16
Yang Pagboi Oman ni Jesus
(Mateo 28:1-8; Lukas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Paglabay nang allaw na pagpapatana, si Maria Magdalena aw si Salome aw si Maria na ina ni Santiago aw ni Jose, silan toro yagabili sang mangkaballo na pagadamag nilan sang lawas ni Jesus. Masurumsurum pa, baya similat yang suga nang kaisa na allaw, maparabay silan toro komadto sang gikub na byubutangan kang Jesus. Kaba yangindaran silan, yanagkabarawbaraw, laong, “Sini koraw mallaw yang apapagporonon natu sang bato disang baba nang gikub antak kita makaagi?” Gapaiibaw silan asang gikub, kimita da silan na kyaowangan da yang baba nang gikub maski laban dakora yang bato na pyagatampung saan. Yaparabay silan sumurud sang gikub. Agsurud kikita nilan yang tagalangit na sogwanun nang Dios, maynang kaimo nang bagong otaw. Yandagom yaan nang mapoti na dagom, yagaingkod digsurud apit karinto. Yamangkalluk yang toro na bobay. Kayan yaglaong yang tagalangit kanilan, “Ayaw kamo magkalluk. Yang tyatarok kadi garo mayo si Jesus na taga Nasaret na kyakarabowan nilan disang koros. Toyo wa da yaan dini, kay yagboi da yaan oman. Tanawa, yani kay yang byubutangan sang kanaan lawas. Unug da kamo aw batoki mayo si Pedro aw yang kariko nang inindo ni Jesus. Paglaongan mayo kanilan na yagona ra kamayo si Jesus adto Galilea, ikitaun mayo yaan adto maynang pyagalaong naan kamayo nangaon.” Pagkampus nang sorit naan, maparabay lomogwa yang toro na bobay, kayan dyomaragan silan na tyatakigan nang pagkalluk. Wa silan magasoritsorit.
Yapakita si Jesus kang Maria Magdalena
(Mateo 28:9-10; Juan 20:11-18)
Mararum pakallawun nang kaisa na allaw, yagaboi si Jesus kasikun matay. Ninyan na allaw yomona si Jesus mapakita kang Maria Magdalena. Yaan na Maria yang pyaparogwaan ni Jesus nang pitong ka mangkaraat. 10 Pagkatapos ni Jesus mapakita kang Maria, maparabay komadto si Maria sang manga inindo ni Jesus kay abatokan naan silan. Pyangilumuglumugan silan nang lowa tungud sang kamatayun ni Jesus. 11 Maski byabatokan silan ni Maria na yagboi da oman si Jesus kay kikita yaan naan na yakaon kanaan, wa silan otoo sang kanaan batok.
Yapakita si Jesus sang Dowa na Inindo naan
(Lukas 24:13-35)
12 Pagkatapos saan mapakita si Jesus sang dowa na inindo naan kaba yangindaran silan. Toyo wa silan ikilara kanaan parabay. 13 Pagkilara nilan kang Jesus, maparabay silan mori aw batoki nilan yang kadaygan na manga inindo, toyo wa silan atangkap sang kanilan batok.
Yapakita si Jesus sang Samporo aw Isa na Inindo naan
(Mateo 28:16-20; Lukas 24:36-49; Juan 20:19-23; Apostol 1:6-8)
14 Pagkatapos saan, mapakita si Jesus sang samporo aw isa na inindo naan kaba yakaan silan. Syosorit naan silan kay maski yaan yang gabatok kanilan yang yikita kang Jesus pagkatapos naan magboi oman, wa silan atangkap, wa otoo sang batok kanilan na yagboi da oman si Jesus kasikun matay. 15 Pagkatapos ni Jesus magsorit sang kanaan manga inindo, sogoon naan silan, laong, “Pamanaw kamo aw kadto sang kariko nang manga otaw disang karowagan nang donya aw pagbatok kamo kanilan bain sang madyaw na batok na sikun sang Dios.” 16 Kayan yaglaong si Jesus kanilan, “Yang maski sini na otaw na magapabawtismo kay yaan yang tyatangkap naan yang madyaw na batok na sikun sang Dios, yaan yang otaw na madawat sang panalangin nang Dios na way kataposan. Toyo yang maski sini na wa atangkap sang madyaw na batok na sikun sang Dios, yaan yang otaw na madawat sang silot nang Dios na way kataposan pono sang kanaan imo na maat nang Dios. 17 Yang yamanarig kanak,” laong ni Jesus, “yang magaimo sang manga milagro kay silan yang kyakaaronan nang gaom nang Dios. Wakaw silan yang magaparogwa sang manga mangkaraat sikun sang lawas nang manga otaw, tungud sang gaom nang kanak aran na ingaranan nilan. Silan yang magasorit sang yanagkatoboktobok na manga sorit na wa nilan akatigami. 18 Maski makapoti silan sang tinanap, way abatiin nilan. Magonawa oman aw makainum silan sang makabbarung, di silan amaono. Yang manga sakit na adamdamun nilan magakadyaw.”
Yapakabaton si Jesus adto Langit
(Lukas 24:50-53; Apostol 1:9-11)
19 Pagkatapos nang Ginoo na si Jesus maglaong sang kanaan manga inindo, mapakabaton yaan parabay aglangit, adto sang apit karinto nang Dios, kay yaan yang makagagaom sang kariko. 20 Kayan yaglimpud yang manga inindo naan sang karowagan nang donya na yagabatok sang madyaw na batok na sikun sang Dios. Pyanalanginan nang Dios yang kanilan iimo na apaimo naan kanilan. Pyapakita naan yang manga milagro pinaagi kanilan antak katigaman nang abatokan nilan na matungtung sa agaw yang kanilan batok. Amen.