Yang Solat ni Pablo sang
TAGA ROMA
1
Ako si Pablo na sogwanun ni Jesu Kristo, gasolat ak kamayo na manga tomotoo kang Jesu Kristo ag Roma. Pipili ako nang Dios na amaimo apostol na syosogo naan antak magbabatokon sang madyaw na batok nang Dios bain kang Jesu Kristo. Kadini syosolat nang manga propeta nang Dios yang pyagalaong nang Dios na apakatigam naan yang kanaan madyaw na batok. Yang madyaw na batok yang batok bain sang Anak naan na yamaimo otaw na sompaw ni Ari Dabid. Yang toosanan na si Jesu Kristo yang tinuud na Anak nang Dios na makagagaom sang kariko yang dakora na imo nang Balaan na Espirito na yagaboi kang Jesus Kristo na pyapatay. Pinaagi kang Jesu Kristo yatagan kami nang katungdanan pagkaapostol na magaindo sang manga otaw na buku nang Judio disang karowagan nang donya antak silan tomoo sang batok nang Dios bain kang Jesu Kristo kayan yangagad sang pagbuut naan kanilan antak si Jesus Kristo bantogon nang kariko nang otaw. Kamo arag pipili nang Dios na pyagasakop ni Jesu Kristo.
Wakaw kamo na taga Roma yang pyapadaraan ko nang solat kay kyakarugunan kamo nang Dios. Pipili kamo naan na antak maimo sakop ni Jesu Kristo.
Pyangayo ko kamo kariko sang Ama ta na Dios aw kang Jesu Kristo na Ginoo ta antak panalanginan kamo antak marinaw yang dumdum mayo.
Yang Pagpasalamat aw yang Pagampo ni Pablo
Gosto ko na onaun ko paglaong kamayo yang pagpasalamat ko sang Dios tungud kamayo pinaagi kang Jesu Kristo. Yagapasalamat ako kay yakarimpud da sang karowagan nang banwa yang dungug na kamo, madyaw yang pagkanarig mayo kang Jesu Kristo. Yang Dios yang yatigam na gabi allaw yaampo ko kamo sang Dios. Byubutang ko sang ginawa ko yang gawbuk na pyapagawbuk naan kanak. Tungud kanaan pyamakotan ko batokon yang kanaan Anak na si Jesu Kristo. 10 Pyangayo ko abay sang Dios na osogoon ako naan adto kamayo. Aw yaan yang pagbuut naan kanak adoon, makadto ako, kay dadaan gosto ko na matarok ak kamayo, 11 na magaindo kamayo antak kamo makaambit sang kariko nang pyapakatigam kanak nang Balaan na Espirito na makadasig sang ginawa mayo. 12 Yaan yang gosto ko imoon aw aadto ako kamayo, kay aw maynaan, magasikadasig kita tungud sang pagsikanarig ta kang Jesu Kristo.
13 Manga karomonan ko na tomotoo, gosto ko na akatigaman mayo na arimarim ak yagabaat agkamayo, toyo tigkan adoon aon pay yakaangga kanak, wakaw di pa ak makakadto kamayo. Gosto ko na matarok kamayo antak magdogang yang pagtoo mayo maynang kadaygan na manga inindo ko na buku nang Judio. 14 Tungud kay si Jesu Kristo yang gasogo kanak, dakora sang ginawa ko yang magabatok sang batok nang Dios adto sang maski wain na banwa, sang tagasyodad aw buku nang tagasyodad, sang matigam aw buku nang matigam arag abatokan ko nang sorit nang Dios. 15 Wakaw kamo na yagauya asang syodad na Roma, laban dakora sang ginawa ko na kamo arag abatokan ko nang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo.
Yang Gaom nang Madyaw na Batok Bain kang Jesu Kristo
16 Wa ak akaarig magbatok sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo, kay yatigam ako na aw tomoo ra yang manga otaw saan na batok amarowas silan nang gaom nang Dios, di da silan isilotan nang way kataposan. Yang mona pakatigamun nang Dios yang manga otaw na Judio, kayan yoman yang buku nang Judio. 17 Yang batok bain kang Jesu Kristo yagapakatigam na kita amaimo madyaw nang Dios tungud sang pagtoo ta kang Jesu Kristo. Wakaw yaan gaid yang toowi. Maynang syosolat na yagalaong, “Yang otaw na yamaimo madyaw nang Dios yaan yang akaaronan nang kinaboi na way kataposan, kay yang Dios yang kyakanarigan naan.”
