24
Syosombong si Pablo nang Manga Judio kang Gobernador Pelik
Paglabay nang limang allaw, si Ananias na labaw na magampoway aw yang manga matikadung na manga pangoro nang manga Judio aw yang abogado na pyagangaranan ni Tertulo yakadto Sesarea kayan syombong si Pablo kang Gobernador Pelik. Pagsurud ni Pablo na pyapatawag nilan, paglaong ni Tertulo parabay yang sombong nilan kontara kang Pablo, laong, “Gobernador Pelik na pyagataod nami, tungud sang kadyaw nang kanmo pagdomara kanami, madyaw yang kanami pagkabutang, kay dakora yang kyakaparinan nang kanatu banwa na yagkadyawan da. Kariko nini kyakatigaman disang tibook banwa nami, wakaw laban kami yagauma. Way gosto ko na amaangga kaw, wakaw pyangayo ko kanmo na paninggan mo nang dagawdagaw yaning pilang ka tingug na pagalaong nami. Kay kyakatagtagaan nami na yani na otaw maat yang imo, kay yagasamok yaan sang arag kami Judio asang kariko nang banwa, kay yaan yang pangoro nang manga otaw na yangagad sang pagindo nong otaw na taga Nasaret. Pyagatillipaan naan yang kanami templo ag Jerusalem kay pyaparasakan naan sang otaw na buku nang Judio. Wakaw dyadakup nami yaan. Gosto nami garo na isilotan yaan kay yalapas sang kanami balaod aw buku yaagaw yaan kanami nang pangoro nang manga sondaro. Kayan pyakani naan kami kanmo antak paglaong nami kanmo yang sara ni Pablo. Wakaw aani kami. Adoon, aw bistaun mo si Pablo akatigaman mo na kariko nining sombong nami kontara kanaan matungtung.” Yaan yang pyagalaong ni Tertulo kang Gobernador Pelik. Yang manga Judio na inagad ni Tertulo arag yagalaong na matungtung yang pyagalaong ni Tertulo.
Yimibak si Pablo sang Sombong nang Kontara Naan asang Atobangan ni Gobernador Pelik
10 Pyapaibak ni Gobernador Pelik si Pablo. Kayan yimibak si Pablo, laong, “Yatigam ako na dogay da kaw na yagagobernador sang kanami banwa. Kay madyaw yang pagokom mo kanami wakaw yagauma ako na imibak sang pyagalaong nilan bain kanak. 11 Akatigaman mo na baya samporo aw dowa na allaw adoon na yakadto ako Jerusalem antak simimba sang Dios adto sang templo. 12 Arag mo akatigaman na wa ak mapagagis, wa ak arag magasamok sang manga otaw asang kanami templo, maski asang kadaygan na pagtitiponan, aw maski wain asang kanami syodad, wa ak magaimo nang kasamok. 13 Way akapaglaong nilan kanmo na akatigaman mo na matungtung yang kanilan sombong kontara kanak. 14 Awgaid laban matungtung yang pyagalaong nilan na yangagad ako kang Jesus, kay yang paagi ko sang pagsimba sang Dios na kyakanarigan nang kanami kamonaan yaan yang paagi na pyagaindo ni Jesus, na pyagalaong nilan buku nang matungtung. Arag ak yangagad sang kariko nang kanami balaod aw kariko nang syosolat nang manga propeta kadini. 15 Yaning manga pangoro nami na manga Judio arag mayn ko yotoo na oboiin nang Dios oman yang kariko nang otaw na yamatay, madyaw aw maat. 16 Wakaw yabay ak mapakatagap daw ak makasara, kay gosto ko na pollayon madyaw yang kanak dumdum, na way kanak sara sang Dios aw way kanak sara sang maski sini na otaw.
17 “Dogay da wa ak ag Jerusalem, yakadto ako na yamatud sang sapi adto sang arag kami Judio na yamaukud. Yakadto ak arag na yamatud sang kanak pagatag adto sang kanatu templo na sisimbaan nami sang Dios. 18 Asaan ako odorodi nang manga Judio na sikun ag Asia pagkatapos ko magtoman sang batasan nami bain sang paglingat sang sara. Buku nang madaig yang manga inagad ko nang pagdakup nilan kanak. Wa ak magasamok disaan sang maski sini. 19 Silan na sikun ag Asia yang kinaanglan na makani na magasombong kontara kanak awguna aon akapaglaong nilan bain sining sombong nilan. 20 Awgaid wara ani silan, wakaw yang kanami manga pangoro yang magalaong daw aon akasombong nilan bain kanak na dyudungug nilan nang pagatobang ko kanilan ag Jerusalem. 21 Toyo yaan gaid yang kyakatigaman ko na akapagsombong nilan kontara kanak yang yagalaong ako, ‘Kyokontara mayo ako adoon kay yotoo ako na magaboi oman yang manga patay.’ ” Yaan yang pyagalaong ni Pablo sang gobernador.
22 Awgaid madaig yang kyakatigaman ni Gobernador Pelik bain sang pagindo ni Jesus. Wakaw tyatangkuan naan yang pagbista kanilan aw paglaong yaan, “Okman da ko kamo aw domatung da yang pangoro nang manga sondaro na si Lisias.” 23 Kayan pyaglaong naan yang kapitan antak pabantayan naan si Pablo, toyo dili yaan ilisudlisudun. Otogotan yang kanaan manga amigo pagdara agkanaan sang yakaukud kanaan.
Si Pablo na Yagagogodanun sang Gobernador aw sang Asawa nang Gobernador
24 Wa akadogay disaan yakaon si Gobernador Pelik aw yang kanaan asawa na si Drusila na Judio, kayan pyatawag naan si Pablo kay maningug yaan daw nanang pagalaong ni Pablo bain sang pagtoo kang Jesu Kristo. 25 Paggogod ni Pablo bain sang matarong na pagokom sang kariko nang otaw, aw yang pagtigkul antak di makaimo sang maat, aw bain sang allaw na isilotan nang Dios yang manga otaw, malluk si Gobernador Pelik, kayan pyapanaw naan si Pablo sang atobangan naan aw paglaonga naan na apatawag naan oman yaan aw aon sakat naan. 26 Awgaid gosto arag naan na asubornowan yaan ni Pablo, wakaw yabay naan yaan pagtawagun na apapagbarawan naan.
27 Paglabay nang dowang ka toig, si Porsio Pesto yang yaimo da gobernador na yakasallin kang Pelik. Toyo yabay pa pirisoon si Pablo kay wa yaan oboroyi ni Pelik nang wa pa yaan apanaw antak yang manga Judio magtaod kang Pelik.