28
Yang Imo ni Pablo ag Malta
Pagdatung nami sang ligad na yakawawas da sang karisud katigaman nami na yaan na poro pyagangaranan nang Malta. Laban yamallaat kanami yang manga maguya disaan. Yagadaporay silan aw papanaranga kami kay laban maniki kay yomoran. Syasagimano kami nilan kariko. Kayan yamoti si Pablo sang kaoy na osongol. Pagsongol naan lomogwa yang tinanap disang longag nang kaoy kay kyakapasowan nang atoron aw kurukus sang tollo naan. Yang manga otaw na maguya disaan na banwa yikita sang tinanap na yapakabitay sang tollo ni Pablo, wakaw yagasipaglaong silan, “Mamomono yaan na otaw, katagaan kyakagat nang tinanap. Yaan yang koris naan, na di yaan amaboi maski yamarowas yaan disang dagat.” Awgaid yagaid wilik ni Pablo yang tinanap adto sang atoron. Maski kyakagat yaan nang tinanap na bisaun, way byabati naan na masakit. Pyagasaitan nilan daw lumubag yang kanaan tollo aw tokaw katowad aw kamatay. Awgaid tungud kay dogaydogay da silan na yagasait, kayan wa yaan akaono, maparin yang kanilan dumdum aw paglaong, “Dios yaan.”
Masaid disaan yang manga pawa ni Publio na pangoro disang poro na Malta. Tyatayod naan kami. Torong allaw nami digkanilan. Yakatoran ninyan na timpo na yang ama ni Publio yamagidam aw pagintaronon. Kayan syumurud si Pablo adto sang yamasakit aw pagampo. Dyadapun naan yaan nang kanaan tollo, kayan yagkadyaw. Pagkadyaw disinyan nang yamasakit, komadto kang Pablo yang kariko nang yamasakit disaan na poro kayan yanagkadyaw. 10 Madaig yang pyangatag nilan kanami, kayan pagpanaw nami, pyapagbaron kami nilan aw atagi kami nang kikinaanglan nami sang panawan.
Pagdatung ni Pablo ag Roma
11 Paglabay nang torong boran nami disaan, somakay kami sang barko na pyagangaranan nang Mara, sikun yaan na barko ag Alejandria na yagapondo disaan nang timpo nang amiyan. 12 Kayan dyomatung kami sang syodad na Sirakusa aw paguya kami disaan nang torong allaw. 13 Pagbotawan nami disaan makadoong kami adto sang syodad na Regio. Kayan syomamut yang abagat ninyang sapit na allaw, kayan lyomayag kami aw datung kami adto sang syodad na Puteoli nang kadwang allaw. 14 Aon manga tomotoo na pyagakita nami disaan, pyagadumutan kami nilan nang sang ka simana digkanilan. Kayan yagpanaw kami padurug ag Roma. 15 Pagdungug nang manga karomonan na tomotoo ag Roma bain kanami, maski maawat yang paringki ag Apio, syosongon kami nilan disaan. Yang kadaygan aadto osongon kanami sang sitio na aon torong ka baray na datnganan nang lomarabay. Pagkita ni Pablo kanilan magpasalamat yaan sang Dios, yamadasig yaan.
Yagagogodanun si Pablo ag Roma bain kang Jesu Kristo
16 Pagdatung nami ag Roma togotan si Pablo na magauya sang gosto naan paguyaan, toyo yabay yaan bantayan nang isa na sondaro.
17 Paglabay nang torong allaw patawag naan yang manga pangoro nang manga Judio disaan aw panagkatipon silan, kayan yaglaong yaan, “Manga karomonan ko na arag Judio, maski way yamaimo ko na maat sang arag kita manga Judio aw maski wa ak alapas sang batasan nang kanatu kamonaan, pipiriso ako nilan ag Jerusalem aw sombongan ako sang manga otaw nang goberno na taga Roma. 18 Pagkatapos nilan ako bistaun, oboroyan da ak garo kay kyakatigaman nilan na way sara ko na angay silotan nang kamatayun. 19 Awgaid wa ooyon yang manga Judio na oboroyan ako, wakaw dato ra ako magpabista kang Ari Sesar. Di ak magasombong kang Ari Sesar bain sang arag kita Judio, magaid ako domangup kanaan. 20 Yapagkita ak kamayo na mapagbaraw kamayo, antak kamo matigam na yang tyatagadan ta na manga Judio, yaan yang yakapiriso kanak, kay yotoo ako kanaan.” 21 Laong nilan kanaan, “Way yamadawat nami na solat sikun ag Judea bain kanmo, way arag Judio na sikun adto na yagabatok kanami nang maat bain kanmo. 22 Toyo gosto nami na matigam daw nanang dumdum mo, kay yatigam kami na maski diin aon manga otaw na yosopak sang tinoowan na kyakaburukan mo.”
23 Kayan yagtogon silan nang allaw na paningug nilan kang Pablo. Pagdatung ninyan na allaw komadto sang pyagauyaan ni Pablo yang madaig na manga otaw. Pagpono nang masurum asta gyabyanan magsaysayun si Pablo na yagaindo bain sang pagari nang Dios. Pyamakotan naan na motoo silan kang Jesus pinaagi sang paggamit sang balaod ni Moises aw pinaagi sang syosolat nang manga propeta nang Dios. 24 Aon yotoo sang pyagalaong naan aon wara. 25 Wa silan managkaoyon, wakaw yapanaw silan pagkatapos ni Pablo maglaong, “Laban osto yang pyagalaong nang Balaan na Espirito kang Isaias na propeta bain sang kanatu kamonaan, 26 kay laong naan, ‘Kadtoi aw paglaonga yaan na manga otaw, na maski onnoon nilan pagpaningug, di silan makadarag. Maski onnoon nilan pagtanaw di silan mikita. 27 Kay mabagsug yang oro naan na manga otaw. Way gosto nilan na maningug aw way gosto nilan na matanaw, wakaw dili silan mikita aw dungug. Way gosto nilan na makadarag aw dangup kanak antak pasayloon ko silan sang kanilan sara.’ Yaan yang pyagalaong nang Balaan na Espirito bain sang kanatu kamonaan. 28 Gosto ko arag,” laong ni Pablo, “na akatigaman mayo na yang buku nang Judio dyatung da nang batok na sikun sang Dios bain sang kalowasan. Maningug silan saan na batok.” 29 Pagkatapos ni Pablo maglaong saan, mamanaw yang manga Judio na yanaglantogi.
30 Yagauya si Pablo disaan surud nang dowang ka toig na yagaarkila sang baray na pyagauyaan naan. Pyapapanik naan yang kariko nang otaw na yakadto kanaan. 31 Gyogogodan naan silan bain sang pagari nang Dios aw pagindowa naan silan bain sang Ginoo na si Jesu Kristo. Way yakaurang kanaan disaan na yagaindo.