Yang Madyaw na Batok bain kang Jesu Kristo na Byabatok ni
LUKAS
1
Ako si Lukas, ako yang gasolat kanmo, kay Teopilo. Madaig da yang yagsolat sang manga imo ni Jesus kaba gauya pa yaan dini sang kanami banwa. Yang syosolat nilan yang byabatok nang manga otaw na yikita sang manga imo ni Jesus anay da domatung ansining donya si Jesus. Yaan na manga otaw yang magbabatok sang pagindo ni Jesus. Adoon, kay Teopilo, kyatigaman da ko yang manga imo ni Jesus anay da sang pagpono kay pyagaosip ko sang manga otaw na yikita kang Jesus. Yamabasa pa ko yang manga solat nilan. Wakaw syosolat ko adoon kay adadyawun ko batokon kanmo antak mo katigaman kariko nang manga imo ni Jesus anay da sang pagpono matag yatapos. Gasolat ak kanmo antak kaw matigam na matungtung sa agaw yang byabatok kanmo nang kadaygan.
Pyapakatigam nang Tagalangit na Amawtaw si Juan na Magbawtismoway
Yani yang pagpono nang batok. Kaba yagaari si Herodes dig Judea, aon otaw na pyagangaranan ni Sakarias na magampoway disang templo na simbaan nang manga Judio ag Jerusalem. Si Sakarias sompaw ni Abias. Yang sakop ni Abias aw yang kadaygan na magampoway yang gadomara sang pagsimba nang manga Judio. Yang asawa ni Sakarias si Elisabet. Yang kamonaan ni Elisabet arag magampoway disang templo nang manga Judio. Si Sakarias aw si Elisabet, podo madyaw nang Dios yang kanilan imo. Yangagad silan sang kariko nang manga pagindo nang Dios. Matadung da si Sakarias, boyag da si Elisabet. Wa manganak silan kay yakaraon si Elisabet.
Dyomatung da yang allaw na si Sakarias aw yang manga inagad naan yang yagadomara sang simisimbaay. Aon batasan na syosonod nilan, pipili yang marasak sang sobay na ampowanan sang Dios disang templo. Ninyan na allaw si Sakarias yang yamapili. Wakaw yarasak yaan sang apit surud na ampowanan sang Dios na magasonog sang insenso na maynang torob. 10 Kaba si Sakarias yagasonog sang insenso agsurud nang ampowanan sang Dios, yanagampo yang magkadaig na otaw asang apit gangaan. 11 Pagkatigam ni Sakarias iyan da disang apit karinto nang pyagasonogan sang insenso yang tagalangit na sogwanun nang Dios. 12 Pagkita ni Sakarias sang tagalangit aratan yaan, yamalluk yaan. 13 Kayan yaglaong kang Sakarias yang tagalangit, “Ayaw magkalluk, kay Sakarias, kay dyudungug nang Dios yang pagpangayo mo kanaan. Yang kanmo asawa, manganak. Usug yang isu, pagngarani yaan ni Juan. 14 Aw mawtaw yaan, laban kaw magauma. Madaig yang manga otaw na arag managuma kay yamawtaw yang kanmo anak. 15 Kay yagalaong yang Dios na maturus na otaw mallaw yang kanmo isu. Pagkawtaw dakman nang isu mo, maparabay magbaya kanaan yang Balaan na Espirito. Dili yaan iminum sang inmun aw maski nana na makarango. 16 Apaoriin naan yang madaig na manga Judio adto sang Dios antak mangagad silan oman sang Dios na kanilan Ginoo, di da silan misimba sang manga diosdios. 17 Apapagonaun yaan nang Dios sang kanaan Anak na madatung asining donya. Laban pagabayaan nang Balaan na Espirito yang kanmo anak. Dagdagu yang gaom naan, maynang gaom ni Elias na propeta nang Dios kadini. Magaindo yaan sang manga taganak aw anak antak magori yang kanilan pagilugun. Magaindo yaan sang manga otaw na manga soplado antak silan mangagad sang pagindo nang manga otaw na matarong. Yang pagaindo naan sang manga otaw yang pagpaandam sang kanilan ginawa antak silan tomangkap sang kanilan Ginoo na madatung.”
