Yang Solat ni
SANTIAGO
1
Ako si Santiago, panogwanun ako nang Dios aw ni Jesu Kristo na kanatu Ginoo. Yagasolat ako kamayo na kanang Dios manga otaw na asang kariko nang banwa. Panalanginan kamo nang Dios.
Yang Pagtoo aw yang Katigaman
Kay manga karomonan ko, aw domatung kamayo yang karisud, ayaw kamo magkaundug, sana panaguma kamo kay pagtigi yaan kamayo daw abay kamo somarig sang Dios daw dili. Aw datungan kamo nang karisud kayan di maparin yang kamayo pagkanarig sang Dios, makatigkul kamo sang kariko nang karisud. Aw karisudan kamo, abaya mayo tigkuri antak pollayon madyaw kamo nang Dios aw antak way kolang nang kamayo pagtoo. Aw aon otaw digkamayo na kyakarisudan na wa pa abay akatigam daw monnono yang pagtigkul sang karisud, papangayowa yaan sang Dios antak yaan maungudan, laban sa atagan yaan, kay buutan yang Dios, way tatamanan nang kanaan pagatag sang maski sini na yangayo kanaan. Awgaid aw magaampo yaan na otaw sang Dios, kinaanglan na amaiman yaan na atagan yaan. Dili yaan magadowadowa sang pagtoo naan. Motoo yaan na atagan yaan nang Dios kay aw magdowadowa yaan, mayn yaan nang barud na pyagabarikbarik nang samut. 7-8 Kamo na gadowadowa sang pagtoo na atagan kamo nang Dios, ayaw kamo magkaiman na aon aatag kamayo nang Dios. Laban sa di kamo atagan kay wa kamo otoo na atagan kamo. Yamadara kamo nang maski nana na kyakaundan mayo.
Yang Kapobre aw yang Kadato
Kamo na pobre na manga tomotoo, panaguma kamo kay laban madyaw kamo nang Dios. 10 Kamo na manga tomotoo na mayaman, panaguma kamo kay kyakamangan kamo nang Dios sang pagkanarig mayo sang kamayo kadato. Yang manga mayaman amawara maynang bolak na yamangkaranus. 11 Aw makagwas da yang suga yarayud da yang manga bolak, yawara da yang kadyaw nilan, amangkatakdag da asang lopa. Maynaan yang mayaman, kaba yamakot yaan antak masapiyan laban, yaan da amatay.
Yang Pagtintal
12 Yang tomotoo na yagatigkul sang karisud, na wa akaparin yang kanaan pagtoo, yaan yang laban magauma kay abarusan yaan nang Dios nang madyaw. Atagan yaan nang Dios nang kinaboi na syasaad nang Dios sang kariko nang otaw na yaan yang dakora sang dumdum nilan yang Dios. 13 Aw karisudan kamo kayan yakaungud kamo na magaimo kamo nang maat, ayaw magdumdum na yang Dios yang gaindo kamayo sang maynaan, kay yang Dios way labut sang maat. Dili yaan magaindo kanatu na antak kita magimo nang maat. 14 Ipan yang otaw makaimo nang maat kay yamadara yaan nang kanaan maat na dumdum na gasogo kanaan. 15 Aw pangagdan naan yang sogo nang kanaan maat na dumdum, makaimo yaan nang maat nang Dios. Yaan yang akainangan nang sara yang makamatay da sang yagaimo sang sara.
16 Manga karugnanan ko, aw yakaungud kamo na magaimo sang maat nang Dios, ayaw kamo magdumdum na yang Dios yang gaindo kamayo saan. 17 Kay yang Dios yang yabay matag nang madyaw. Kariko nang pagatag nang Dios podo madyaw, way kolang. Yang Dios na yagaimo sang kariko nang yamallag diglangit wa magakaparinparin yang pagdumdum naan kanatu, yabay kanatu marugun. 18 Yang Dios yang yagabuut na kita imoon kanaan manga anak pinaagi sang kanatu pagtoo sang kanaan sorit na podo matungtung. Yiimo naan yani antak kita lomabaw sang kariko nang kanaan inimo.
Paningug aw Pangagad
19 Manga karugnanan ko, butangan yani disang ginawa mayo, kariko mayo paningug nang madyaw sang sorit nang Dios. Ayaw magdayon magsorit, onaa dumduma yang pagalaong mayo. Aw yaningug kamo sang pagindo nang Dios, ayaw magkadaman. 20 Kay yang otaw na yamadaman di makaimo sang pagbuut nang Dios kanaan na madyaw. 21 Kariko nang maripa na paggugunaun aw kariko nang maat na manga dumdum, ayawi mayo. Yang Dios yang papagbayaa kamayo, tangkapa yang kariko nang kanaan sorit na pyapakatigam kamayo, kay yaan yang makaindo kanatu antak pagsakopon kita nang Dios nang way kataposan.
22 Ayaw magdumdum na toman da kamayo yang yagaid kamo dumungug sang sorit nang Dios, awgaid pangagdi yang kariko nang dyudungug mayo na kanaan sorit. 23-24 Yang otaw na yudungug sang sorit nang Dios, kayan wa mangagad saan na sorit maynang otaw na yatanaw sang kanaan kaimo disang ispiyo kayan yomanaw yaan, kyaringawan da naan parabay yang kikita naan. 25 Awgaid yang otaw na yaningug nang madyaw sang manga pagindo ni Jesu Kristo kayan byutang naan sang kanaan dumdum, na di naan akaringawan, kayan pyangagdan naan yaan na manga pagindo, yaan yang atabangan nang Dios sang kariko nang imoon naan. Yang pagindo ni Jesu Kristo way kolang, yaan yang makatabang kanatu antak kita makapagimo sang madyaw.
26 Yang otaw na yagalaong, “Ako yisimba sang Dios,” aw di naan katigkuran yang pagbabarawun naan sang aon aw wara na way kakabosan, sayup yang kanaan dumdum nang paglaong naan na yisimba yaan sang Dios, kay yang kanaan pagsimba way kakabosan. 27 Awgaid yani yang matungtung na pagsimba na madyaw nang Dios na kanatu Ama, na yang manga baro na bobay aw yang manga minaylo na manga isu na kyakarisudan, atabangan. Arag ayaw maggaon sang maat na batasan nang manga otaw na wa otoo sang Dios.