4
Abay ko kamo pagindoon antak kamo matigam bain sang balaod nang Dios. Aw matay yang ama, yang kanaan anak yang magapanmo sang kariko nang kanaan tyarikdan. Awgaid kay tagbi pa yang anak naan, maski yaan yang tagtomon da sang pyanmowan nang kanaan ama, yang kanaan kabutang yakagaon sang sogwanun, kay kaba tagbi pa yaan, yaan yang pangagdan naan yang otaw na pyapagbantay nang kanaan ama sang kanaan kabilin kaba wa pa adatung yang allaw na syasaad nang kanaan ama na aatag da kanaan yang kanaan pyanmowan. Maynaan kita, yakagaon kita sang isu kay wa pa kita akatigam kang Jesu Kristo, wakaw yaan yang yabay pa natu pangagdan yang manga pagindo na kanang otaw pagbuut. Toyo pyapakawtaw nang Dios disang bobay na Judio yang kanaan Anak nang allaw na pagbuut naan na akawtaw. Syosogo naan ani sang donya yang Anak naan na si Jesus na mangagad sang kariko nang balaod nang Dios, antak naan kita marowas na yakalapas sang manga balaod nang Dios, aw antak kita na yotoo kanaan maimo manga anak nang Dios.
Kay yaimo da kita manga anak nang Dios, wakaw yaatag naan kanatu yang Balaan na Espirito nang kanaan Anak na si Jesu Kristo. Wakaw laban kita yanaguma kay yang Balaan na Espirito yang yagapakatigam kanatu na tinuud Ama ta yang Dios. Wakaw tungud sang imo nang Dios buku da kita nang maynang manga sogwanun kay tinuud da na manga anak kita nang Dios. Aw yaimo da kaw anak nang Dios, kyaaronan da kaw nang kariko nang pyanmowan nang Dios.
Yang Kawili ni Pablo sang Taga Galasia
Kamo na buku nang Judio, nangaon wa pa kamo akatigam sang Dios, pyangallang kamo abay nang buku nang Dios kay yaan yang pyangagdan mayo. Toyo adoon na kyatigaman da mayo yang tinuud na Dios, yang Dios oman yatigam da kamayo, kayan nanga yoman da kamo mangagad sang kanang otaw imoimo na di makatabang kamayo. Wakaw pangallangun kamo oman nang yagapabaya sang manga magindoway na di makatabang kamayo, 10 kay tyotoowan mayo silan na yagalaong na aon kono allaw na balaan na yaan kono yang allaw na simbaay, arag aon manga allaw na pipistaan nilan kay balaan kono, arag aon allaw na di pagkaan kay yaan kono yang allaw na balaan, arag aon toig na pinili nilan na balaan kono. Toyo way kabos naan na pagindo nilan. 11 Laban yamaundug ako kay daw wa pa kamo makadarag sang kanak pagindo kamayo bain kang Jesu Kristo.
12 Kay manga karomonan ko, pyangayo ko kamayo na ako yang pagasilingan mayo sang pagpangagad kang Jesu Kristo. Pagpangagad dakman ko kang Jesu Kristo botawanan ko parabay yang pagbuut nang balaod nang Judio. Yagasiling ako mayo na buku nang Judio na way labut sang balaod nang Judio.
Wa ko akaringawi yang kadyaw mayo kanak nangaon nang aadto ako kamayo. 13 Nang tigmad na pagbatok ko kamayo sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo, yadogay ako digkamayo kay yangudul laban yang lawas ko. 14 Maski yakasamok ako kamayo tungud sang kasakit nang lawas ko, wa mayo ako atarikodi, awgaid sana syagimano ra mayo ako, maynang pagsagimano mayo sang tagalangit na sogwanun nang Dios, aw mayn oman sang pagsagimano mayo kang Jesu Kristo. 15 Yanaguma kamo na iyan ako digkamayo nangaon. Yatigam ako na laban kamo yamakot pagtabang kanak. Adoon maynang yatobok da kamo kanak. 16 Gyaon da ak mayo sang kontara mayo tungud kay pyagalaong ko kamayo yang matungtung.
