27
Yasakay si Pablo sang Barko Padurug ag Roma
Pagkatapos nilan managkaoyon na apakadtoon kami Italia, intirigo nilan si Pablo aw yang kadaygan na manga piriso kang Julio na kapitan nang manga sondaro na taga Roma na pyagangaranan nang “Manga Sondaro ni Ari Sesar.” Syomakay da kami sang barko na sikun ag Adramitio, na mobotawan da padurug adto sang manga donggowanan na sakop nang Asia. Kayan disaan yomotawan kami. Yamagad kanami si Aristarko na taga Tesalonika na sakop nang Masedonia. Yadatung kami ag Sidon ninyang sapit na allaw. Madyaw kang Pablo si Julio. Tyotogotan naan si Pablo pagkadto sang kanaan manga amigo antak kaatagan sang yakaukud kanaan. Kayan yabay kami manaros. Tungud kay yakasongsong kami sang samut, simingadto ra kami dumurug sang kyakasaringgan nang poro na Sipre, kayan tyomaripag kami sang dagat na atbang nang Silisia aw Pampilya, kayan dyomatung kami ag Mira na sakop nang Lisia. Aadto ikita yang kapitan nang manga sondaro sang barko na misingadto Italia sikun ag Alejandria, wakaw pyapagbarin naan kami adto saan na barko.
Wa kami abay udurug surud nang pilang allaw, karayan da kami domatung asang atbang nang syodad na Nido tungud sang karisud. Tungud kay yakasongsong kami sang samut, simingadto ra kami sang kyakasaringgan nang poro na Kreta, aw labay kami sang baybayun nang Salmon. Yamaybay kami. Karayan da kami domatung sang banwa na pyagangaranan nang madyaw na dodoongan na buku nang maawat sang syodad na Lasea.
Yadogay kami asta dyatungan kami nang maat na timpo na makaallukalluk da agiin yang laod tungud sang kabandus nang samut, kay lyomabay da yang timpo na marinaw yang dagat. Wakaw tyatambagan silan ni Pablo, laong, 10 “Manga amigo, pyagakitakita ko na marisud yang kanatu udurugan aw abay kita manaros, amasapad yang kanatu manga loran asta yang barko, pagasagad pa kita matay.” 11 Awgaid wa otoo kang Pablo yang kapitan nang manga sondaro, yaan yang tyotoowan naan yang pyagalaong nang kapitan nang barko aw yang tagtomon saan na barko. 12 Kay yang dyodoongan nami buku nang madyaw pagpondowan nang timpo nang amiyan, wakaw madaig yang yomoyon na abay da manaros magabayabay antak domatung ag Penise kay gosto nilan na disaan magpondo nang timpo nang amiyan, kay yaan yang madyaw na dodoongan ag Kreta, kay yamatobang agsallupan, wa makaatobang sang samut nang timpo nang amiyan.
Yukurug yang Onos asang Babaw nang Laod
13 Kayan yagipanipan moyop yang abagat, dumdum nilan na madatung silan sang odoongan nilan, wakaw byaton da nilan yang pondo aw pamaybay silan nang Kreta. 14 Awgaid wa akadogay kyumurug da yang mabandus na domagsa sikun sang babaw nang poro, 15 aw kugdi yang barko. Tungud kay di kami makagaga manongsong, yapakabilik da gaid kami magad nang samut. 16-17 Pagkatupad nami sang tagbi na poro na pyagangaranan nang Kauda kasaringgan kami sang mata nang samut. Kayan byaton nilan yang bangka nang barko aw lorana antak di marunud. Yagarisud kami disaan. Kayan yurunan nilan nang lobid yang barko antak madigun. Yamalluk silan na masallad asang tupad nang baybayun nang Libya, wakaw lyororos nilan yang layag nang barko aw pakaanod. 18 Yabay pa kumurug yang dakora na onos, wakaw ninyang sapit na allaw pyanimbag nilan yang manga loran nang barko antak di marunud. 19 Kayan ninyang sapit oman na allaw yaan yang pyanimbag da nilan sang dagat yang manga kasangkapan disang barko. 20 Wa nami ikitaa yang suga aw manga bitoon surud nang pilang allaw. Yabay pa kumurug yang mabandus na samut. Wa da kami akaiman na amaboi pa kami.
