15
Si Jesus na asang Atobangan ni Pilato
(Mateo 27:1-2,11-14; Lukas 23:1-5; Juan 18:28-38)
Yaparabay managkatipon nang pakallawun yang manga pangoro na magampoway aw yang mangkatikadung nang Judio aw yang manga magindoway sang balaod. Kariko nilan na manga pangoro yanagkatipon, kay managkabaraw silan daw nanang inangun nilan kang Jesus. Pagkatapos saan pabakos nilan yang buktun ni Jesus aw padaraan agkang Pilato na gobernador antak okman naan si Jesus. Kayan binista ni Pilato si Jesus. Yagaosip si Pilato kanaan, laong, “Ikaw kadi yang ari nang manga Judio?” Yimibak si Jesus kanaan, laong, “Uu, ako sa agaw.” Madaig yang pyagasombong nang manga pangoro na magampoway kang Pilato bain kang Jesus. Wakaw yoman magosip si Pilato kang Jesus, laong, “Nanga dili kaw magibak? Paningug, madaig yang pyagasombong nilan kanak bain kanmo.” Wa yaan iibak, wakaw yamaburungburung laban si Pilato.
Yookman si Jesus na Apatayun
(Mateo 27:15-26; Lukas 23:13-25; Juan 18:39-19:16)
Yang batasan ni Pilato kada toig aw dyomatung da yang pista na Paglabay, pyagaboroyan naan yang isa na piriso. Yang maski sini na ipiliin nang manga Judio, yaan yang aparogwaun ni Pilato. Yakatoran naan na pista yang pagpiriso sang otaw na pyagangaranan ni Barabas. Yaan yang isa na yapagkontara sang okom, yaan yang gapatay sang manga otaw nang papagtanam naan sang okom. Pagkatipon nang yatambong sang pista, komadto sang atobangan ni Pilato yang madaig na otaw antak ayoon nilan na oboroyan yang isa na piriso, maynang batasan naan kada toig pagdatung nang pista. Yagaosip kanilan si Pilato, laong, “Gosto mayo na oboroyan ko yang ari nang manga Judio?” 10 Sabo maynaan yang pagosip ni Pilato kanilan, kay kyakatigaman naan yang dumdum nang manga pangoro na magampoway disaan. Kyakatigaman naan na yapagkontara silan kang Jesus kay dakora yang kanaan gaom, wakaw syosombong yaan nilan. 11 Yang kariko nang manga otaw na yanagkatipon disaan pyagindo da nang manga pangoro na magampoway na si Barabas yang ayoon nilan na oboroyan, buku ni Jesus. 12 Kayan yaglaong si Pilato sang manga otaw, laong, “Aw boroyan ko si Barabas, onnoon ko yaning otaw na pyagangaranan mayo nang ari nang manga Judio?” 13 Gyagagaan nilan yang pagibak, laong, “Pakarabowi yaan asang koros.” 14 Kayan yaglaong si Pilato kanilan, “Nanga? Nanang maat na imo naan?” Kayan yagdogang yang tanog nang manga otaw, laong, “Pakarabowi yaan asang koros.” 15 Kay gosto ni Pilato na akaontoran yang manga otaw, wakaw byoboroyan naan si Barabas adto kanilan. Pagkatapos saan, parabut naan si Jesus nang lobid na aon makakkapig, kayan syogo naan yang manga sondaro na akarabowan si Jesus asang koros antak patayun.
Dyodogadogaan si Jesus nang manga Sondaro
(Mateo 27:27-31; Juan 19:2-3)
16 Pagkatapos nilan labutun si Jesus, daraun yaan nang manga sondaro agsurud nang inarad nang baray ni Pilato kayan tyawag nilan yang kariko nang kasondarowan. 17 Yiimo nang manga sondaro si Jesus maynang ari kay dyodoogdoog yaan nilan. Wakaw dyadagoman nilan si Jesus nang mapora na dagom, kayan yagsarapid silan sang soksokon na baragun na yiimo pudung aw pudungan sang oro naan. 18 Pagkatapos saan, maparabay silan maglaong kanaan, “Kay Ginoo, ari kaw nang manga Judio.” 19 Pyanagbonaran nilan yang oro ni Jesus nang baston, aw panagtobadi yaan nilan. Kayan lyomood silan asang atobangan naan nang pagdoogdoog nilan kanaan. 20 Pagkatapos nilan magdoogdoog kanaan, panaglobasun nilan yang mapora na dagom aw sooti nilan oman nang tyoonan naan dagom. Kayan dyara yaan nilan aglogwa antak panagkarabowan nilan asang kaoy na koros.
Si Jesus Kyakarabowan asang Koros
(Mateo 27:32-44; Lukas 23:26-43; Juan 19:17-27)
21 Kaba yangindaran silan aglogwa nang syodad, pyagakita nilan yang taga Sirene na ama ni Alejandro aw Rupo na pyagangaranan ni Simon na baya pa na yadatung sang syodad. Kay yakatoran nang pagpangindaran nilan yang pagdatung ni Simon, wakaw lyurugus nang manga sondaro si Simon papagpusanun sang koros na pyupusan ni Jesus. 22 Kayan dyara nilan si Jesus adto babaw nang tagbi na butay na pyagangaranan nang Golgota. Kyaragsaan nang oro yang kaologan nang aran naan na butay. 23 Kayan pyainum garo nilan si Jesus sang inmun na dyadariyan nang mira, toyo wa yaan iinum. 24 Kyakarabowan nilan si Jesus asang koros, kayan tyollok nilan yang koros sang lopa. Pagkatapos saan, managripa silan daw sining makapagpanmo kanilan sang kada isa na dagom ni Jesus. 25 Alasnuybe nang masurum yang pagkarabo nilan kang Jesus asang koros. 26 Yang sombong nilan bain kang Jesus syosolat asang tupad nang babaw nang oro ni Jesus, laong nang sombong nilan, “Yani yang ari nang manga Judio.” 27 Aon dowang ka torisan na arag kyakarabowan nilan asang koros, yang isa apit karinto ni Jesus aw yang isa apit kawara naan. 28 Kayan yatoman yang sorit na syosolat, laong, “Pyapatay yaan na yaan yang inagad naan patayun yang manga torisan.”
