2
Yang Pagkawtaw ni Jesus
(Mateo 1:18-25)
Kadini nang si Agusto yang labaw na pangoro nang manga banwa, gasogo yaan na magapalista kariko nang maguya sang manga banwa na sakop naan. Yang mona na pagpalista nilan, si Kirenio yang gobernador sang banwa na Siria. Yanagsipagori yang manga otaw sang kanaan kanaan banwa kay magapalista silan disang banwa na kanang kamonaan nilan. Si Jose yapanaw dig Nasaret na sakop nang Galilea, pagkurug adto sang barrio na Betlehem na sakop nang Judea na sakop kadini ni Dabid na ari nang manga Judio. Yakadto si Jose Betlehem, magapalista na sompaw yaan ni Dabid. Yamagad si Maria ni Jose na tomatawas kanaan, magapalista silan. Marongko da si Maria. Kaba aadto silan dig Betlehem, pagaayudan si Maria, akawtawan da. Pagkawtaw nang isu naan, usug, panganay na anak ni Maria. Pyopotos yaan nang kukumu kayan pyaklang disang kaananan nang baka. Asaan silan magakorang sang uyaanan nang manga ayup kay wa day kyakapagkorangan nilan asang baray na koranganan nang domadatung, yakmo da nang otaw.
Yang manga Bantay sang manga Karnero aw yang manga Tagalangit
Aon manga magbantayay sang manga karnero disaan na banwa. Yabay silan magbantay nang gabi sang manga karnero adto sang panamsaman. Pagkatigam nilan, dyomatung da yang tagalangit na sogwanun nang Dios. Bading kaallag nang Dios disining makilibot nilan. Laban yamalluk yang manga magbantayay. 10 Yagalaong kanilan yang tagalangit, “Ayaw kamo magkalluk. Yakani ako na magabatok ak kamayo sang madyaw na batok na pagauma nang kariko nang otaw. 11 Kay adoon na gabi disadtong banwa ni Dabid, yamawtaw yang maglilingat sang manga imo mayo na maat nang Dios. Yaan si Kristo na pinili nang Dios na magaari sang karowagan nang banwa. 12 Aw komadto kamo sang uyaanan nang baka asang barrio, yaan yang ikilaraan mayo sang byabatok ko kamayo, yang ikitaun mayo yang bago na isu na pyopotos nang kukumu aw paklanga disang kaananan nang baka.”
13 Kayan sakadyap da dyomatung yang magkadaig na manga tagalangit na inagad nang yapagbaraw sang magbantayay. Kyakaatupan yang langit nang kadaig nilan. 14 Yamapanumdum silan sang Dios, laong, “Amapanumdum kita sang Dios na adto langit magauya. Kay pyapakani naan sang donya yang Tomatabang na magapakadyaw sang ginawa nang manga otaw na yakaontol sang Dios.”
15 Pagori nang manga tagalangit adto sang paguya nang Dios, managkabarawbaraw yang manga magbantayay sang karnero, laong, “Bay da, dato kita Betlehem, atanawun ta yaning pyapakatigam kanatu nang Dios.” 16 Yapakaanug silan komadto sang barrio, yakadto sang uyaanan nang baka. Kikita nilan asaan si Maria aw si Jose aw yang isu na pyapaklang disang kaananan nang baka. 17 Pagkita nilan sang isu, batokon nilan yang pyagalaong kanilan nang tagalangit bain sang isu. 18 Kariko nang byabatokan nang manga magbantayay, yamailimilim. 19 Si Maria, byubutang naan sang kanaan ginawa yang kanilan batok, yabay naan dumdumun yaan na manga imo. 20 Kayan yomori yang manga magbantayay adto sang panamsaman. Yanagpasalamat silan sang Dios sang dyudungug nilan aw yang kikita nilan. Yamatoman yang byabatok kanilan nang tagalangit.
Si Jesus yang Pyagangaran sang Isu
21 Waro pang allaw na yamawtaw yang isu, otopoon da kay yaan yang batasan nang manga Judio. Pyagangaranan nilan yaan ni Jesus kay yaan yang aran na pyagalaong nang tagalangit nang wa pa yang isu pagalawanan.
Yaatag si Jesus sang Dios adto sang Templo
22 Aon pyapagindo nang Dios kang Moises kadini na yang bobay na bago kawtawan dili makaslud nang templo nang manga Judio aw wa pay pyapatay disang templo na ayup na pagpasalamat naan sang Dios. Pagdatung nang allaw na imoon da ni Jose aw ni Maria yang pyagaindo ni Moises, komadto silan Jerusalem, gadara kang Jesus asang simbaan kay aatag nilan sang Dios yang isu. 23 Pyangagadan nilan yang pagindo nang Dios sang manga Judio na laong, “Yang kamayo panganay na usug, aatag mayo sang Dios kay yaan yang magaaragad sang Dios.” 24 Arag pyangagadan nilan yang pagindo nang Dios sang manga bobay na bago kawtawan na yang pagpasalamat nilan na apapatay disang simbaan yang dowam book na manatad aw buku nang manatad, yang dowam book na impis nang salampati.