21 Paglabay nang pilang allaw na way kyaan nilan, mindug si Pablo aw paglaong, “Manga amigo, aw yaningug pa gaid kamo kanak, aw wa kita magbotawan ag Kreta, dili kita amasiling nini maglisud, yang manga loran ta di amasapad. 22 Awgaid adoon pagalaongon ko kamo na ayaw magkalluk, kay way isa kanatu na amatay. Yang barko gaid yang amasapad. 23 Kay yang Dios na sisimba ko na tagtomon kanak yagasogo ani kanak sang kanaan sogwanun na tagalangit 24 na yagalaong kanak, ‘Ayaw magkalluk, kay Pablo, kay kinaanglan na madatung kaw adto kang Ari Sesar aw atobang kanaan. Tungud kanmo yang Dios matabang kamayo kariko antak way matay.’ Yaan yang pyagalaong kanak nang tagalangit. 25 Wakaw ayaw kamo magkalluk, kay ako yamanarig sang Dios na amatoman yang pyagalaong naan kanak. 26 Toyo adagsa kita adto sang isa na poro.” Yaan yang pyagalaong ni Pablo.
27 Nang kasamporo aw opat na allaw yabay pa kami parid nang onos adto sang dagat na pyagangaranan nang Mediteraneo. Kayan nang tunga nang gabi, gyugudam nang taga barko na masaid da kami sang ligad. 28 Kayan syokod nilan nang lobid na pyaparibatowan yang kararum nang dagat, kayan kyatigaman nilan na karowaan na dupa yang kararum. Kayan yabay kami dumurug nang tagbi adto sang onaan aw omana nilan sokoda, sakmamporo aw lima na dupa yang kararum. 29 Tungud sang kalluk nilan na makadaplak kami sang bato, tyotonton nilan yang opat na pondo asang orin, gosto nilan amaallaw da garo. 30 Gosto nang taga barko na ayawan da nilan yang barko, wakaw tyotonton nilan yang bangka asang dagat aw gaway paglaong na abatonon nilan yang kadaygan na pondo asang dorong. 31 Awgaid yagalaong si Pablo sang kapitan nang manga sondaro, laong, “Di kamo amaboi aw lomowat yang taga barko sang barko.” 32 Wakaw yootod nang manga sondaro yang lobid na ukut sang bangka aw pabayai nilan na amaanod yang bangka.
33 Nang agput da maallaw pyagalaong ni Pablo silan kariko na antak komaan, laong naan, “Samporo pa aw opat na allaw na way kyaan mayo kay yatagad kamo sang paglunung nang banwa. 34 Wakaw pyagalaong ko kamo na panagpangaan kamo antak kamo makusugan. Ayaw kamo magkaundug, kay way amawara kanatu.” 35 Kayan yomoti si Pablo sang paan aw pagampo sang Dios asang atobangan nilan kariko aw pagpisangpisanga naan yang paan aw kaana. 36 Yamadasig silan, kayan kyomaan silan kariko. 37 Dowang gatos aw kapitowan aw unum kami kariko. 38 Pagkatapos nami komaan kariko, timbag nilan sang dagat yang kanilan loran na trigo antak di kabugatan yang barko.
Yasallad aw Kasapad yang Orin nang Barko
39 Pagkaallaw kitaun nilan yang yamarinuk na baybayun, toyo wa silan ikilara saan na banwa. Kikita nilan na aon pantad, wakaw yagalaong silan na modoong disaan aw maimo. 40 Wakaw yootod nilan yang manga pondo aw ayawi nilan asang dagat. Kayan yobad nilan yang lobid na pyagaukut sang timon aw linduga nilan yang layag na asang dorong antak silan samput sang ligad. 41 Awgaid asang kababawan makaagi yang barko kayan syomallad aw lubung yang dorong, wakaw wa da akaringat, kayan yasapad yang orin na kyukugdan nang mabakla na barud.
42 Pyagakabarawan nang manga sondaro na apatayun yang kariko nang manga piriso antak way makarangoy kanilan adto sang ligad kayan lyomayas. 43 Awgaid syasagda silan nang kapitan nang manga sondaro kay gosto naan na atabangan si Pablo. Kayan pyapagona naan parangoyon adto sang ligad yang kariko nang matigam lomangoy. 44 Yang kadaygan mosonod na magaapyang sang tabla aw maski nana na amapoti nilan disang barko na yamasapad. Maynaan yang pagdatung nami sang ligad.