa ak kanaan, di ak magalaong nang maynaan, kay aon syosolat na yagalaong, ‘Ayaw maglaong nang maat bain sang kamayo pangoro.’ ”
Kayan yakaungud si Pablo na aon disaan manga Saduseo aw aon arag manga Pariseo. Wakaw lilibog naan silan, gyagagaan naan yang paglaong, “Manga karomonan ko na manga pangoro, ako Pariseo, arag Pariseo yang kanak kamonaan. Wakaw yotoo ako na yang patay magaboi oman. Yaan yang kyakaponowan nang papagkontara mayo kanak.” Yaan yang pagagis nang manga Pariseo aw manga Saduseo, kay wa da magaonawa yang kanilan dumdum, kay yang manga Saduseo yagalaong na way otaw na yagaboi oman, arag pyagalaong nilan na way manga sogwanun na tagalangit aw way maski nana na di pagkitaun. Awgaid yang manga Pariseo yotoo saan kariko na wa otoowi nang manga Saduseo. Wakaw laban yamataro yang manga Saduseo aw yang manga Pariseo. Aon manga Pariseo na yagaindo bain sang balaod na yimindug na yadapit kang Pablo, laong, “Way kyakatigaman nami na sara nini na otaw, kay buku nang maat maski aon tagalangit na yapagbaraw kanaan aw maski nana na di pagkitaun.”
10 Kayan nang bay managtanam yang manga Pariseo aw manga Saduseo, yamaundug yang pangoro nang manga sondaro kay yamalluk yaan daw panagigoton nilan si Pablo. Wakaw yagasogo yaan sang manga sondaro antak agawun si Pablo sang manga otaw aw daraa adto sang kanilan kampo.
11 Ninyan na gabi yapakita kang Pablo yang Ginoo na si Jesus aw paglaong kanaan, “Ayaw magkalluk, kay adadyawun mo ako pakatigam arag ag Roma, maynang yiimo mo ani Jerusalem.”
Pyagabaatan na Apatayun si Pablo
12-13 Ninyang sapit na allaw, aon sobra nang kapatan na ka otaw na manga Judio na yanagkabaraw daw onnoon nilan pagpatay kang Pablo. Yagasipagsaad silan na di silan makaan aw di iminum kinaba di nilan matay si Pablo. 14 Kayan kyomadto silan na mapagbaraw sang manga pangoro na magampoway aw sang manga matikadung na Judio bain sang saad nilan na di silan makaan kinaba di nilan matay si Pablo. 15 Laong nilan, “Wakaw kamo aw kariko mayo na kanami pangoro, paglaonga mayo yang pangoro nang manga sondaro antak daraun si Pablo ani sang kamayo pagtitiponan, aw gawaya paglaonga na aon pay pagaosip mayo kanaan. Kayan magabangan kami, kay apatayun nami yaan kaba maawat pa yaan kamayo.” Yaan yang pyagalaong nang kapatan na ka otaw sang manga pangoro nilan.
16 Awgaid yang anakun ni Pablo, yang anak nang lomon naan na bobay yaningug sang byabaat nang manga otaw na magabangan kang Pablo. Wakaw yakadto yaan sang kampo nang manga sondaro aw pagbatok kang Pablo. 17 Kayan tyawag ni Pablo yang kapitan aw paglaonga naan, “Daraa doon yaning bagong otaw adto sang pangoro mayo kay aon pagalaong naan.” 18 Kayan dyara yaan nang kapitan adto sang kanilan pangoro, laong nang kapitan, “Si Pablo na piriso yagatawag kanak, kay pyapaagadan naan kanak yaning bagong otaw, kay yagalaong yaan na aon pagalaong kanmo.” 19 Kayan pyoti nang pangoro nang sondaro yang tollo nang bagong otaw aw gagada naan, yapaawat silan sang kadaygan na manga otaw disaan, aw osipa naan yang bagong otaw daw nanang pagalaong kanaan. 20 Yimibak yang bagong otaw, laong, “Yang manga Judio yagabaat na kisurum pagalaongon kaw nilan antak mo padara si Pablo adto sang manga pangoro nilan kay aon pa kono pagaosip nilan kanaan. 21 Toyo ayaw magpangagad kanilan, kay aon kapatan na ka otaw yang yagabaat na magabangan kanaan. Yagasipagsaad silan na di makaan aw di iminum kinaba di nilan matay si Pablo. Andam silan kariko, yagaid dakman silan magtagad sang pagalaong mo.” 22 Kayan yaglaong kanaan yang pangoro nang manga sondaro, laong, “Ayaw maglaong sang maski sini na pyagalaong mo yaan kanak.” Kayan pyaori naan yang bagong otaw.
Yaatud si Pablo adto kang Gobernador Pelik
23 Kayan pyatawag nang pangoro nang manga sondaro yang dowang ka kapitan agkanaan aw paglaonga naan, “Pagandam kamo nang dowang gatos na sondaro antak magad kang Pablo adto sang syodad na Sesarea, dowang gatos arag yang magadara nang tuklu aw kapitowan yang managkabayo. Agaw da kamo manaw aw mangitngit da. 24 Pasakaya arag mayo si Pablo sang kabayo. Bantayi mayo yaan antak way mapagguna kanaan matag madatung adto sang atudan mayo na si Gobernador Pelik.” 25 Kayan yagsolat yaan, laong nang solat na pyapadara naan,
26 “Gobernador Pelik na pyagataod nami na Gobernador. Ako si Klaudio Lisias na pangoro nang manga sondaro, yangomosta kanmo. 27 Yaning otaw na dyadara nang kanak manga sondaro pyanagdakup nang manga Judio, kay apatayun garo nilan aw buku dyadatungan ko aw yang kanak manga sondaro. Pagkatigam ko na yaan taga Roma, tabangan ko yaan antak di patayun. 28 Awgaid gosto ko na akatigaman daw nanang kyakaponowan na syosombong yaan nang manga Judio, wakaw dyadara ko yaan adto sang kanilan manga pangoro. 29 Kayan kyatigaman ko na way sara naan na toman kaponowan nang pagpatay kanaan aw pagpiriso kanaan, kay yang sombong nilan bain gaid sang kanilan manga balaod. 30 Kayan aon yagalaong kanak na aon manga Judio na yagabaat na magabangan kanaan kay apatayun nilan, wakaw pyaparabay ko yaan padara agkanmo. Syosogo ko arag yang manga otaw na yagasombong na digkanmo nilan sombong si Pablo.” Yaan yang pyagalaong nang pangoro nang manga sondaro asang kanaan solat.
31 Kayan kyamang nang manga sondaro yang solat aw daraa nilan si Pablo adto sang syodad na Antipatris, gabi yang pagdara nilan kang Pablo kay yaan yang sogo kanilan nang pangoro nang manga sondaro. 32 Ninyang sapit na allaw yomori yang manga sondaro ag Jerusalem, kay yang yanagkabayo gaid yang yanallos magad kang Pablo. 33 Pagdatung nang yanagkabayo ag Sesarea, atag nilan yang solat sang gobernador aw intirigowan nilan kanaan si Pablo. 34 Kayan byasa nang gobernador yang solat aw osipa naan si Pablo daw wain yaan na banwa sikun. Pagkatigam naan na sikun si Pablo ag Silisia, 35 maglaong yaan, “Aw domatung yang yapagkontara kanmo ibistaun ko ikaw.” Kayan pyabantayan naan si Pablo sang manga sondaro adto sang baray na paguya nangaon ni Ari Herodes.