2
Si Pablo aw yang Kadaygan na Manga Apostol
Paglabay nang samporo aw opat na ka toig magbarik ak oman aw si Bernabe ag Jerusalem, pyagaagad arag nami si Tito. Yakadto ako na pyagabayaan ako nang Dios pagpakadto. Pagdatung nami adto mapagkita ako sang manga apostol na pangoro disang simbaan ag Jerusalem nang kamiay da. Pyagalaong ko kanilan yang abay ko pagindo sang manga otaw na buku nang Judio. Sabo pyagalaong ko yaan kanilan na manga pangoro antak ko katigaman daw madyaw nilan yang kanak pagindo, daw madyaw nilan yang abay ak magindo daw dili. Arag pyagalaong ko yaan kanilan antak di kami managkasompaki, antak matoman yang pagindo ko sang manga otaw na buku nang Judio kay aw di matoman, way kabos nang pagindo ko. Yang manga pangoro disang simbaan yagalaong na matungtung yang kanak pagindo bain sang pagtoo kang Jesu Kristo. Wakaw si Tito na inagad ko na buku nang Judio wa nilan apapangagada sang kanang Judio balaod bain sang pagtopo, kay yang pagtopo wa ikinaanglana antak masakop nang Dios. Awgaid aon manga Judio na manga tomotoo kono silan na yagaway domorod sang kanami panagkatipon. Yagasait silan sang imo nami na manga tomotoo daw yangagad kami sang kanang Judio balaod daw wara, kay gosto garo nilan na papangagadun kami sang balaod nang Judio bain sang pagtopo. Silan garo yang magatopo kang Tito. Awgaid maski sang ka tingug da wa kami maningug kanilan kay gosto nami na di odogpo yang dadaan na pagindo sang matungtung na pagindo bain kang Jesu Kristo antak yang matungtung na pagindo yang pangagadan nang kariko nang manga tomotoo, Judio aw buku nang Judio.
Yang manga dungganun na pangoro disang simbaan ag Jerusalem na yamagadagad kang Jesus nangaon, yudungug sang kanak pagindo, awgaid wa nilan odogangi aw wa akamangi yaan na pagindo ko. Yang kanak dumdum, yang manga pangoro disang simbaan aw yang buku nang pangoro, way katobokan kay pyapagonawa nang Dios. Yang manga pangoro disang simbaan yatigam da na ako pipili nang Dios papagbatokon bain kang Jesu Kristo adto sang manga otaw na buku nang Judio, mayni Pedro na pipili arag nang Dios papagbatokon bain kang Jesu Kristo adto sang manga Judio. Yang Dios yang yagabaya kang Pedro antak abay magbatok sang manga Judio. Ako, arag Dios yang yagabaya kanak antak ak abay magbatok sang buku nang Judio. Pagkatagtaga nang manga pangoro na si Santiago aw si Pedro aw si Juan na pipili ako nang Dios, managkaoyon silan na si Bernabe aw ako yang magababatokon bain kang Jesu Kristo adto sang manga otaw na buku nang Judio, silan yang magababatokon adto sang manga Judio. Pyagaonawaan yaan nang kariko nang pangoro disang simbaan na yanagkatipon disaan. 10 Yaan gaid yang pyagasogo nilan kanak na apatabangan sang manga tomotoo yang manga pobre na tomotoo ag Jerusalem. Laban madyaw ko yaan imoon.
Si Pedro Syasaway ni Pablo ag Antiokia
11 Pagkatapos nang kanami panagtipon ag Jerusalem magbarik kami ag Antiokia. Wa akadogay yadatung si Pedro ag Antiokia. Syasagda ko yaan disang pagkadaigan kay laban dakora yang kanaan sayup. 12 Syasagda ko yaan kay nang baya pa yaan domatung ag Antiokia yapagsasaroon dakman yaan sang manga tomotoo na buku nang Judio awgaid pagdatung nang manga Judio na sikun kang Santiago ag Jerusalem wa da yaan mapagsaro sang manga tomotoo na buku nang Judio, kay daw yaan sodiin nang manga Judio na yapagsaro yaan sang buku nang Judio na wa mangagad sang balaod nang Judio bain sang pagtopo. 13 Wakaw yang kadaygan na manga tomotoo na Judio ag Antiokia arag wa da mapagsaro sang manga tomotoo na buku nang Judio, arigkan si Bernabe arag da yaggaon kang Pedro, wa da arag mapagsaro. Yaan yang yakasayup kanilan kay wa nilan imowa yang madyaw garo nilan imoon. 14 Wakaw pagkatigam ko na wa nilan pangagdi nang madyaw yang matungtung na pagindo bain sang pagtoo kang Jesu Kristo, parabay ko paglaongon si Pedro disang atobangan nang manga tomotoo, laong ko, “Ikaw, kay lagi, maski arag kaw Judio, byotawanan da mo yang paagi nang Judio pagdungug mo sang pagindo bain sang pagtoo kang Jesu Kristo. Nanga adoon pyapangagad da mo yang manga tomotoo na buku nang Judio sang paagi nang Judio?”
Yang Manga Judio aw yang Buku nang Judio Amarowas Pinaagi sang Pagtoo
15 Kita na manga sompaw nang Judio, buku kita nang maynang kadaygan na manga saraun. 16 Awgaid yatigam kita na yaan gaid yang makapagawas sang otaw sang kanang Dios silot yang pagtoo kang Jesu Kristo, buku nang pinaagi sang pagtoman sang manga balaod nang Dios. Wakaw yotoo arag kita na manga Judio kang Jesu Kristo antak kita makagawas sang silot nang Dios kay yatigam da kita na way otaw na makagawas sang silot nang Dios pinaagi sang pagtoman sang manga balaod nang Dios. 17 Kaba yamakot kita na manga Judio antak maimo sakop nang Dios tungud kang Jesu Kristo, kyakatigaman ta na yakasara kita maynang buku nang Judio. Wara yani magapasabot na si Jesu Kristo yang yagadasig kanatu pagimo sang sara. 18 Wakaw yang manga tomotoo na yoman mangagad sang kanang Judio batasan na yayawan da nilan pagdungug nilan sang pagindo bain sang pagtoo kang Jesu Kristo, silan yang yosopak sang pagindo nang Dios. 19 Ako nangaon, na yangagad ak garo sang balaod nang Dios, yakasara ako kay wa ak makatoman sang kariko nang balaod. Wakaw mayn ak nang yatay da tungud sang silot nang Dios sang kanak sara na yarapas sang balaod nang Dios. Awgaid adoon mayn ak nang boi da oman, wakaw magatoman ak sang pagbuut nang Dios. 20 Kay tungud sang kanak pagtoo kang Jesu Kristo mayn ak nang yakaupud kanaan patayun kay yaan yang yagapakamatay ballin kanak. Wakaw adoon buku da ko yang yagbuut sang kanak ginawa, si Jesu Kristo yang yagbuut da kay si Jesu Kristo iyan kanak. Wakaw adoon madyaw da yang kanak batasan kay si Jesu Kristo na Anak nang Dios yang yagabuut kanak kay yaan yang kyakanarigan ko. Laban yaan marugun kanak kay yagapakamatay yaan tungud kanak. 21 Wakaw aw di ko tangkapun si Jesu Kristo mayn ak nang wa atangkap sang kallaat nang Dios na pyapasaylo ako sang kanak sara pinaagi kang Jesu Kristo. Toyo aw magdumdum yang otaw na amapasaylo yaan nang Dios pinaagi sang pagtoman naan sang balaod, yamasayup yaan kay aw maynaan way kabos nang pagkamatay ni Jesu Kristo.