26
Yimibak si Pablo sang Sombong nang Kontara Naan
Yagalaong si Agripa kang Pablo, “Tyotogotan kaw pagibak sang sombong bain kanmo.” Kayan sininyasan ni Pablo nang kanaan tollo yang manga otaw antak matingun aw paglaong yaan, “Kay Ari Agripa, laban ko madyaw na ibakun ko adoon asang kanmo atobangan yang kariko nang sombong bain kanak nang arag kami manga Judio. Labi pa kay laban kaw yatigam sang manga batasan nami na manga Judio aw sang kanami manga kasamok. Wakaw pyangayo ta kanmo na paninggan mo ako. Pasayloon mo ako aw maaba yang ibak ko.
“Yang kariko nang manga Judio yatigam sang kanak pagkinaboi anay da nong bata pa ako adto sang kanak tyoonan banwa aw ag Jerusalem. Dogay da silan na yatigam sini aw bukung dili nilan pagalaong yani, na anay da sang kaponopono yamakot ako mangagad sang kariko nang manga balaod nami na manga Judio, kay yaan yang batasan nami na manga Pariseo. Wakaw adoon aani ako sang atobangan mayo, kay syosombong ako nilan tungud kay yotoo ako na otomanun nang Dios yang saad naan sang kanami kamonaan na oboiin naan oman yang manga patay. Yaan na saad yang kyakaimanan nang kariko nang Judio na amatoman, wakaw yisimba silan allaw gabi. Kay Ari Agripa, tungud sang pagkaiman ko na amatoman yaan na saad syosombong ako nang manga Judio. Nanga di kamo motoo na oboiin oman nang Dios yang manga patay?
“Arag ako nangaon yagadumdum na kinaanglan imoon ko yang kariko nang amaimo ko na okontara kang Jesus na taga Nasaret. 10 Yaan yang yiimo ko nangaon ag Jerusalem. Yatagan ako nang katungud nang manga pangoro na magampoway, aw pamirisowa ko yang madaig na tomotoo kang Jesus. Pagsilot kanilan na apatayun, yomoyon ako. 11 Arimarim ko silan pyapakastigo asang manga pagtitiponan. Pyupugus ko silan pabotawanun sang kanilan pagtoo kang Jesus. Laban ak yamadaman kanilan, wakaw kyakadtowan ko silan na aadto sang maawat na manga banwa kay apakastigo ko.”
Gyogogod ni Pablo yang Pagtoo Naan kang Jesu Kristo
(Apostol 9:1-19; 22:6-16)
12 “Yaan yang tood ko ag Damasko yang magadakup sang manga tomotoo kay yatagan ako nang katungud nang manga pangoro na magampoway pagdakup kanilan. 13 Kayan pagkaalasdosi, kaba yapanaw ako, kay ari, sakadyap kimita ako sang allag na sikun aglangit na yakasilaw labaw pa sang suga na yamallag sang makilibot ko aw sang kanak manga inagad. 14 Kariko nami yamatowad sang lopa, aw dungug ak sang tingug na yagalaong kanak, sang kanami sorit na Judio, laong, ‘Saulo, Saulo, nanga pyaparisudan mo ako? Ikaw yang ukudurun nang imo mo, makagaon kaw nang baka na yisipa sang yaritan na kaoy.’ 15 Kayan yagosip ako, laong ko, ‘Sini kaw, kay Ginoo?’ Laong nang Ginoo na yimibak kanak, ‘Ako si Jesus, ako yang pyaparisudan mo. 16 Awgaid pagindug. Sapono yapakita ak kanmo, kay imoon ko ikaw kanak panogwanun. Paglaongan sang manga otaw yang kikita mo adoon, aw yang kadaygan pa na masapit sini na apakita ko kanmo arag paglaongan sang manga otaw. 17 Atagapan ko ikaw sang manga Judio aw sang buku nang Judio antak way mapagguna nilan kanmo na maat kay dato ta kaw pakadtowa sang manga otaw na buku nang Judio. 18 Ikaw yang magaindo kanilan aw magaallad kanilan antak botawanan nilan yang tyotoowan nilan na buku nang matungtung kayan yangagad silan sang matungtung na pagindo, aw antak yaan yang magbuut da kanilan yang Dios, buku da ni Satanas, kay antak silan mapasaylo sang kanilan sara, kayan makadogpo da silan sang kanang Dios manga otaw na pipili naan tungud sang pagtoo nilan kanak.’ Yaan yang pyagalaong ni Jesus kanak.”
19 Yabay maglaong si Pablo, laong, “Wakaw wa ak osopak, kay Ari Agripa, sang sikun aglangit na pyapakatigam kanak. 20 Yagagogodanun ako bain kang Jesus ag Damasko aw ag Jerusalem, kayan yaglimpud ako sang kariko nang banwa nang manga Judio aw sang buku nang manga Judio. Pyagalaong ko silan antak silan magtangku sang pagimo sang sara kayan tyomoo sang Dios aw pagimo sang madyaw na manga imo na akatoosan na yangagad da silan sang Dios. 21 Tungud sining pyagalaong ko, dyadakup ako nang arag kami manga Judio adto sang templo aw panagpataya garo ako nilan. 22 Awgaid asta adoon na allaw tyatabangan ako nang Dios, wakaw aani ako adoon yagamatood asang atobangan nang kariko nang otaw, pobre aw bantogan. Yang amapagguna na pyagalaong kadini ni Moises aw yang manga propeta nang Dios yaan yang pyagalaong ko adoon sang manga otaw, 23 na yang syosogo nang Dios na si Jesu Kristo kinaanglan magatigkul sang marisud na kamatayun. Toyo yaan yang amaona magboi sang kariko nang yamatay, antak pakatigam naan sang manga Judio aw sang buku nang Judio yang kamatooran bain sang pagsakop nang Dios kanilan.”
24 Kaba yagasorit si Pablo na yimibak sang sombong bain kanaan, kyokowaawan yaan ni Pesto, laong, “Yagakamunung kaw, kay Pablo. Yang yakapagkamunung kanmo yang yagsobra ra na katigaman mo.” 25 Awgaid laong ni Pablo na yimibak, “Wa ak magakamunung, kay Gobernador Pesto. Yang pyagalaong ko podo tinuud. 26 Pyagalaong ko yani asang atobangan mo, kay Ari Agripa, kay yamasigoro ko na yatigam da kaw sini, kay wa yani akatago na yamapagguna. 27 Yotoo ba ikaw, kay Ari Agripa, sang pyagalaong nang manga propeta kadini? Yatigam ako na yotoo kaw.” 28 Awgaid laong ni Agripa kang Pablo, “Dumdum mo amasapingsaping mo ako maimo tomotoo ni Jesu Kristo?” 29 Yimibak si Pablo, laong, “Masapingsaping aw dili, yaan yang yaampo ko sang Dios na ikaw aw kariko mayo na yaningug kanak adoon makagaon kanak tomoo kang Jesus, toyo di akadinaan aw pirisowa.”
30 Kayan yimindug yang ari aw yang gobernador aw si Berenise aw yang kariko nang yatambong disaan na inagad nilan, 31 aw logwa silan. Yanagkabaraw silan, laong, “Dili angay patayun yaan na otaw, dili arag angay pirisoon, kay way maat na yamaimo naan.” 32 Kayan yaglaong si Ari Agripa kang Pesto, laong, “Amaimo garo yaan na otaw boroyan aw buku yagalaong yaan na dato ra yaan magpabista kang Ari Sesar.”