Akɨnafarir Hibrun Gumazamiziba bagha Zuim
Akar Faragha Zuim
Judabar marazi faragha uan naviba iragha Kraisɨn gɨn zui, egha datɨrɨghɨn uan nɨghnɨzir gavgavim ataghraghasava ami. Kamaghɨn, akɨnafarir kam gumazir mam me bagha an osiri. E fozir pu, tinaram an osiri, akɨnafarimɨn aven gumazim uan ziam dɨborozir puvatɨ. Marazi ghaze, Pol, o Barnabas, or Apolos men tav ti an osiri. Gumazir maba me dɨkabɨra egha osɨmtɨziba me ganɨdi. Akɨnafarir kam men nɨghnɨzir gavgaviba gavgavim dar anɨngasa, kamaghɨn amizɨ a ingangarir ekiar God Krais Iesus gamizim me mɨkɨmasa. Kraisra guizbangɨn Godɨn arazim en akakasi.
Ezɨ Akɨnafarir kam bizir ekiar pumuming ko mɨkezim mɨgei. 1. Iesus a guizbangɨra Godɨn Otarim. Dughiar Iesus nguazimɨn itim, an osɨmtɨzir avɨriba ko mɨzaziba inis. Ezɨ arazir kamɨn God Iesus gamizɨ a gumazamizibar akurvaghamin faragha zuir gumazim (2:10). Egha Iesus akam inigha izir gumazir fomɨra itiba ko enselba ko Moses gafira. 2. God uabɨ Iesus amɨsevezɨ a ofa gamir gumazimɨn ikɨ mamaghɨra ikam, egh a Judan Godɨn ofa gamir gumazibagh afira. 3. Iesus a Godɨn Nguibamɨn ofa gamir gumazir dapanir ekiamɨn iti, egha gumazir nɨghnɨzir gavgavir an itiba, a ua me iniam. Moses Osirizir Araziba dar gun mɨgei, da pura Iesus amizir ingangarir ekiar kamɨn nedaziba. Akɨnafarir kam gumazamizibar nɨghnɨzir gavgavim, gavgavim dar anɨngasa. Kamaghɨn amizɨ, an Israelɨn gumazamizir fomɨra itibar nɨghnɨzir bar gavgavimɨn akaba iti (sapta 11). A ghaze, markɨ, osɨmtɨzir manam me bato, me uan nɨghnɨzir gavgavim suiraghvɨra ikɨ mangɨva ovengegh. Me Iesusɨn gan egh an arazibar gɨn mangɨ, egh me osɨmtɨziba ko mɨzazir me isiba batogh.
Iesus, a enselbagh afira
1
(Sapta 1-2)
God e mɨkɨmasa uan akam isa uan Otarim ganɨngi
Fomɨra God dughiar avɨriba ko tuavir avɨribar uan akam isa an akam inigha izir gumazibagh anɨngizɨ, me en inazir afeziabav keme. Sng 2:8, Jo 1:3, Ef 1:10Ezɨ datɨrɨghɨn dughiar kam, kar dughiar abuananaba, God e mɨkɨmasa uan akam isa uan Otarim ganɨngi. God biziba bar da iniasava Otarir kam a mɨsefe. Otarir kamɨn agharimɨn, God fomɨra overiam ko nguazimɨn ingari. Ap 2:33-34, 2 Ko 4:4, Kl 1:15-17, 1:20, Hi 8:1, MAA 4:11Ezɨ Otarir kamra Godɨn angazangarim en akagha ghaze, God a bar dera. Egha uaghan a Godɨn mɨrara gari. An akam bar gavgafi, egha akar kamra a bar bizibagh amima, da gavgavighavɨra iti. Egha an arazir kuraba gɨn amadir ingangarim a gɨvagha, egha gumazamizibagh amima me zuegha iti. Egha a gɨn Godɨn Nguibamɨn ghuavanaboghava Pɨn Tir Atrivir Ekiamɨn agharir guvimɨn boroghɨn apera.
Godɨn Otarim enselbagh afira
Ef 1:21, Fl 2:9-10Afeziam ziam uan Otarim ganɨngi. Ezɨ ziar kam a bar dera, egha enselbar ziam gafira. Ezɨ kamaghɨn an Otarim gamizɨma a enselbar ekiamɨn oto, ezɨ me an apengan iti. 2 Sml 7:14, 1 Sto 17:13, Sng 2:7, 89:26-27, Ap 13:33, Hi 5:5Egha God dughiatam uan enselɨn tam kamaghɨn a mɨkemezir puvatɨ, “Nɨ nan Otarim, ezɨ datɨrɨghɨn kɨ nɨn Afeziam.” O a enselɨn tamɨn mɨkemezir puvatɨ, “Kɨ an Afeziam, ezɨ a nan Otarim.” Bar puvatɨ. Lo 32:43, Sng 97:7, Ro 8:29, Kl 1:18, 1 Pi 3:22, MAA 1:5Egha dughiar God ua uan Otarir ivariam nguazir kamɨn anemangasa egha uaghan ghaze,
 