29 Yang yallabay yagadadangu na yagaodyat kang Jesus. Kayan kyuyat nilan si Jesus, laong, “Ati nimo na magaranas sang templo aw imowa oman surud nang torong allaw. 30 Aw matungtung yang sorit mo, panaog disang koros antak di mogto yang ginawa mo.” Maynaan yang kanilan pagodyat kang Jesus. 31 Arag yagaodyat kanaan nang maynaan yang manga pangoro na magampoway aw yang manga magindoway sang balaod. Yagalaong silan, “Yakatabang yaan sang kadaygan na manga otaw, toyo di yaan makatabang sang kanaan tyoonan lawas. 32 Aw yaan yang ari nang Israel na si Kristo, makapanaog yaan disang koros na akamatayan naan. Aw maimo naan yaan motoo ra kita kanaan.” Maski yang torisan na arag kyakarabowan asang apit ni Jesus arag yagaodyat kanaan nang maynaan.
Yang Pagbogto nang Ginawa ni Jesus
(Mateo 27:45-56; Lukas 23:44-49; Juan 19:28-30)
33 Pagkaalasdosi nang allaw, sakadyap yagngitngit da yang banwa asta yagalastres nang ambong. 34 Pagkaalastres nang ambong, gagaan ni Jesus yang paglaong, “Eli, Eli, lama sabaktani.” Yang kaologan naan na sorit, “Dios ko, Dios ko, nanga tyatarikodan mo ako?” 35 Aon manga otaw na yudungug saan na sorit ni Jesus, kayan yaglaong silan, “Dagaw yagatawag yaan kang Elias na propeta nang Dios kadini.” 36 Pagdungug nilan saan, maparabay moti yang sang ka otaw sang espongha aw tuguma naan sang inmun kayan syaringit sang kaoy aw dadawugan naan adto sang baba ni Jesus kay antak supsupun naan, kayan yaglaong, “Pabayai la doon, kay pagatanawan da ta gaid daw komaon si Elias na makamang kanaan disang koros.” 37 Kayan kyomowaaw si Jesus, kayan yomogto yang kanaan ginawa. 38 Pagkamatay ni Jesus, maparabay mapikas yang madakmul na sapot na pyagasarimbun sang balaan na sobay nang Dios disang templo ag Jerusalem. Pagpono digtaas mapikas yaan na sapot datung agdarum. 39 Yang kapitan nang manga sondaro na yagaindug asang atobangan nang koros ni Jesus yagasait sang pagkamatay ni Jesus kayan yagalaong, “Anak sa agaw nang Dios yaan na otaw.”
40 Arag aon manga bobay disaan na yanagtanaw, maawatawat silan sang koros ni Jesus. Iyan si Maria Magdalena, aw si Salome, aw yang isa na Maria na ina nang maglomon na si Jose aw si Santiago na pyagangaranan nang Santiago na mangod. 41 Yani na bobay yang yamagad kang Jesus kaba aadto pa yaan sang banwa na Galilea kay tyatagapan yaan nilan pono sang pagtaod nilan kanaan. Madaig arag na kawbayan yang yamagad kang Jesus durug yapanaw yaan adto Jerusalem.
Byubutang yang Patay na Lawas ni Jesus agsurud nang Gikub
(Mateo 27:57-61; Lukas 23:50-56; Juan 19:38-42)
42 Agput da magabi ninyang allaw na pyagangaranan nang allaw na pagpangandam, wakaw kay allaw na pagpapatana yang masapit na allaw, yaparabay komadto si Jose kang Pilato. 43 Si Jose taga Arimatea, dungganun yaan na otaw, arag yaan pangoro nang Judio. Yabay naan tagadan yang pagpono nang pagari nang Dios disang donya. Maski yamalluk si Jose, yagaisug yaan domorod kang Pilato kayan yayo naan yang lawas ni Jesus. 44 Yamaburungburung si Pilato kay dumdum naan na wa pa akamatay si Jesus. Wakaw tyatawag naan yang kapitan nang manga sondaro aw pagosip daw matungtung na yamatay da si Jesus. 45 Pagdungug naan sang batok nang kapitan na yamatay da si Jesus, pakamang naan kang Jose yang lawas ni Jesus. 46 Kayan pyagbili ni Jose sang madyaw na sapot na mapoti. Pagkamang naan sang lawas ni Jesus disang koros, burubudan naan yang lawas naan nang sapot. Pagkatapos saan, butang naan yang lawas ni Jesus agsurud nang gikub na inimo nang otaw sang patay, kayan pyoron naan yang dakora na bato asang baba nang gikub antak matampung. Yang gikub na byubutangan nang lawas ni Jesus inimo nang otaw disang kilid nang pangpang na bato. 47 Arag aadto si Maria Magdalena aw si Maria na ina ni Jose, yagatanaw silan antak katigaman nilan daw wain ubutangan si Jesus.