18 Kayan yaglaong si Sakarias sang tagalangit, “Monnonong pagkatoman nang pyagalaong mo na matadung da man ako aw yang asawa ko, boyag da?” 19 Yimibak yang tagalangit, laong, “Ako si Gabriel na iyan sang atobangan nang Dios. Yang Dios yang gasogo kanak na magapakatigam kanmo sining amapagguna na madyaw. 20 Madatung yang allaw na amatoman yang pyagalaong ko kanmo, toyo ikaw na wa otoo sang pyagalaong ko, amabubu da kaw, di da kaw makapagsorit matag amatoman yaning byabatok ko kanmo.” Maynaan yang batok nang tagalangit kang Sakarias.
21 Yang manga simisimbaay diglogwa yabay silan magtagad sang paglogwa ni Sakarias. Yamatingara silan kay laban yadogay yaan digsurud nang ampowanan sang Dios. 22 Paglogwa ni Sakarias, mapagbaraw garo yaan sang simisimbaay toyo wa da makapagsorit. Gaid da naan tolli yang ampowanan sang Dios, kyatigaman da nang manga simisimbaay na aon pyapakita nang Dios kang Sakarias.
23 Pagkatapos nang manga allaw nang gawbuk ni Sakarias disang simbaan, mori yaan asang kanaan baray. 24 Wa akadogay yaglawan da si Elisabet na asawa ni Sakarias. Surud nang limang boran yatingun si Elisabet digbaray maguya, wa apanaw. 25 Yamapanumdum yaan sang Dios, laong, “Tyatabangan ak nang Dios, yanganak da ako. Wa day makapaglaong kanak na ako yakaraon.”
Pyapakatigam nang Tagalangit na Amawtaw si Jesus
26 Nang kaunum na boran nang kabdus ni Elisabet, yoman sogoon nang Dios si Gabriel na kanaan sogwanun na tagalangit. Pyapakadto yaan sang barrio na Nasaret na sakop nang Galilea. 27 Kay aon abatokon nang Dios sang daraga na wa pa akapoti nang usug na pyagangaranan ni Maria. Si Maria, tawas ni Jose na sompaw ni Dabid na ari kadini nang manga Judio. 28 Pagkaon ni Gabriel kang Maria, laong, “Laban kaw, kay Maria, kyakabuutan nang Dios. Yabay kaw agadan nang Dios.” 29 Pagdungug ni Maria saan, yaratan yaan. Wa yaan makadarag sang kaologan nang pyagalaong nang tagalangit. 30 Kayan yaglaong kang Maria yang tagalangit, “Ayaw magkalluk, kay Maria, ikaw yang kyakabuutan nang Dios. 31 Magalawan kaw, usug yang isu mo, aw mawtaw, pagngarani yaan ni Jesus. 32 Maturus na otaw yaan, pagangaranan yaan nang Anak nang Dios na Lyomabi. Apagpangoroon yaan nang Dios sang banwa nang kanaan kamonaan na si Dabid. 33 Yaan yang magaari nang way kataposan sang manga kapongan ni Jakob. Way kataposan nang kanaan pagpangoro sang kariko nang otaw.” 34 Gaosip si Maria, laong, “Monnono yang pagpanganak ko na wa pa ak pagaipidan nang yatawas kanak?” 35 Yimibak yang tagalangit, laong, “Akaniyan kaw nang Balaan na Espirito, pagabayaan kaw nang gaom nang Dios na Lyomabi, matamo yang isu mo pagangaranan nang pollayon pinasay, way sara. Anak nang Dios yaan. 36 Dumduma yang arayon mo na si Elisabet. Maski boyag da yaan yagalawan. Yang kanaan isu, arag usug. Kaunum nini na boran yang kabdus ni Elisabet na pyagangaranan nangaon nang yakaraon. 37 Kariko nang gosto nang Dios na imoon naan, arag amaimo.” 38 Kayan yaglaong si Maria, “Ako, kanang Dios da. Madyaw ko na amaimo digkanak yang kanmo pyagalaong.” Kayan yomanaw yang tagalangit.
