Yang Solat ni Pablo sang
TAGA GALASIA
1
Ako si Pablo na apostol ni Jesu Kristo, yagasolat ako kamayo na taga Galasia. Yang gapili kanak si Jesu Kristo aw yang Ama naan na Dios na yagaboi kanaan na pyapatay. Buku nang otaw yang gapili kanak. Arag buku nang otaw yang yagasogo kanak pagbatok bain kang Jesu Kristo. Kariko nami didi na manga tomotoo yamawung kamayo na manga tomotoo ag Galasia.
Pyangayo ko kamo kariko sang Ama ta na Dios aw kang Jesu Kristo na Ginoo ta antak kamo abay panalanginan antak marinaw yang dumdum mayo. Kay pagbuut nang Ama ta na Dios, yagapakamatay si Jesu Kristo kay yang kanaan kamatayun yang bayad sang kanatu sara antak kita makagawas sang sara na yabay imoon nang manga otaw adoon na timpo. Wakaw allawgabi abantogon ta yang Dios nang way kataposan. Amen.
Sayda yang Madyaw na Batok, Way Kadaygan
Laban ak yamaburung kamayo na yaparabay maparin yang pagtoo mayo sang Dios. Tyatarikodan mayo yang matungtung na batok bain sang pagtabang ni Jesu Kristo kanatu kayan yangagad kamo sang tobok na pagindo. Wakaw maynang yayawan da mayo yang Dios na gapili kamayo. Tinuud na wa day kadaygan na batok bain kang Jesu Kristo. Pyagalaong ko yani kamayo kay yatigam ako na aon manga otaw na gabatok na yakaribog kamayo kay gosto garo nilan na aparinin yang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo. Toyo yang maski sini na otaw na magaparin sang madyaw na batok na byabatok ko kamayo, isilotan nang Dios nang laban marisud na silot na way tatamanan. Maski ako, aw maski yang tagalangit na sogwanun nang Dios yang magaparin sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo, isilotan nang Dios nang laban marisud na silot na way tatamanan. Yoman ko paglaong kamayo na maski sini na magabatok kamayo sang tobok na batok, na buku nang magonawa sang madyaw na batok na byabatok ko kamayo, isilotan yaan nang Dios nang laban marisud na silot na way tatamanan.
10 Yatigam kamo na yang gosto ko imoon yang madyaw nang Dios. Aw gaindo ak sang pagindo na makaontol sang otaw na buku nang kanang Dios pagindo, yamaimo ak sogwanun nang otaw. Awgaid sogwanun ak ni Jesu Kristo, wakaw yaan yang yabay ko pagindo sang manga otaw yang pagindo na madyaw nang Dios.
Yang Pagkaimo Apostol ni Pablo
11 Pagalaong ko kamayo na manga karomonan ko na yang madyaw na batok na byabatok ko kamayo buku nang sikun sang otaw. 12 Wa yaan pagaindowan kanak nang kanak kamonaan, way otaw na yagaindo saan kanak. Si Jesu Kristo mismo yang yagapakatigam kanak saan na batok.
13 Dyumungug da kamo sang maat na imo ko nangaon nang yangagad pa ako sang tyotoowan nang arag kami Judio. Pyaparisudan ko nangaon yang manga tomotoo kang Jesu Kristo, wa ak akallaat kanilan, kay gosto ko garo na amawara silan. 14 Nang bagong otaw pa ako, marisud ako daugun nang arag kami bagong otaw na Judio sang pagpangagad sang kanami tyotoowan. Laban ak yamakot mangagad sang pagindo nang kanami kamonaan labaw pa sang pagpangagad nang kanak kainagadan.
15 Awgaid kyakallaatan ako laban nang Dios kay dadaan da ako pinili naan nang wa pa ak akawtaw antak ko matoman yang kanaan sogo. 16 Wakaw pyapakatigam kanak nang Dios na si Jesu Kristo kanaan Anak antak ko batokon yaan sang manga otaw na buku nang Judio. Yagabatok ako bain kang Jesu Kristo na way maski sini na otaw na yagaindo kanak. 17 Wa ak arag akadto Jerusalem antak mapagindo kanilan na pinili nang Dios na manga apostol na dadaan mona pa kanak. Sana kyomadto ra ako sang banwa na Arabia. Kayan yagbarik ako adto sang syodad na Damasko. 18 Paglabay nang torong ka toig komadto ako Jerusalem na yatarok kang Pedro. Dowang ka simana ko digkanaan. 19 Awgaid way pyagakita ko sang kadaygan na apostol, si Santiago gaid na mangod ni Jesus. 20 Yatigam yang Dios na buku nang kagaro yaning syosolat ko kamayo.
21 Pagsikun ko ag Jerusalem, simingadto ako sang banwa na Siria aw adto sang banwa na Silisia. 22 Way pyagakita ko sang manga tomotoo ag Judea, wakaw wa pay yikilara kanak. 23 Yagaid silan batokan, laong, “Yaparin da yang ginawa naan na otaw. Nangaon pyagaparisudan naan kita na manga tomotoo antak garo mawara yang kanatu pagtoo kang Jesu Kristo, awgaid adoon pyamakotan da naan batokan yang manga otaw bain kang Jesu Kristo antak tomoo.” 24 Wakaw byabantog nilan yang Dios tungud kanak.