17 Yang kadaygan na manga magindoway digkamayo, yagapakita silan nang kadyaw kamayo, awgaid yang dyudumdum nilan na imoon kamayo di kamayo makapagkadyaw. Gosto nilan na amawara yang kanatu panagidarag antak di da kamo kanak maningug, silan yang abay da mayo paninggan. 18 Buku nang maat aw aon otaw na mapagidarag kamayo na yang pagindo naan makapagkadyaw kamayo, madyaw yang maynaan maski wara ak digkamayo. 19 Kay manga karomonan ko, laban yamaundug ak mayo kay gosto ko na si Jesu Kristo gaid yang ubutang sang ginawa mayo antak kamo makagaon kanaan. 20 Gosto ko garo makadto ak kamayo adoon antak kita managkabaraw bain saan na imo, kay laban ak yamaundug mayo.
Yang Pagindo Bain sang Kaagi ni Agar aw ni Sarah
21 Kamo na gosto pagabuutan nang balaod, paningug kamo antak kamo matigam sang pagindo bain sang balaod. 22 Kay aon syosolat na yagalaong na si Abraham aon dowa na anak na usug. Yang isa anak nang allang na pyangasawa naan, aw yang isa anak nang asawa naan na buku nang allang. 23 Yang anak nang allang way katobokan sang kadaygan na manga isu na yamawtaw, awgaid yang anak nang yakaraon na buku nang allang yamawtaw kay yaan yang pagbuut nang Dios, yaan yang syasaad naan kang Abraham. 24-25 Abatokon ko kamayo yang dowa na bobay na pyananglit sang dowa na togon nang Dios. Yang isa na togon pyananglit kang Agar. Wakaw kadini pagbutang nang Dios sang kanaan balaod pinaagi kang Moises asang butay na Sinai yaan yang pagkatoman nang isa na togon naan. Yang butay na Sinai ag Arabia yaan yang paguya nang allang na si Agar na pyangasawa ni Abraham. Wakaw manga allang yang sompaw ni Agar na asang banwa na Arabia. Magonawa kamo, arag manga allang aw arag manga allang yang kariko nang manga Judio na pyagabuutan nang balaod na yaatag nang Dios kang Moises disang babaw nang butay na Sinai na pyananglit kang Agar. Maynaan yang kaagi nang bobay na allang ni Abraham na pyangasawa naan.
26 Awgaid buku nang manga allang yang sompaw nang bobay na buku nang allang na asawa ni Abraham. Yakaonawa ra kita kanilan, buku da kita nang manga allang kay wa da kita pagabuuti nang balaod, yaan yang yagbuut da kanatu si Jesu Kristo. Wakaw yawara da yang silot kanatu na pagbuut nang balaod. Adoon mayn da kita nang sompaw nang bobay na buku nang allang kay yotoo kita sang saad nang Dios kang Abraham na panalanginan naan yang manga otaw pinaagi sang kanaan sompaw. 27 Aon syosolat bain sang bobay na buku nang allang, laong, “Ikaw na yakaraon na bobay paguma. Ikaw na wa makaagi sang pagpanganak, pangiyak tungud sang paguma mo. Ikaw na yakaraon na bobay manganak kaw nang madaig, madaig pa sang anak nang bobay na allang.”
28 Manga karomonan ko, yaimo da kita manga anak nang Dios tungud sang saad naan, wakaw kita mayn da ni Isaak na pyanganak ni Abraham. Si Isaak yang anak nang asawa naan na buku nang allang. 29 Boi pa si Abraham, yang anak nang allang yagaodyat kang Isaak na anak nang buku nang allang na yamawtaw tungud sang pagbuut nang Balaan na Espirito. Maynaan oman yang yamapagguna adoon, yoodyat nang wa otoo yang yotoo kang Jesu Kristo na yaimo da anak nang Dios tungud sang pagbuut nang Balaan na Espirito. 30 Toyo pagdadayaw kamo paningug, kay aon syosolat na yagalaong, “Papanawa yang bobay na allang aw yang kanaan anak kay di yaan makapagpanmo sang pyanmowan nang ama na ibilin naan sang anak nang asawa naan na buku nang allang.” Magonawa oman saan adoon, ayawan mayo yang dadaan na pagindo bain sang balaod kay di akaaronan nang panalangin nang Ama ta na Dios yang pyagabuutan nang balaod. 31 Wakaw kita, kay manga karomonan ko, buku kita nang maynang manga sompaw nang allang na yamatobang sang silot na pagbuut nang balaod, awgaid mayn kita nang manga sompaw nang bobay na buku nang allang, kay manga anak kita nang Dios pinaagi sang gaom nang Balaan na Espirito.