Yakadto si Maria kang Elisabet
39 Wa akadogay yanipud si Maria kayan yomanaw. Yapakaanug magtokod sang kabutayan na banwa ni Elisabet. Yakadto yaan sang barrio na sakop nang Judea. 40 Pagdatung naan sang baray ni Sakarias, magpabati yaan kang Elisabet. 41 Pagdungug ni Elisabet kang Maria na gatawag, magginuk yang kanaan kabdus. Kayan pyagbayaan si Elisabet nang Balaan na Espirito. 42 Gyagagaan naan yang paglaong kang Maria kay laban yaan gauma, laong, “Laban kaw, kay Maria, kyakabuutan nang Dios. Yang kanmo anak laban kyakabuutan nang Dios. 43 Kyakabuutan ak nang Dios katagaan isingani kaw na ikaw yang ina nang kanak Ginoo. 44 Pagdungug ko sang pagtawag mo, magginuk yaning kabdus ko, arag yaan yagauma. 45 Bading kadyaw nang ginawa mo na yotoo kaw na amatoman yang pyapabatok kanmo nang Dios.”
Yang Pyagalaong ni Maria na Yagabantog sang Dios
46 Kayan yaglaong si Maria, “Laban dagdagu yang pagpanumdum ko sang Dios na kanak Ginoo. 47 Laban madyaw yang kanak ginawa kay yang Dios yang kanak Mallorowas. 48 Maski buku ak nang dungganun, ako yang yamapili nang Dios na kanaan otaw. Pagpono adoon, kariko nang manga otaw magalaong, kyakabuutan si Maria nang Dios. 49 Laban dagdagu yang manga imo nang Dios kanak. Yang Dios yang makagagaom, podo madyaw yang kariko nang imo naan. 50 Laban yaan yamallaat sang manga otaw na yangagad kanaan pagpono sang mona pa na manga otaw tigkan sang manga tipaori. 51 Pyapakita nang Dios yang kanaan gaom na dakora kay kariko nang mangkaambog na otaw na yanagparabi, pyapakullud nang Dios. 52 Yang manga ari, kyakamangan nang Dios sang kanilan pagkapangoro, kayan yatagan naan nang gaom yang wa magaparabaw. 53 Yang yamangkaukud yatagan nang Dios nang manga madyaw na pagatag. Yang kyakaaronan na wa akaukud, pyapaori nang Dios na way dara kay way gosto nilan sang kanang Dios pagatag. 54 Tyatabangan kita naan na kanaan manga otaw na manga Israel kay wa yaan makaringaw sang saad naan sang kanatu kamonaan. 55 Pagpono kang Abraham arigkan sang kanaan kaponganan, yabay kallaatan nang Dios.” Yaan yang pagkapanumdum ni Maria sang Dios. 56 Aon torom boran ni Maria maguya digkang Elisabet, kayan yomori asang kanaan taganak.
Yang Pagkawtaw ni Juan na Magbawtismoway
57 Kayan kyawtawan si Elisabet, usug yang kanaan isu. 58 Yang manga simbaray aw kaarayonan ni Elisabet, byabatokan na kyakallaatan si Elisabet nang Dios, aon day anak. Arag yanaguma silan.
