3
Yang Balaod aw yang Pagtoo kang Jesu Kristo
Kamo na taga Galasia maynang yanagkasangu kamo. Yamaburung ako kamayo na gosto mayo na maningug sang buku nang matungtung na pagindo bain sang manga balaod maski dyadyayaw da ko kamo batokan bain kang Jesu Kristo na kyakarabowan asang koros. Yamaonnono yang kaungudungud mayo? Nanga, yaatag kadi kamayo nang Dios yang Balaan na Espirito tungud sang pagpangagad mayo sang balaod? Laban sa buku nang maynaan, yaatag kamayo nang Dios yang Balaan na Espirito tungud kay yudungug kamo sang imo ni Jesu Kristo kayan tyomoo kamo kanaan. Pagkanarig mayo kang Jesu Kristo yang Balaan na Espirito yang yagabaya da kamayo na antak kamo makapangagad sang Dios. Kayan nanga adoon kamo yang yagbuutbuut da? Nanga, way kadi kyakatigaman mayo na yamapagguna kamayo nang Balaan na Espirito? Yamaundug ak mayo daw yagtangku da kamo sang pagkanarig mayo kang Jesu Kristo. Yang Dios yang yamatag kamayo nang Balaan na Espirito. Yaan yang yagaimo sang manga milagro digkamayo. Kariko nini wa akapagguna kamayo pinaagi sang pagpangagad mayo sang balaod. Awgaid yamapagguna yaan tungud sang pagtoo mayo kang Jesu Kristo.
Maynang pyagalaong nang Dios bain sang kanatu kamonaan na si Abraham, laong, “Si Abraham yotoo sang pyagalaong nang Dios. Wakaw si Abraham madyaw nang Dios kay yamanarig yaan kanaan.” Wakaw yatigam da kamo na maski sini na otaw na amanarig sang Dios amaimo sompaw ni Abraham. Anay da pyagalaong nang Dios yang imoon naan sang manga otaw na buku nang Judio. Pyagalaong nang Dios na di naan silan isilotan aw manarig silan kanaan. Yaan yang madyaw na batok na pyagalaong nang Dios nangaon kang Abraham. Syosolat yang pyagalaong nang Dios kang Abraham, laong, “Pyanalanginan ta kaw kay yotoo kaw kanak. Wakaw pinaagi kanmo arag ko panalanginan yang manga otaw disang kariko nang banwa maski buku nang Judio aw tomoo silan kanak maynang pagtoo mo.” Tinuud na si Abraham pyanalanginan nang Dios kay yotoo yaan sang kariko nang pyagalaong nang Dios kanaan. Maynaan oman adoon, panalanginan kita nang Dios aw tomoo kita sang pyagalaong naan kanatu.
10 Yang otaw na amanarig na makagawas yaan sang silot nang Dios pinaagi sang pagpangagad naan sang balaod nang Dios, yaan na otaw yang laban di makagawas sang silot kanaan kay aon syosolat na pyagalaong nang Dios, laong, “Aw di kaw abay mangagad sang kariko nang balaod na pyapasolat nang Dios kang Moises, laban sa di kaw makagawas sang silot kanmo.” Yatigam kita na way otaw na makatoman sang kariko nang balaod nang Dios. 11 Wakaw yatigam kita na way otaw na makagawas sang silot nang Dios pinaagi sang pagtoman sang balaod, kay yagalaong yang Dios, “Yang otaw na yamaimo matarong pinaagi sang pagkanarig kanak, yaan na otaw yang yasakop da ko nang way kataposan.” 12 Yamasayup yang otaw na yamanarig na yang pagtoman sang balaod yang makapagawas kanaan sang silot. Yang pagbuut nang balaod tobok, kay aon syosolat na yagalaong, “Way otaw na makagawas sang silot nang Dios aw di naan matoman yang kariko nang balaod nang Dios.”
13 Wakaw si Jesu Kristo bibitay disang kaoy kay yaan yang yaballin kanatu silotan tungud sang paglapas ta sang balaod nang Dios. Kay aon syosolat na yagalaong, “Yang pagbitay sang otaw disang kaoy yaan yang laban makaarigarig na silot sang otaw.” 14 Si Jesu Kristo bibitay disang koros antak panalanginan yang kariko nang otaw, Judio aw buku, antak silan makadawat sang Balaan na Espirito tungud sang pagtoo kang Jesu Kristo. Tungud saan yatigam kita na yatoman da yang saad nang Dios kang Abraham nangaon na panalanginan naan yang kariko nang otaw disang donya pono sang sompaw ni Abraham.
