Yang Solat ni Pablo kang
PILEMON
1
Ako si Pablo, yamapiriso ako adoon tungud kay si Jesu Kristo yang pyangagadan ko. Yang inagad ko dini yang lomon ta na si Timoteo.
Ikaw, kay Pilemon na karugnanan nami na katabang nami, ikaw yang pyapadaraan nami nining solat ko, aw yang lomon ta na bobay disaan na si Apia, aw si Arkipo na inagad ta magtoman sang pagbuut ni Jesu Kristo, aw yang kariko nang tomotoo na yagasimba disang kanmo baray, arag silan yang pyapadaraan nami nining solat ko.
Yabay kamo nami ampo sang Ama ta na Dios aw kang Jesu Kristo na Ginoo ta antak kamo abay panalanginan antak marinaw yang dumdum mayo.
Yang Lugun aw yang Pagtoo ni Pilemon
Arimarim ako yakaungud kanmo, kay Pilemon, nang pagampo ko. Pyapasalamatan ko abay yang Dios tungud kanmo kay dyudungug ko na tinuud yang pagtoo mo kang Ginoo Jesus na karugunan mo aw yang kariko nang kang Kristo sakop. Yaampo ko na tungud sang papagidarag mo sang manga tomotoo na tyatabangan mo magadogang yang pagkatigam mo sang kariko nang kanatu panalangin na sikun kang Jesu Kristo kay yotoo kita kanaan. Kay lagi, laban ak gauma na yamarugun kaw sang manga tomotoo, yamadasig ako kay yagauma yang manga tomotoo tungud kanmo.
Pyapaori ni Pablo si Onesimo
Wakaw maski aon kanak katungud na sikun kang Jesu Kristo na amaimo ta kaw sogoon, wara ak magaimo kanmo saan tungud sang panagilugun ta, agaid ko kanmo paglaong yang gosto ko aw mangagad kaw. Yaan yang yiimo ko maski ako si Pablo na matadung da na adoon yamapiriso tungud kang Jesu Kristo. 10 Yani yang pagalaong ko kanmo na kallaati si Onesimo na maynang tudtuud anak ko, kay pagindo ko kanaan ani sang pirisowan, maparabay yaan manarig kang Jesu Kristo, wakaw maynang ako yang kanaan ama. 11 Nangaon way madyaw na tabang na yamaimo naan kanmo, awgaid adoon dakora yang akatabang da naan kanmo aw kanak.
12 Apaoriin ko agkanmo si Onesimo na laban karugnanan ko. 13 Yang gosto ko dini la garo kanak yaan kay yaan yang apatabangun da mo kanak kaba pipiriso ako tungud sang pagbabatokon ko sang madyaw na batok. 14 Awgaid dili ta kaw urugusun na apatabangun mo yaan kanak, wakaw wara ak magadumut kanaan dini, pyapaori ko agkanmo. Yaan yang madyaw na ikaw yang magabuut daw patabangun mo yaan kanak adi sang pirisowan daw dili.
15 Dagaw pagbuut nang Dios na yadagawdagaw si Onesimo manaw digkanmo kay pagori naan agkanmo di da mapanaw matag akamatay da naan. 16 Adoon buku da gaid nang sogwanun yaan, toyo yaan labaw pa sang sogwanun kay yanarig da kang Jesu Kristo. Mayn da yaan nang kanmo lomon na kyakarugunan mo, labi pa kanak, toyo labaw pa digkanmo kay yaan kanmo sogwanun na arag da kamo tomotoo kang Jesu Kristo.
17 Aw yiisip mo na ako katabang mo, tayoda yaan maynang pagtayod mo kanak aw komadto ako kanmo. 18 Aw yakasara yaan kanmo, daw yakaotang, singadi kanak, panokot. 19 Kay ako si Pablo yang yagapirima sini na magabayad kanmo. Toyo yatigam kaw na dakora yang tabang ko kanmo kay tungud sang kanak pagindo kanmo lyowas da kaw nang Ginoo ta. 20 Yaan sa agaw, kay lagi, yang gosto ko, na atabangan mo ako tungud sang pagtoo ta kang Jesu Kristo. Imowa yang makapaguma kanak kay magonawa kita sakop ni Jesu Kristo.
21 Wakaw syosolatan ta kaw kay yamanarig ako na mangagad kaw kanak. Yatigam ako na labaw pa sang ayoon ko yang imoon mo kanak. 22 Buku gaid nini yang ayoon ko. Pataana yang pagakorangan ko, kay yamaiman ako nang pagampo mayo sang Dios tungud kanak na makalogwa ako sang pirisowan kayan kyomadto kamayo.
Kataposan na Pangomosta
23 Si Epapras na inagad ko na arag yamapiriso tungud sang pagtoo naan kang Jesu Kristo, yangomosta kamayo. 24 Si Markos aw si Aristarko aw si Demas aw si Lukas yang manga katabang ko adi sang pagtoman sang pyagasogo kanatu nang Dios, arag silan yanagpangomosta kamayo.
25 Pyangayo ko na panalanginan kamo nang Ginoo ta na si Jesu Kristo.