59 Batasan nang manga Judio, na yadatung sang warong gabi nang isu, tyotopo, wakaw nang kawarong gabi nang isu ni Sakarias, yadatung yang manga arayon nilan, otopoon da yang isu. Pagangaranan garo nilan yang isu ni Sakarias kay yaan yang aran nang kanaan ama. 60 Awgaid laong ni Elisabet, “Dili pagangaranan yani ni Sakarias, yang aran naan si Juan.” 61 Laong nilan kang Elisabet, “Way aran nang manga arayon mo na Juan. Batasan ta na yang aran nang arayon yaan yang pagangaran sang isu.” 62 Kayan yomatobang silan kang Sakarias, sisingyasan nilan daw sini yang pagangaran sang isu. 63 Kayan yangayo si Sakarias sang solatanan kay wa yaan makapagsorit. Pagkamang naan sang solatanan, solat naan, “Yang aran nang isu si Juan.” Pagbasa nilan saan laban yamaburungburung silan. 64 Kapagsolat dakman ni Sakarias sang aran nang isu, maparabay yaan makapagsorit. Laban yamapanumdum yaan sang Dios. 65 Yang manga simbaray ni Sakarias, yanagdumdum na yaan na imo kang Sakarias kaburungan na imo. Yabay nilan panagbarawun yaan. Kariko nang yanaguya asang kabutayan ag Judea arag yudungug sang pagkawtaw ni Juan. 66 Yanagdumdum silan sang dyudungug nilan. Kyakatigaman nilan na yagadan yaan nang gaom nang Dios. Yanaglaong silan, “Nana koraw mallaw yang akainangan nining anak ni Sakarias?”
Pyapakatigam ni Sakarias yang Inangun nang Dios
67 Pyagabayaan si Sakarias nang Balaan na Espirito kayan yagbatok yaan sang pyagalaong kanaan nang Dios, laong, 68 “Kariko natu na manga Israel, amapanumdum kita sang kanatun Dios na Lyomabi. Tyatabangan kita nang Dios antak di da magbuut kanatu yang kanatu kontara. 69 Pyapakani kanatu nang Dios yang Tomatabang kanatu na makagagaom. Sompaw yaan ni Dabid na sogwanun nang Dios. 70 Yani yang pyapabatok kadini nang Dios sang kanaan manga propeta, laong, 71 ‘Atabangan ta kamo antak di da kamo karopigan nang kamayo kontara. Apaawatun ta kamo sang kariko nang yamaraat kamayo.’ 72 Kay syasaad nang Dios na akallaatan yang kanatu kamonaan. Dili yaan makaringaw sang manga saad naan kanilan. 73-75 Yani yang saad nang Dios kadini kang Abraham na kamonaan ta, laong nang Dios, ‘Atabangan ta kamo na di da kamo olopigan nang kamayo kontara na gabuut kamayo antak kaba aani pa kamo sang donya, magaaragad kamo kanak nang way pagkalluk sang kamayo manga kontara, na antak ak kimita kamayo na laban matarong kamo na way imo mayo na maat.’ ” 76 Kaba pyagabayaan si Sakarias nang Balaan na Espirito, yagalaong yaan sang isu, “Ikaw, kay tin, yang pagangaranan nang Dios nang propeta nang Lyomabi, ikaw yang pyapagona sang kanatu Ginoo na Dios. Ikaw yang magapaandam sang manga otaw antak maningug silan aw domatung yaan. 77 Ikaw yang magapakatigam sang manga otaw na pagasakopon silan nang Dios aw mangayo silan adto sang Dios nang pasaylo sang kanilan manga sara, 78 kay laban yamallaat yang Dios kanatu. Apakaniin naan kanatu yang Mallorowas kanatu na makalingat sang kanatu manga sara. 79 Aallagan naan yang asang kangitngitan na wa akatigam magimo sang madyaw nang Dios antak matigam sang paagi nang Dios na makapagkadyaw sang kanatu ginawa.” Maynaan yang pyapagsorit nang Dios kang Sakarias.
80 Yabay tomorin yang anak ni Sakarias. Laban yaan yamanarig sang Dios. Dagdagu ra yaan, gauya yaan nang sayda naan sang manga banwa na way maguya. Wa yaan akaon sang banwa na madaig yang otaw matag dyomatung yang allaw na magaindo da yaan sang arag silan Judio sang sorit nang Dios.