Yang Sara nang Manga Otaw
18 Wakaw toowi yang sorit nang Dios kay yang Dios aglangit yang gapakatigam sang kariko nang otaw na yang manga imo nilan na maat naan yaan yang kyakaponowan nang pagsilot naan kanilan. Yang maat na manga imo nilan yang yakaurang kanilan wakaw wa silan makatoo sang pyapakatigam kanilan nang Dios. 19 Wakaw dili silan makagawas sang silot nang Dios kanilan kay wa silan magataod sang Dios maski pyapakatigam silan nang Dios na yaan yang yagaimo sang kariko. 20 Maski way otaw na yikita sang Dios dungan nang donya yamaimo, yatigam da silan na yang Dios yang makagagaom sang kariko kay yikita silan sang kariko nang inimo naan. Wakaw dili silan makagawas sang silot kanilan kay yatigam silan sang gaom nang Dios na way tatamanan. 21 Awgaid maski yatigam silan na aon Dios na makagagaom sang kariko, wa nilan yaan abantoga maski yaan yang Labi. Maski tyatagapan naan silan, wa silan magapasalamat kanaan. Wakaw maynang dyudugluman yang kanilan dumdum kay way madyaw na kyakadumduman nilan. 22 Yagalaong silan na silan yang manga ungudan, waingkawng manga sangu, 23 kay yang Dios na Labi na di magkamatay wa nilan aampowi, sana yaan yang yampowan da nilan yang manga inimo nilan na gyagaon sang otaw na magkamatay, kayan tyoowan arag nilan yang manga langgam, aw yang manga ayup na opat yang siki aw yang manga mananap na magosong arag tyataod nilan.
24 Wakaw pyapabayaan silan nang Dios kay yabay silan magimo sang laban maat nang Dios na imo na sogo nang kanilan dumdum. Yanaginimoway silan nang makaina kanilan na kadopangan nilan. 25 Maynaan yang batasan nilan, maat, kay byobotanwan nilan yang matungtung na pagindo nang Dios kayan tyoowan nilan yang buku nang matungtung. Wa nilan isimbaa yang tinuud na Dios na yagaimo sang kariko, yaan yang sisimba nilan yang inimo nang Dios, ayn nang Dios wa nilan abantoga, na yang Dios sa gaid yang gyagayon na madyaw bantogon nang way kataposan. Amen.
26 Wakaw pyapabayaan silan nang Dios kay yabay silan magimo sang laban maat na manga imo na laban makaina kanilan. Maski yang manga bobay wa da mapatoon sang kanilan bana, yapagtinoonay da sang arag silan bobay. 27 Magonawa ra arag saan yang manga kausgan, yobotawan sang kanilan dadaan pyagguna sang kawbayan, kay yapagtinoonay da sang arag silan usug. Wakaw amasapad silan tungud sang kanilan imo na kadopangan.
28 Kay way gosto nilan butang sang ginawa nilan yang Dios, wakaw pyapabayaan nang Dios silan na yabay magimo sang laban maat na kyakaundan nilan na buku nang madyaw kanilan. 29 Yaan yang yakabutang sang ginawa nilan yang kariko nang maat. Yanagkadopang silan, maat yang batasan nilan. Gosto nilan na apanmowan garo yang pyanmowan nang kadaygan. Yapagkontara silan sang kadaygan. Yapagsindil sang kadaygan. Gapatay silan sang arag otaw. Yapagagis silan. Yakaran nilan yang arag silan otaw na apatayun nilan, maat nilan yang kadaygan. Yagapakaraat silan sang kadaygan. 30 Yabay silan magsosoritin nang maat sang kadaygan. Yapagkontara silan sang Dios. Mangkadigadiga silan sang arag otaw. Manga mangkaambog silan. Yabay pa silan magdumdum daw arag pa nana yang imoon nilan na maat. Dili silan magpaningug sang manga taganak nilan. 31 Madyaw nilan yang maat na imo. Buku silan nang matinomanun. Buku silan nang marugun sang arag otaw. Dili silan magpasaylo sang maski sini, kay dili silan magkallaat sang arag otaw. 32 Yani na manga otaw yatigam na isilotan nang Dios nang way kataposan na silot yang yabay magimo sang maat na manga imo na maynaan, Awgaid yabay silan magimo sang maat na manga imo na maynaan, yanaguma silan laban tungud sang kadaygan na arag yabay magimo sang maat na manga imo na magonawa sang manga maat na imo nilan.