25 Dig Jerusalem, aon otaw na pyagangaranan ni Simeon. Madyaw yang batasan naan, yang Dios yang pyagadakora sang ginawa naan. Yabay naan tagadan yang pagdatung nang pinili nang Dios na magatabang sang manga Judio antak di da silan lopigan nang kanilan manga kontara. Yabay si Simeon pagbayaan nang Balaan na Espirito. 26 Pyapakatigam kang Simeon nang Balaan na Espirito na di yaan apakamatayun kinaba di yaan kimita sang pinili nang Dios na magaari sang kariko nang banwa. 27 Yaan na allaw yakadto si Jose aw si Maria sang templo, pyapakadto sang templo si Simeon nang Balaan na Espirito na gabaya kanaan. Yusurud si Jose aw si Maria na gadara kang Jesus kay otomanun nilan yang pagindo kanilan nang Dios. 28 Pagkita ni Simeon sang isu, sipitin naan, kayan yapanumdum sang Dios, laong, 29-31 “Kay Dios na Lyomabi, yatoman da adoon yang saad mo kanak. Maski kano pabogtoon yang kanak ginawa, madyaw ko. Gauma adoon yang kanak ginawa kay kinita da ko yaning syosogo mo asining donya na pipili mo kadini na antak yaan tomabang sang kariko nang otaw. 32 Yaatag mo yaning isu, kay yaan yang amallag sang ginawa nang manga otaw na buku nang Judio antak silan matigam sang kanmo paagi. Abantogon yang kanmo manga otaw na taga Israel pinaagi sini na isu.” Maynaan yang pagkapanumdum ni Simeon sang Dios. 33 Yang manga taganak ni Jesus yamailimilim sang pyagalaong ni Simeon na imoon ni Jesus. 34 Kayan yampo silan ni Simeon sang Dios, yaayo sang Dios yang madyaw kanilan. Yagalaong yaan kang Maria, “Yaning isu yang pinili nang Dios na mapagsoway sang manga Judio. Ayn nang mangagad kanaan, amaboi nang way kataposan. Yang magadili kanaan, isilotan nang Dios. Ikilaraun na agadan yaan nang Dios awgaid madaig yang mosopak kanaan. 35 Kay apakatigam naan yang dumdum nang manga otaw, yang dumdum nilan na wa nilan apakatigaman sang kadaygan. Ikaw na ina naan, laban kaw mallaw amauruk sining anak mo, maynang lyorogaloga nang tuklu yang ginawa mo.”
36 Aon boyag disang templo na propeta nang Dios na ipan magbatok sang pyapabatok kanaan nang Dios. Yang aran naan si Ana. Anak yaan ni Panuel na sompaw ni Aser. Pitong katoig da naan mapagtukud sang kanaan bana kayan yabaro. Adoon giboyagan da yaan, kawarowan aw opat na ka toig. 37 Wa yaan apanaw asang templo, allawgabi yamapanumdum yaan sang Dios, ipan yaan magdili sang pagkaan, yabay yaan magampo sang Dios. 38 Yaan na allaw, nang pagdara nilan kang Jesus asang templo, iyan disaan arag si Ana. Yodorod yaan kanilan kayan yapanumdum yaan sang Dios tungud sang isu. Yabay naan batokon yang isu sang kariko nang otaw na gatagad sang pagtabang nang Dios sang manga Judio na antak silan boroyan sang kanilan manga kontara.
Yang Pagori nilan adto Nasaret
39 Pagkatapos tomanun ni Jose aw ni Maria yang kariko nang pagindo nang Dios bain sang isu na baya mawtaw, mori silan adto sang kanilan pyagauyaan na Nasaret na sakop nang Galilea. 40 Asaan da yabay tomorin yang isu, kusugan da yaan. Laban da ungudan yaan. Yabay yaan tabangan nang Dios.
Yang Isu na si Jesus asang Templo
41 Kada toig, yang taganak ni Jesus yakadto Jerusalem, yatambong sang pista nang manga Judio na pyagangaranan nang Paglabay. 42 Yagapista yang manga otaw ag Jerusalem wakaw yoman komadto yang taganak ni Jesus. Si Jesus, yamagad nilan, sapamporo aw dowa na ka toig yang idad naan. 43 Pagkatapos nang pista, mori yang taganak ni Jesus. Toyo si Jesus wa aagad, yabay maguyauya dig Jerusalem. Wa silan akatigam na si Jesus wa aagad. 44 Dumdum nilan na yamagad si Jesus nang kanilan arayon mori adto sang kanilan banwa. Yabay silan manaw asta yagabi. Kayan yaanap nilan si Jesus disang kanilan manga arayon aw manga kailog. 45 Awgaid wa nilan ikitaa si Jesus. Pagkamasurum, yoman silan magbarik ag Jerusalem kay yabay nilan anapun si Jesus. 46 Sang allaw nilan maganap dig Jerusalem, wa nilan ikitaa. Pagkamasurum asaan nilan ikitaa sang templo. Yomobay yaan nang manga magindoway disang templo magingkod, yaningug yaan sang kanilan pagindo, yagaosip yaan kanilan. 47 Kariko nang yudungug kang Jesus, yamailimilim kay yatigam si Jesus mibak sang pagosip kanaan nang manga magindoway. 48 Pagkita kanaan nang taganak naan, mangkailimilim silan kay yomobay yaan sang manga dungganun na magindoway. Gaosip kanaan yang ina naan, laong, “Nanga kaw, kay tin. Laban kami yamaundug na yabay kami maganap kanmo.” 49 Yimibak si Jesus kanilan, laong, “Wa kadi kamo akatigam na kinaanglan magauyauya ak disining baray nang kanak Ama? Nanga wa kamo maparabay kani?” 50 Yang taganak naan, wa makadarag sang kaologan nang pyagalaong naan kanilan.
51 Kayan yomagad si Jesus nilan, yomori ag Nasaret. Disaan yabay yaan mangagad sang sogo kanaan nang kanaan ama aw ina. Yang kanaan ina, yabay magdumdum sining manga imo ni Jesus na madyaw nang ginawa naan. 52 Yabay tomorin si Jesus, yagadogang yang katigaman naan. Madyaw yaan nang Dios. Madyaw arag yaan nang arag otaw.