“Godɨn enselba bar an apengan ikɨva egh an ziam fam.”
 
Sng 104:4Egha God kamaghɨn enselbav keme, “A uan enselbagh amima da amɨnimɨn mɨn otifi, egha uan ingangarir gumazibagh amima me avir mɨzariabar mɨn otifi.”
Egha Otarim bagha kamaghɨn mɨgei,
 
“God, nɨ Atrivimɨn ikɨ mamaghɨra ikɨ!
Nɨ uan gumazamizibagh ativagha egha arazir aghuibar me gami.
Ais 61:1, Ap 4:27, 10:38Nɨ arazir aghuibagh ifonge, egha arazir kuraba bar dar aghua.
Ezɨ bizir kam bagha, nɨn God uabɨ, borem nɨ gingegha nɨ amɨsefe,
mati gumazir ziar ekiam itim.
Ezɨ nɨ ko Godɨn Nguibamɨn itir darasi, nɨn ziar ekiam men ziaba bar dagh afira.
Ezɨ bizir kam nɨ gamima nɨ bar akonge.
Kamaghɨn nɨn bar akongezir arazim
men bar akongezir arazim gafira.”
 
10 Egha God uan Otarim kamaghɨn a mɨgei,
 
“Ekiam, nɨ fomɨra nguazir kamɨn ingari.
Egha nɨ uabɨ uan dafaribar overiam ko bizir pɨn itibar ingari.
11  Ais 34:4, Mt 24:35, 2 Pi 3:7, 3:10Bizir kaba bar gɨvagham, eghtɨ nɨ ikɨvɨra ikiam.
Overiam ko nguazim, aning bar kuvigham,
mati inim ghurigha bar bɨaghire.
12 Nɨ aning righam, mati gumazim atuim rɨki.
Nɨ aning damightɨ aning igharagh otogham, mati gumazim korotiar ghuriba suagharɨsi.
Ezɨ nɨ, kamaghɨra iti, nɨ igharagha garir puvatɨ.
Nɨn dughiam gɨvaghan kogham.”
 
13  Sng 110:1, Mt 22:44, Mk 12:36, Lu 20:42Fomɨra God kamaghɨn uan Otarimra kamaghɨn a mɨkeme, “Nɨ nan agharir guvimɨn daperagh, eghtɨ kɨ nɨn apaniba isɨ nɨn apengan dar atɨka.” Egha God dughiatamɨn akar katam enselɨn tam mɨkemezir puvatɨ. Bar puvatɨ.
14  Sng 34:7, 91:11, Mt 18:10, Ap 12:7, Ro 8:17, Je 2:5, 1 Pi 3:7Ezɨ guizbangɨra enselba me duaba, egha me Godɨn ingangarim gami. Ezɨ God gumazir a ua iniamibar akurvaghasa me amadima, me arui.

1:2: Sng 2:8, Jo 1:3, Ef 1:10

1:3: Ap 2:33-34, 2 Ko 4:4, Kl 1:15-17, 1:20, Hi 8:1, MAA 4:11

1:4: Ef 1:21, Fl 2:9-10

1:5: 2 Sml 7:14, 1 Sto 17:13, Sng 2:7, 89:26-27, Ap 13:33, Hi 5:5

1:6: Lo 32:43, Sng 97:7, Ro 8:29, Kl 1:18, 1 Pi 3:22, MAA 1:5

1:7: Sng 104:4

1:9: Ais 61:1, Ap 4:27, 10:38

1:11: Ais 34:4, Mt 24:35, 2 Pi 3:7, 3:10

1:13: Sng 110:1, Mt 22:44, Mk 12:36, Lu 20:42

1:14: Sng 34:7, 91:11, Mt 18:10, Ap 12:7, Ro 8:17, Je 2:5, 1 Pi 3:7