Yang Solat ni Pablo sang
TAGA EPESO
1
Ako si Pablo, ako yang yagasolat kamayo. Apostol ako ni Jesu Kristo kay pagbuut nang Dios na abay ako magindo bain kang Jesu Kristo. Kamo na manga pinili nang Dios asang karowagan nang donya na yamanarig kang Jesu Kristo, pyapadara ko yaning solat ko kamayo. Pyangayo ko kamo kariko sang Ama ta na Dios aw kang Jesu Kristo na Ginoo ta antak kamo abay panalanginan antak marinaw yang kamayo dumdum.
Yang Manga Panalangin na Espiritowanun digkang Kristo
Kadyaw da agaw nang Dios na Ama nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. Yaan yang abayun ta bantogon kay yaan yang yamatag kanatu nang kariko nang kanaan panalangin pinaagi sang Balaan na Espirito. Sabo yatagan da kita nang kariko nang kanaan panalangin pinaagi sang Balaan na Espirito, kay kita sakop ni Jesu Kristo na kyakanarigan ta. Wa pa imowa nang Dios yang donya, pinili da kita naan na amaimo kita manga balaan na anak naan pinaagi kang Jesu Kristo antak way maat na akapagsagda kanatu. Dakora yang lugun nang Dios kanatu. Dadaan pagbuut naan na imoon kita manga anak naan pinaagi kang Jesu Kristo kay yaan yang gosto naan imoon. Wakaw abay natu bantogon yang Dios kay laban dakora yang panalangin naan kanatu, laban kyakallaatan naan kita na sakop nang kanaan Anak na si Jesu Kristo na laban naan karugnanan.
Tungud sang dakora na kallaat naan kanatu pyapasaylo kita sang kanatu sara pinaagi sang kanaan Anak, kay yang dogo nang Anak naan na pyapatutud asang pyagapatayan kanaan na koros yang bayad sang kanatu sara antak kita makagawas sang silot na way kataposan. Way tatamanan nang pagtabang nang Dios kanatu. Pyapakatigam nang Dios kanatu yang pagbuut naan na imoon naan na wa pa naan apakatigaman nangaon. Tyatabangan kita naan kay gosto naan na makadarag kita sang pyagalaong naan na si Jesu Kristo yang magatoman sang kariko nang pagbuut naan na amatoman disining donya aw aglangit. 10 Kay aw domatung yang allaw na pipili naan na amatoman da yang pagbuut naan na imoon naan, makaori yang kariko agkanaan pinaagi kang Jesu Kristo kayan wa day makalapas sang kanaan gaom aglangit aw ansining donya kay si Jesu Kristo yang magaari da sang kariko.
11 Dadaan pagbuut nang Dios na ipiliin naan kita antak kita makaambit sang kariko nang panalangin sang sakop ni Jesu Kristo. Kariko nang pagbuut nang Dios na imoon naan arag yamaimo. 12 Kami na manga Judio na yamaona tomoo kang Kristo dadaan da pyagbuutan nang Dios na ipiliin naan antak kami yang akaponowan nang pagbantog sang Dios.
13 Arag kamo na buku nang Judio na arag kang Kristo sakop, kay pagdungug mayo sang madyaw na batok bain kanaan, tomoo kamo sang matungtung na pagindo na si Jesu Kristo gaid yang makakamang sang manga sara mayo antak kamo makagawas sang silot nang Dios na way kataposan. Kayan pinaagi sang pagtoo mayo kang Jesu Kristo yaatag naan kamayo yang Balaan na Espirito kay yaan yang tarigpono na sakop kamo nang Dios. Yaan yang pagkatoman nang saad nang Dios nangaon na aatag kanatu na manga tomotoo kang Jesu Kristo yang Balaan na Espirito. 14 Kay iyan kanatu yang Balaan na Espirito, yatigam kita na tinuud na madatung yang allaw na amatoman yang kariko nang pyagalaong nang Dios kanatu na manga sakop naan. Yaan yang makabantog sang Dios.
Yang Pagampo ni Pablo
15-16 Wakaw tungud saan, pagdungug ko na tyomoo ra kamo kang Jesu Kristo na Ginoo ta, abay ko bantogon yang Dios. Yagapasalamat ako kanaan pagdungug ko sang kapagilugun mayo sang arag kamo tomotoo. 17 Yabay ko kamo ampo sang Dios na Ama nang kanatu Ginoo na si Jesu Kristo. Kadyaw da agaw nang Ama naan diglangit. Pyangayo ko kanaan na pagabayaan kamo nang Balaan na Espirito antak magadogang yang pagkatigam mayo sang Dios na makaungudan kamayo antak kamo makadarag sang matungtung na katigaman nang Dios. 18 Pyangayo ko arag na apakatigamun kamo nang Balaan na Espirito antak kamo matigam sang kariko nang pagbuut nang Dios na imoon naan kamayo kay kamo yang pipili naan. Aw maynaan amatigam kamo sang kariko nang dakora na panalangin na aatag nang Dios kamayo na yotoo kanaan. 19 Pyangayo ko arag na matigam kamo sang laban dakora na gaom nang Dios na makatabang kanatu na yotoo kanaan. 20 Yaan na gaom yang yagaboi kang Jesu Kristo na pyapatay kayan byaton yaan aglangit asang apit karinto nang Ama naan na Dios antak yaan yang maggaom sang kariko aglangit aw asang donya. 21 Wakaw way makapagsagda kanaan maski yang manga tagalangit di makapagsagda, maski si Satanas aw yang manga sakop naan, aw maski sini na aon gaom asang donya, dili makapagsagda kang Jesu Kristo kay si Jesu Kristo yang labaw sang kariko. Wakaw yang aran na si Jesu Kristo, yaan yang yarabaw sang kariko nang aran. 22 Pagbuut nang Dios na si Jesu Kristo yang yamaimo makagagaom sang kariko. Pagbuut naan arag na si Jesu Kristo yang amaimo pangoro nang kariko nang manga tomotoo. 23 Yang kariko nang manga tomotoo lawas ni Kristo, wakaw ikitaun na way kolang nang pagkaDios ni Jesu Kristo disang manga tomotoo.