4
Yang Manga Tambag
Kay manga karomonan ko, butangan sang ginawa mayo yang pyagaindo ko kamayo bain kang Jesu Kristo aw pagpadayon kamo pangagad kanaan. Laban sa gosto ko na mapagkita kamayo, kay kamo yang laban madyaw ko kay yang kamayo pagkanarig kang Jesu Kristo yang yakapaguma sang kanak ginawa.
Kay Eodia aw Sintike, pyapabotawanan ko kamayo yang panagagisagis, panagidarag kamo kay kang Kristo kamo. Ikaw, kay lagi, na inagad ko maggawbuk sang pyagasogo nang Dios, ikaw yang pyapagindo ko saang dowa na bobay antak silan oman managidarag. Nangaon yamakot silan dowa tomabang kanak na yagabatok sang madyaw na batok. Mayn silan ni Klemente aw yang kadaygan na manga inagad ko na yabay magtoman sang sogo kanatu nang Dios. Laban sa matungtung na syosolat yang kanilan manga aran disang kanang Dios libro na listaanan sang manga otaw na kyaaronan da nang kinaboi na way kataposan.
Butangan sang ginawa mayo si Jesu Kristo aw panaguma kamo abay tungud kanaan. Oman ko kamayo paglaong na panaguma kamo. Maski nanang karisud mayo, butangan sang ginawa mayo si Jesu Kristo, kay yaan yang yakapaguma kamayo. Madyaw aw makarimpud sang kariko nang otaw yang dungug na kamo manga buutan.
Kamo na manga tomotoo, ayaw mayo pagkaringawi na masaid kamayo yang Ginoo ta na si Jesu Kristo. Wakaw ayaw magkaundug sang maski monnono yang kabutang mo, pagampo gaid sang Dios aw pangayo kanaan sang yakaukud kamayo aw pasalamati yaan. Kayan pyagbayaan kaw nang Dios na antak marinaw yang dumdum mo labaw pa sang kyakaundan mo. Wakaw di amaribog yang dumdum mo kay iyan sang ginawa mo si Jesu Kristo.
Yani kay, kay manga karomonan ko, yang kataposan na tambag ko kamayo disining solat ko. Yaan yang abaya mayo kaundi yang tinuud na sorit, aw yang dungganun na kaagi, aw yang matorid na batasan, aw yang manga imo na poros madyaw, aw yang manga inang na yakaontol, aw yang maski nana na pyagasaya na madyaw nang Dios. Maski nana na madyaw na akanamput, aw yang kariko na madyaw mayo pagbantog, yaan yang abaya kaundi. Tomana mayo yang pagindo ko kamayo aw ayaw mayo pagkaringawi yang tyangkap da mayo aw yang kariko nang pyagalaong ko kamayo aw yang kariko nang kikita mayo na yiimo ko. Aw tomanun mayo yani kariko, mapasaid kamayo yang Dios na yagabaya kamayo na makarinaw sang dumdum mayo.
Pasalamat Tungud sang Pagatag
10 Yagauma ako aw bantoga ko yang Dios na yakaimo da kamo oman pagtabang kanak. Yatigam ako na gosto mayo na abay tomabang kanak, toyo wa pa kamo asakat sang pagtabang kanak, adoon pa gaid. 11 Wa ak magabagolbol sang kanak pagkaukud, kay yanaram da ako nang maski nana na madatung kanak. 12 Yanaram da ako sang kabutang na way magkapoti aw kanaram da ak nang yomolla. Tungud sang kariko nang kyakaagyan ko, yatigam da ako magsagobang sang kariko. Aw kaaronan ako madyaw, aw kawaraan ako madyaw, yaan da, madyaw ko. Aw magutum ako, aw mabiyag ako, arag ko madyaw. 13 Makaimo ako sang maski nana pinaagi sang gaom na yaatag kanak ni Jesu Kristo.
14 Bading kabuutan mayo na tyatabangan ak mayo sining kanak karisud adoon. 15 Nang tigmad nang pagbatok ko sang madyaw na batok digkamayo, yatigam kamo na taga Pilipos na pagpanaw ko nangaon ag Masedonia, way kadaygan na manga tomotoo na yakatabang kanak, kamo gaid yang yakaongoy kanak. Yanagtinabangay kita, yanaginatagay. 16 Nang pagkaukud ko nangaon adto sang syodad na Tesalonika ipan mayo ako padaraan nang manga panabang. 17 Ayaw kamo magdumdum na yang panabang mayo kanak yang yakabutang sang ginawa ko, buku naan, kay yaan yang gosto ko yang makadawat kamo sang madyaw na barus nang Dios kamayo tungud sang kamayo pagatag. 18 Yadawat da ko yang panabang mayo kanak na pyapadara mayo kang Epaprodito, wakaw wa day yakaukud kanak kay laban madyaw yang panabang mayo kanak. Kariko nang yakaukud kanak arag da aon, sana yagasobra pa. Laban madyaw nang Dios yang pagatag mayo kanak, laban yaan yakaontol sang Dios. 19 Wakaw atagan arag kamo nang Dios antak way makaukud kamayo, kay way tatamanan nang panabang nang Dios kamayo pinaagi kang Jesu Kristo na kyakanarigan ta. 20 Abantogon ta yang Ama ta na Dios nang way kataposan. Amen.
Yang Manga Pangomosta
21 Kariko mayo na sakop ni Jesu Kristo, yangomosta ako kamayo. Kariko nang manga karomonan na inagad ko adi yakanamput kamayo. 22 Aw yang kariko nang manga tomotoo na gauya adi, labi pa yang manga tomotoo na panogwanun ni Sesar na pangoro nang manga ari, yangomosta kamayo. 23 Panalanginan kamo nang Ginoo ta na si Jesu Kristo.