3
Yang Pagkinaboi na Pinasobay sang Pagindo ni Kristo
Paglaonga yang manga tomotoo disaan antak makaungud na kinaanglan na mangagad silan sang labaw na pangoro nang goberno aw yang kadaygan na manga otaw nang goberno. Kinaanglan na pangagdan nilan yang kanang goberno balaod, aw arag mapakaasub silan sang maski nana na madyaw na imo na pagbuut nang goberno. Kinaanglan na di silan maglaong nang maat sang maski sini, na di silan mapagagis, awgaid mapakabuutan silan aw pagtaod sang kariko nang otaw. Kay kita na kang Jesu Kristo tobok da adoon yang batasan ta. Nangaon yang batasan ta maynang manga sangu, wa kita mangagad sang manga balaod kay yakasoway kita sang paagi nang Dios. Yagatoman kita nangaon sang maat na pagbuut ta kay yaan yang yabay ta imoon yang maski nana na maat na kyakallingiyan ta. Maat yang kanatu ontol nangaon, laban kita yamasigi sang sangka otaw. Kyokontara kita nang arag otaw, kayan kita yanagkontara kariko. Yaan yang batasan ta nangaon. Kayan yapagguna na pyapakita nang Dios yang kanaan kadyaw aw karugun sang kawtawan. Lyorowas kita naan. Yang paglowas naan kanatu buku nang barus sang kanatu madyaw na imo, awgaid lyorowas kita naan kay kyakallaatan kita naan. Yogasan kita naan sang maat pinaagi sang gaom nang Balaan na Espirito antak kita maimo manga bago na otaw na pyarin da yang ginawa ta kayan kyaaronan nang bago na kinaboi na yaatag kanatu nang Balaan na Espirito. Panalanginan kita nang way tatamanan kay byobobowan kita nang Dios nang Balaan na Espirito pinaagi kang Jesu Kristo na kanatu Mallorowas. Yiimo naan yaan tungud sang karugun naan kanatu antak kita maimo matarong na yamaiman na aon kanatu kinaboi na way kataposan sikun sang Dios. Makasarig kaw saang pyagalaong ko.
Gosto ko na apakaindoon mo yang manga otaw saang pyagaindo ko kay kinaanglan na yang manga otaw na tyomoo ra sang Dios abay silan mamakot magimo sang madyaw na manga imo. Kay makatabang yang kanilan imo sang kadaygan na otaw aw tinuud na madyaw. Awgaid arilii yang manga otaw na yapagagis bain sang sorit nang Dios na wa nilan akatigami. Arilii yang manga imoimo na pyagdara nang kanatu kamonaan, arilii arag yang papagagis bain sang manga balaod aw yang maski nana na akaponowan nang panagagisagis. Yang manga sosoritin na maynaan way kakabosan, di makatabang sang manga otaw. 10 Aw aon isa digkamayo na yabay mapagagis sang arag manga tomotoo, sagdaa yaan. Aw di pa yaan maningug kanmo, omana sagdaa. Aw di da yaan kanmo masip pabayai la yaan. 11 Kay yatigam kaw na yang otaw na maynaan yakasoway da sang madyaw na paagi, yakasara da yaan tungud sang imo naan. Wakaw di yaan makagawas sang silot nang Dios, katagaan yang kanaan imo.
Yang Kataposan na Tambag
12 Aw domatung da adto kanmo si Artemas aw buku si Tikiko na apakadtoon ko kanmo, maparabay kaw komadto Nikopolis, magakita kita dato, kay dato ako nang timpo nang amiyan. 13 Tabangi mayo nang madyaw si Senas na abogado aw si Apolos na antak di silan maukud na mapanaw. 14 Paglaonga yang manga tomotoo dato na kinaanglan na mapakaasub silan maggawbuk antak way kaukud nilan aw antak arag silan makatabang sang kadaygan na aon karisud. Kay aw mapakataka yang otaw way akabosan naan.
15 Kariko nang manga inagad ko didi yangomosta kamayo. Pangomostaan ako sang manga tomotoo disaan na yamarugun kanami kay arag kami tomotoo. Pyangayo ko na kariko mayo panalanginan nang Dios.