Yang Balaod aw yang Saad
15 Manga karomonan ko, apakatigamun ko kamo sang tinuud, na aw aon otaw na yasaad sang kadaygan na otaw kayan syolat yaan na saad aw pirmai naan, maski sini di makaparin saan na saad, di yaan akadogangan aw di akakamangan. 16 Pyagalaong nang Dios yang kanaan saad kang Abraham aw sang kanaan sompaw. Wa yang Dios asaad sang madaig na manga sompaw ni Abraham, awgaid sang ka otaw da yang syasaadan naan na sompaw ni Abraham, si Kristo gaid. 17 Yani yang pyagalaong ko, pagsaad nang Dios kang Abraham, opat na gatos aw katlowan na ka toig yang yalabay kayan pa byutang nang Dios yang kanaan balaod. Yang kanaan balaod wa makawara sang kanaan saad. Aw yaimo pa gaid nang balaod mawara yang saad, wa day kabos nang saad. 18 Aw yaimo pa gaid nang otaw na amaimo yaan madyaw nang Dios pinaagi sang pagtoman sang balaod, way kakabosan nang saad. Awgaid yang Dios yagalaong na yang otaw amaimo madyaw naan tungud sang sompaw ni Abraham na si Jesu Kristo na syasaad nang Dios kang Abraham.
19 Matungtung na yang otaw di amaimo matarong pinaagi sang balaod nang Dios. Toyo ayaw magdumdum na buku nang madyaw yang balaod nang Dios. Sabo byubutang nang Dios yang balaod antak yang manga otaw matigam sang maat nang Dios, aw antak silan matigam na isilotan silan nang Dios aw lomapas silan sang kanaan balaod. Kariko nang otaw yamatobang sang silot nang Dios kay yalapas sang kanaan balaod. Maynaan yang kabutang nilan asta sang pagdatung nang sompaw ni Abraham na si Jesus na syasaad nang Dios, kay panalanginan nang Dios yang kariko nang otaw na yotoo kang Jesus. Yang balaod nang Dios pyapabatok naan sang manga tagalangit na sogwanun naan adto kang Moises. Kayan pyaglaong ni Moises sang manga otaw yang balaod nang Dios. 20 Awgaid nang paglaong nang Dios sang kanaan saad kang Abraham, way kadaygan na syosogo nang Dios papaglaongon kang Abraham, kay yang Dios mismo yang yapagbaraw kanaan.
21 Ayaw magdumdum na yamawara yang saad nang Dios tungud sang kanaan balaod. Dumduma mayo yang manga balaod, di pagasakopon nang Dios yang otaw pinaagi sang balaod kay di amaimo yang otaw matarong pinaagi sang balaod. 22 Kay aon syosolat na way otaw na wa makalapas sang balaod nang Dios. Wakaw aw di manarig yang otaw kang Jesu Kristo di amatoman agkanaan yang saad nang Dios na aatag naan yang Balaan na Espirito sang manga otaw na yamanarig kang Jesu Kristo.
23 Kaba wa pa adatung si Jesu Kristo yamatobang kita sang silot nang Dios kay yakalapas kita sang balaod naan. Pagdatung ni Jesu Kristo lingatun naan yang silot sang manga otaw na yamanarig kanaan. 24 Yang balaod nang Dios yagaindo kanatu kaba wa pa adatung si Jesu Kristo. Awgaid pagdatung naan somarig kita kanaan kay yaan yang yagapagawas kanatu sang silot tungud sang paglapas ta sang balaod. 25 Adoon na dyomatung da si Jesu Kristo yaan yang yagindo da kanatu. Wa day labut nang balaod kanatu kay yanarig da kita kang Jesu Kristo.
26 Yaimo da kamo manga anak nang Dios pono sang pagtoo mayo kang Jesu Kristo. 27 Kariko mayo yarobos da sakop ni Jesu Kristo. Wakaw yasiling da kamo naan kay iyan kamayo si Jesu Kristo. 28 Kariko nang manga tomotoo magonawa yang pagtanaw nang Dios tungud kang Jesu Kristo, Judio aw buku, allang aw buku, usug bobay magonawa nang Dios. 29 Aw tinuud na kang Kristo kamo sakop, yaimo da kamo manga sompaw ni Abraham. Wakaw kariko nang panalangin na syasaad nang Dios kang Abraham aatag naan kamayo.