2
Papagonawaun Sagimanoon yang Dato aw yang Pobre
Manga karomonan ko, aw matungtung na kamo sakop nang kanatu Ginoo na si Jesu Kristo, ayaw mayo papagligbana yang pagtayod mayo sang manga otaw, papagonawaa mayo. Pananglit, aon dowang ka otaw na yalasak nang simbaan. Yang isa madyaw yang dagom aw pamaningsing nang borawan na paningsing, yang isa pobre, yandagom nang laum na dagom. Pagkita mayo kanilan parabayun mayo pagtaodon yang yandagom nang madyaw, kayan pyapagingkod mayo sang madyaw na ingkodanan. Awgaid yang pobre na otaw, pyagalaong mayo, “Disadto kaw magingkod sang lagus, aw dili dayon da pagindug disaan.” Aw maynaan yang imo mayo, maat kamo kay pyapagligban mayo yang manga otaw, pyaparabi mayo yang sang ka otaw. Yang batasan mayo na maynaan maat.
Paningug kamo na manga karugnanan ko, madaig yang manga pobre na otaw na pipili nang Dios kay gosto naan na masarig silan kanaan laban, kayan pyagsakop silan nang Dios na magaari kanilan kay yaan yang syasaad naan sang manga otaw na yamabuut kanaan. Awgaid kamo wa mayo ataoda yang manga pobre na otaw. Dumduma mayo yang manga mayaman, silan yang yalloropig kamayo. Silan yang yagapadara kamayo adto sang okmanan kay pyagasombong kamo. Silan yang yagasaway sang aran ni Jesu Kristo na laban madyaw mayo na aran kay yaan yang tagsakop kanatu.
Aw pangagdan mayo yang maturus na pagindo nang Dios na yakasolat kadini, laban madyaw. Yani yang pagindo, “Karuguni yang kariko nang otaw maynang pagkarugun mo sang kanmo tyoonan lawas.” Awgaid aw papagligbanun mayo yang manga otaw, yakaimo kamo nang maat nang Dios, kay wa kamo mangagad sining pagindo. Wakaw magalaong yang Dios na kamo yakasara. 10 Aw pangagdan nang otaw yang kariko nang pagindo nang Dios, kayan lyapas naan yang isa na pagindo, magonawa ra yaan nang yakalapas sang kariko nang pagindo. 11 Kay yang Dios yang yagalaong na usug aw bobay kamayo, ayaw kamo managipid aw buku kamo nang magasawa, yang Dios oman yang yagalaong na ayaw magpatay sang arag kamo otaw. Wakaw maski di kaw imipid sang buku nang kanmo asawa, aw magpatay kaw sang arag kamo otaw, yakalapas kaw sang pagindo nang Dios. 12 Magkido kamo antak yang kariko nang kamayo pagalaong madyaw, aw yang kariko nang kamayo imo arag madyaw. Kay yang Dios yang magaokom kanatu pinaagi sang pagindo ni Jesu Kristo. Yaan na pagindo yang makatabang kanatu antak kita makapagimo sang madyaw. 13 Aw magokom da yang Dios na magasilot sang manga otaw, di naan akallaatan yang otaw na di magkallaat sang arag otaw. Awgaid yang otaw na yamallaat sang arag otaw, akallaatan yaan nang Dios aw magokom yaan.
Yang Pagtoo aw yang Pagpangagad
14 Manga karomonan ko, aw maglaong yang otaw na yotoo sang Dios, awgaid wa yaan magaimo sang madyaw, way kabos nang kanaan pyagalaong. Aw maynaan yang kanaan pagtoo sang Dios, dili yaan pagasakopon nang Dios nang way kataposan kay kolang yang kanaan pagtoo. 15 Pananglit, aw aon manga tomotoo na yamaukud nang pagkaan aw damit, 16 aw yagaid kamo maglaong, “Akallaatan kamo nang Dios, kaan antak kamo mabiyag, pandagom kamo antak di kamo magkot,” toyo wa mayo atagi, way kabos nang pyagalaong mayo. 17 Aw maynaan oman yang pagtoo mayo sang Dios, aw maglaong gaid kamo na yotoo sang Dios, awgaid way imo mayo na madyaw nang Dios, buku nang matungtung yang pagtoo na maynaan.
18 Aon yagalaong digkamayo, “Yang kanak pagtoo yagapakita na ako sakop nang Dios.” Aon yagalaong, “Yang kanak imo yang gapakita na ako sakop nang Dios.” Awgaid ako, magalaong ak kanilan, “Aw way madyaw nang Dios na imo mo, di kaw makapakita na yotoo kaw sang Dios. Ako, apakita ko yang kanak pagtoo sang Dios pinaagi sang manga imo ko na madyaw nang Dios.” 19 Yagalaong kamo na yotoo kamo na sambook da yang Dios, matungtung yang pyagalaong mayo toyo kolang, kay maski yang manga mangkaraat na kontara nang Dios arag yatigam na sambook da yang Dios. Wakaw laban silan yamalluk sang Dios. 20 Kamo na mabagsug yang oro, pagaindo ko kamayo na way kabos nang pagtoo mayo aw di kamo magimo sang madyaw nang Dios. 21 Yang kanatu kamonaan na si Abraham yagapakita na yaan matarong pinaagi sang pagtoman naan sang sogo nang Dios kanaan, na bay naan garo patayun yang kanaan anak na si Isaak na pagatag naan sang Dios. 22 Wakaw yatigam kita na yangagad si Abraham sang manga sogo nang Dios kay yamanarig yaan sang Dios. Tungud saan, yamadigun yang kanaan pagtoo. 23 Wakaw yatoman da yang pyagalaong nang Dios na syosolat kadini, laong, “Si Abraham yamanarig sang Dios, wakaw pyagalaong nang Dios na madyaw da naan si Abraham, matarong yaan na otaw.” Pyagangaranan yaan nang Dios nang karugnanan naan. 24 Yatigam kita na dili yang Dios magalaong na madyaw naan yang otaw na yotoo kono sang Dios na wa magaimo sang madyaw nang Dios. Awgaid aw yotoo yang otaw kayan yagimo sang madyaw, magalaong yang Dios na yaan na otaw madyaw naan.
25 Dumduma si Rahab na maat yang dungug na bobay kadini, tyatayod naan yang dowa na manga Judio na syosogo ni Josue na maniid sang banwa na pyagauyaan naan. Pyagaindo silan ni Rahab sang daran na agiin nilan antak di silan madakup. Wakaw yagalaong yang Dios na madyaw da naan si Rahab, pyasaylo ra naan yaan sang kanaan manga imo na maat, kay yamanarig yaan kanaan. 26 Dumduma oman yang lawas aw wa day ginawa, yatay da, wa day amaimo. Maynaan oman yang pagtoo nang otaw, aw yotoo kono yaan toyo wa magaimo sang madyaw, maynang yatay da yaan na pagtoo, di makalowas kanaan.