25
Yang Pagbatok ni Pablo asang Atobangan ni Gobernador Pesto
Paglabay nang torong allaw dungan yadatung si Gobernador Pesto ag Sesarea, somaka yaan adto Jerusalem. 2-3 Yang manga pangoro na magampoway aw yang kadaygan na pangoro nang manga Judio yagalaong kang Gobernador Pesto bain kang Pablo, kayan lyugutan nilan pangayoon sang gobernador na apadara si Pablo ag Jerusalem. Pyagalaong nilan yaan kay pyagabaatan nilan na abanganan yaan disang daran aw pataya. Yiibak silan ni Gobernador Pesto na abantayan da gaid nilan si Pablo ag Sesarea. Laong naan, “Magabarik ak parabay ag Sesarea, wakaw aw aon digkamayo na manga pangoro gosto amagad kanak, madyaw, kay dato ra mayo paglaong yang maski nana na sombong mayo bain kang Pablo.” Yaan yang pyagalaong ni Gobernador Pesto sang manga Judio.
Aon manga waro aw buku samporong allaw ni Gobernador Pesto ag Jerusalem kayan pa tyumugbung yaan ag Sesarea. Ninyang sapit na allaw pyapatawag naan si Pablo, kay magaokom da yaan sang sombong bain kang Pablo. Pagdatung ni Pablo panaglibotan yaan nang manga Judio na sikun ag Jerusalem. Madaig yang sombong nilan na maat bain kanaan, toyo ampan way pyagalaong nilan na akatigaman na matungtung yang sombong nilan. Maynini yang pagibak ni Pablo, laong, “Way kyakatigaman ko na sara ko na sopak sang kanami balaod na Judio, aw asta sang kanami templo, aw asta kang Ari Sesar ag Roma, wa ak osopak.” Awgaid gosto ni Gobernador Pesto na ataodon yaan nang manga Judio, wakaw yagaosip yaan kang Pablo, laong, “Gosto mo ba na magabarik ag Jerusalem, kay dato ra ko okoman yang sombong nilan bain kanmo?” 10 Kayan yimibak si Pablo, laong, “Ani la ako sang atobangan mo kay ikaw yang pipili nang ari ag Roma na aon katungud pagokom sang sombong bain kanak. Awgaid yang arag kami manga Judio di makailabut kanak, kay yatigam kaw na way sara ko kanilan. 11 Kay aw yakalapas ako sang balaod nang goberno, kayan tungud saan angay ako patayun, di ak magabaribad na apapatay mayo. Awgaid kay way kamatooran nang kanilan sombong bain kanak, wakaw way makaimo kanak pagintirigo adto kanilan. Wakaw adoon yang gosto ko na magaokom sang sombong bain kanak si Ari Sesar.” Yaan yang pyagalaong ni Pablo kang Pesto. 12 Pagkatapos ni Gobernador Pesto mapagbaraw sang kanaan manga konsehal, maglaong yaan kang Pablo, “Tungud kay si Ari Sesar yang gosto mo na papagokomon sang sombong bain kanmo, wakaw apadara ta kaw adto kanaan.”
Yagababatokon si Pablo asang Atobangan ni Agripa aw Berenise
13 Paglabay nang pilang allaw, si Agripa na ari nang sang ka banwa aw yang lomon naan na bobay na si Berenise yakadto Sesarea kay mapagibaraw kang Pesto na baya pa na yamaimo gobernador. 14 Tungud kay yadogaydogay silan ag Sesarea, gyogogodan silan ni Gobernador Pesto sang sombong bain kang Pablo, laong, “Aon pipiriso ni Pelik na bibilin naan ani. 15 Pagkadto ko Jerusalem, yang manga pangoro na magampoway aw yang manga matikadung na pangoro nang manga Judio yagalaong kanak bain sang sombong nilan, kay gosto nilan na isilotan ko yang piriso. 16 Awgaid pyagalaong ko silan na buku nang batasan nami na taga Roma yang pagsilot sang otaw na syosombong aw wa pa yaan makaatobang sang yagasombong antak mibak sang sombong nang kontara naan. 17 Wakaw pagdatung nilan ani, parabayun ko paatobangun sang okmanan ninyang sapit na allaw yang otaw na syosombong. 18 Dumdum ko na aon maat na akasombong nilan bain saan na otaw, awgaid pagsorit nilan ampan way sara naan na angay silotan. 19 Yagagis da gaid silan bain sang kanilan tyotoowan aw bain sang otaw na yatay da na pyagangaranan ni Jesus na yagaboi oman laong ni Pablo. 20 Tungud kay wa ak akatigam daw nanang imoon ko bain sini na sombong nang manga pangoro nang Judio bain kang Pablo, wakaw yoosip ko si Pablo daw gosto naan na makadto Jerusalem antak dato ra silan bistaun. 21 Awgaid wa ooyon si Pablo kay si Ari Sesar yang papagokomon da naan sang kanaan kaso, wakaw pyapabantayan ko yaan kaba wa pa ko yaan akapadaraan adto kang Ari Sesar.” 22 Kayan yaglaong si Ari Agripa, “Gosto ko arag na maningug saan na otaw.” Laong ni Gobernador Pesto, “Makapaningug kaw kanaan kisurum.”
23 Ninyang sapit na allaw yadatung si Agripa aw si Berenise, tyataod aw bantoga silan disaan. Yagadan silan nang manga pangoro nang manga sondaro aw manga pangoro nang syodad. Kayan yagsogo si Pesto na apaatobangun kanilan si Pablo, 24 aw paglaong si Pesto, “Ari Agripa aw kariko mayo na aani, yani kay yang otaw na syosombong nang kariko nang manga Judio ani aw manga Judio ag Jerusalem. Gyagagaan nilan yang kanilan tingug na yagalaong na apapatay yaan. 25 Awgaid way kyakatagtagaan ko na sara naan na angay silotan nang kamatayun. Tungud kay dato ra yaan kang Ari Sesar magpabista, wakaw apadara ko yaan adto. 26 Awgaid way akasolat ko bain kanaan adto kang Ari Sesar, wakaw pyapaatobang ko yaan kamayo, labi pa kanmo, kay Ari Agripa, antak aon kasolat ko pagkatapos natu yaan osipin bain sang kanaan kaso. 27 Kay dyudumdum ko na buku nang madyaw na imo yang pagpadara adto kang Sesar sang otaw na pipiriso na way kyakatagtagaan na sombong bain kanaan.” Yaan yang pyagalaong ni Gobernador Pesto.