6
Kinaanglan Magatinabangay Kamo
Manga karomonan ko, aw kimita kamo digkamayo sang arag kamo tomotoo na yakasara, kamo na pyagabayaan nang Balaan na Espirito yang magatambag saan na tomotoo antak ayawan dakman naan yang maat. Pakabuutan kanaan, aw dadyawa yaan tambagi antak yaan oman mangagad sang Dios. Ikaw na magatambag kanaan pagdadayaw daw kaw matintal kayan yakasara kaw. Pagtinambagay kamo aw aon maat digkamayo. Aw maynaan kamo, yakatoman kamo sang sogo ni Jesu Kristo na yagalaong, “Panagilugun kamo.” Yang otaw na mapagtanding sang sangka otaw bain sang kanaan gawbuk, na yagadumdum na yaan labaw sang kariko, sari buku, pyagakagarowan naan yang kanaan ginawa. Awgaid yani yang madyaw, na kada otaw magadumdum daw madyaw yang kanaan gawbuk daw buku. Aw madyaw, yaan yang makapaguma kanaan. Aw maynaan, di da naan atanding sang kadaygan yang kanaan gawbuk, kay kyatigaman da naan na madyaw yang kanaan gawbuk. Wakaw dadyawa yang kanmo gawbuk, kay kariko nang otaw arag yamatobang sang kanaankanaan gawbuk.
Pagalaong ko kamayo na kariko mayo na pyagaindo bain sang sorit nang Dios, maski nana na amaaron kamayo na madyaw, pasawita mayo yang magindoway mayo antak way makaukud kanaan.
Pakatagap daw kaw makaimo sang maat nang Dios kay yatigam kaw na kikita nang Dios yang kariko nang paggugunaun mo. Pananglit, magtanum kaw nang omay, yatigam kaw na omay yang amabot kanmo, buku nang batad. Magonawa saan, kikita nang Dios yang paggugunaun mo, wakaw aw yaan yang pangagdan mayo yang kyakaundan mayo na maat, isilotan kamo nang Dios nang way kataposan. Awgaid aw yaan yang pangagdan mayo yang pagbuut nang Balaan na Espirito, panalanginan kamo nang Dios disining donya aw diglangit nang way kataposan. Wakaw di kita amaomo magimo sang madyaw, abayun ta imoon kay madatung yang allaw na madawat kita sang madyaw na barus nang Dios aw di ta tangkuan yang pagpangagad sang kanaan pagbuut. 10 Wakaw aw maimo, abay kita magimo nang madyaw sang manga otaw, labi pa sang arag kita tomotoo.
Yang Kataposan na Tambag
11 Di da ko apakaabaun yaning solat ko kamayo. Yaning kyampusan da na solat yang kanak mismo tollo yang yagasolat wakaw mabakla yang manga letra. Yani yang akatoosan mayo na sikun kanak yani na solat. 12 Aon manga otaw digkamayo na wa atangkap na yang pagkamatay ni Jesu Kristo asang koros yang makaimo kanatu madyaw nang Dios. Wa silan atangkap saan daw silan parisudan nang arag silan Judio. Wakaw lyurugutan kamo nilan papangagadun sang balaod antak sa kono silan pagsayaun. 13 Awgaid maski yangagad silan sang balaod nang Judio bain sang pagtopo, yakalapas silan sang kadaygan na balaod kay wa nilan akatoman yang kariko nang balaod. Sabo gosto garo nilan na arag kamo otopoon kay managbantog silan na yangagad kamo sang kanilan pagindo. 14 Toyo ako, wa ak magadumdum na abantogon ako, yaan gaid yang abantogon ko si Jesu Kristo kay yagapakamatay yaan disang koros tungud kanak kay yang kanaan kamatayun yang bayad sang kanak sara. Tungud saan, maynang yuupud ako kang Jesu Kristo patayun disang koros. Wakaw yayawan da ko yang manga imo na pagbuut nang otaw na buku nang pagbuut nang Dios. Arag di da ak magaimo sang paggugunaun na kanak tyoonan pagbuut kay si Jesu Kristo gaid yang dakora sang ginawa ko adoon. 15 Way katobokan nang tyopo aw yang buku. Awgaid yaan yang laban kikinaanglan nang otaw yang akaaronan nang bago na kinaboi na aatag nang Dios pinaagi kang Jesu Kristo. 16 Pyangayo ko sang Dios na akallaatan naan yang kariko nang yangagad sining pagindo ko antak marinaw yang dumdum nilan, kay silan yang tinuud na sakop nang Dios.
17 Ayaw da mayo ako pagsamoka na magalaong kamo na ako way katungud pagindo bain kang Jesu Kristo, kay yang manga botyaw nang kanak lawas yang toosanan na ako aon katungud sang pagindo, kay aon day botyaw nang lawas ko na byobonaran nang manga otaw tungud sang pagpangagad ko kang Jesu Kristo.
18 Kay manga karomonan ko, pyangayo ko na abay kamo panalanginan nang Ginoo ta na si Jesu Kristo. Amen.