Yang Solat ni Pablo sang
TAGA KOLOSAS
1
Ako si Pablo, ako yang yagasolat. Pagbuut nang Dios na apostol ako ni Jesu Kristo. Aadi inagad ko yang lomon ta na si Timoteo. Pyapadaraan nami nining solat kamo na matinomanun na karomonan nami ag Kolosas, kamo na kanang Dios sakop na yangagad kang Jesu Kristo. Panalanginan kamo nang Ama ta na Dios antak marinaw yang kamayo dumdum.
Yang Pagampo na Pagpasalamat
Aw yaampo ko kamo, pyapasalamatan ko yang Dios na Ama nang Ginoo ta na si Jesu Kristo, kay yudungug ako na madigun da yang pagsarig mayo kang Jesu Kristo, na kamo marugun sang arag kamo tomotoo. Minda naan yang batasan mayo, kay pagdungug mayo nangaon sang matungtung na pagindo nang Dios, yaiman da kamo na aglangit panalanginan kamo nang Dios nang way kataposan. Yang pagindo nang Dios bain kang Jesu Kristo na yagarimpud sang karowagan nang donya, yaan yang yagaparin sang batasan nang manga otaw. Wakaw yamaparin yang batasan mayo pagkatigam mayo na tinuud yang pagkallaat nang Dios kamayo na byabatok kamayo nangaon ni Epapras. Si Epapras na karugnanan ta yang matinomanun na arag kita sogwanun ni Jesu Kristo. Kyakanarigan yaan ni Jesu Kristo na yagaindo kamayo. Si Epapras yang yagabatok kanami bain sang karugun mayo na pagbaya kamayo nang Balaan na Espirito.
Wakaw pagdungug ko saan, abay ko kamo pagampo. Tigkan adoon yabay ta kamo pagampo na atagan kamo nang Balaan na Espirito nang katigaman antak kamo matigam sang kariko nang pagbuut nang Dios kamayo. 10 Kayan makaimo kamo sang kariko nang gosto nang Ginoo na apaimo naan kamayo na madyaw naan. Kayan mayn kamo nang omay na laban yamabot kay yakaimo kamo sang madaig na mangkadyaw na manga imo kay yabay magdogang yang katigaman mayo bain sang Dios. 11 Pyangayo ko sang Dios na pinaagi sang kanaan laban dakora na gaom makapadayon kamo sang pagsarig mayo antak maski laban akarisudan kamo, magatigkul kamo. Kayan di kamo mabarus nang maat sang kadaygan, sana managuma kamo. 12 Abayun mayo pasalamatan yang Ama ta na Dios, kay kamo na manga tomotoo yang pipili naan na pyanalanginan asang kanaan balaan na sakop na poros madyaw, way maat. 13 Kyakamang kita naan disang gaom ni Satanas aw barina kita naan adto sang sakop nang kanaan Anak na laban naan karugnanan. 14 Pyapasaylo kita nang Dios sang kanatu sara kay yang Anak naan na si Jesu Kristo yang yagatobos kanatu nang pagkamatay naan disang koros.
Yang Kinaiya ni Kristo aw yang Imo naan
15 Yang Dios na di pagkitaun kikita digkang Kristo na yakani sang donya, toyo iyan da si Kristo dadaan nang wa pa yang donya. Yaan yang yagabuut sang kariko, 16 kay pyapaimo kanaan nang Dios yang kariko. Yiimo naan yang kariko nang pagkitaun aw yang di pagkitaun. Yiimo naan yang kariko nang manga pangoro na aon dakora na gaom aw yang manga sakop nilan, aw si Satanas aw yang kasakopan naan aw yang kariko nang aglangit aw asang donya arag yiimo naan. Yaan kariko pyapaimo nang Dios kang Kristo na agamitin ni Kristo aw gosto ra naan. 17 Dadaan iyan si Kristo nang wa pa yang maski nana, yaan yang yagabuut daw onnoon naan paggamit sang yanagkatoboktobok na kabutang nang kariko nang inimo naan. 18 Si Jesu Kristo yang pangoro nang kariko nang manga tomotoo. Yaan yang pyagponowan nang kinaboi nilan na way kataposan. Kay yaan yang labi na byoboi oman na pyapatay, wakaw yaan yang makagagaom sang kariko. 19 Kay pagbuut nang Dios na way kolang nang pagkaDios ni Jesu Kristo na kanaan Anak. 20 Pagbuut naan na pinaagi sang pagpatutud sang dogo nang Anak naan disang koros na kyakamatayan naan makaori yang kariko agkanaan, kayan wa day makasopak sang kanaan gaom asang donya aw aglangit.
21 Kamo, yamaawat kamo sang Dios nangaon. Yamakontara mayo yaan pinaagi sang manga imo mayo na maat kay maat yang dumdum mayo, wa mayo udumduma yang Dios. 22 Awgaid yamaimo otaw si Kristo kayan pyatay, kayan tungud sang kanaan kamatayun yakaori kamo adto sang Dios. Wakaw aw paatobangun da kamo adto sang Dios, wa day ikitaun na sara mayo kay liningat da ni Jesu Kristo antak maimo kamo manga balaan. 23 Yaan yang amatoman kamayo aw magpadayon kamo sang kamayo pagtoo kang Jesu Kristo. Aw maynaan, dili kamo akawaraan nang pagkanarig mayo sang saad na aatag kamayo nang Dios nong pagdungug mayo sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo. Yaan na batok yakarimpud sang karowagan nang donya. Yaan yang kanak gawbuk yang pagbabatokon saan na batok adto sang manga otaw.
Yang Imo ni Pablo disang Manga Tomotoo
24 Yagauma ako maski yamapiriso ako adoon tungud sang pagindo ko bain kang Jesu Kristo. Tungud sang kariko nang karisud na kyakaagiyan ko yakaambit ako sang karisud na kyakaagiyan ni Jesu Kristo tungud sang manga tomotoo, kay yaning pagtigkul ko sang karisud maynang si Jesu Kristo yang yabay magtigkul sang karisud kay kita na manga tomotoo maynang lawas naan kay yaan iyan kanatu. Wakaw tungud kamayo aw yang kadaygan na tomotoo magatigkul ako antak matoman yang wa pa akatoman na karisud, 25 kay pipili ako nang Dios na antak ako makatabang sang manga tomotoo. Ako yang syasarigan nang Dios na magaindo sang kariko nang katigaman na gosto naan na pagaindo sang manga tomotoo. 26 Kay pagbuut nang Dios na apakatigam da sang kanaan sakop yang wa naan apakatigaman sang manga otaw nangaon. 27 Gosto nang Dios na apakatigamun naan yang kariko nang sakop naan asang karowagan nang donya sang laban madyaw na pagbuut naan na wa pa mayo akatigami. Wakaw yang pagbuut naan yang pyapakatigam ko kamayo adoon, na si Jesu Kristo iyan inagad mayo na manga tomotoo kanaan. Tungud saan, yatigam da kamo na akaaronan da kamo nang laban dakora na pagatag nang Dios. 28 Wakaw si Jesu Kristo yang byabatok ko sang kariko nang otaw. Maski diin ako, dyadadayaw ko pagindo sang manga otaw yang sorit nang Dios. Kyakarag ko silan daw silan mangagad sang buku nang matungtung na pagindo. Sabo yiimo ko yaan, kay antak yang manga tomotoo matigam sang kariko bain kang Jesu Kristo antak madigun laban yang kanilan pagtoo kanaan antak way makapuya kanilan. 29 Yaan yang pyamakotan ko abay imoon pinaagi sang dakora na gaom ni Jesu Kristo na yaatag naan kanak.