Pol Filemon bagha Osirizir Akɨnafarim
Akar Faragha Zuim
Filemon, a gumazir aruar mam. Egha a Kolosin nguibamɨn Kraisɨn adarazir mav. An ingangarir gumazir kɨnir mam, an ziam Onesimus, a uan gumazir aruam ategha, ara ghua nguibar igharazimɨn iti. Egha nguibar kamɨn Onesimus Pol batogha a Kraisɨn gɨn zuir gumazimɨn oto.
Ezɨ dughiar kamɨn Pol kalabusɨn ikia, egh mangɨ Filemonɨn ganan ibura. Egha akɨnafarir kam osirigha Onesimus ganɨga Onesimus amadazɨ, a ua uan gumazir aruam bagha ghu. Pol akɨnafarir kam kamaghɨn Filemonɨn mɨkeme, a uan ingangarir gumazir kɨnimɨn ataran markɨ. A ghaze, datɨrɨghɨn ingangarir gumazir kam a Kraisɨn gɨn zuir gumazimɨn oto. Filemon uan aveghbuamɨn mɨn uam a inigh.
1
Filemonɨn ingangarir gumazir kɨnim ara ghugha gɨn navim girazɨma, Pol anemadazɨma a ua Filemon bagha ghu
Kɨ Pol, kɨ Krais Iesus bangɨn kalabusɨn iti, egha kɨ e uan aveghbuam Timoti ko, ga akɨnafarir kam nɨ Filemon bagha an osiri.
Nɨ en namakar aghuimra, egha e ko ingangarir vamɨram ami. Ga uaghan, e uan amizim Apia ko Arkipus, e ko Godɨn ingangarimɨn mɨdorozir gumazir mam, ga aning bagha osiri. Ga uaghan, nɨn dɨpenimɨn uari akuvir gumazamizir Kraisɨn adarasi, ga me bagha uaghan osiri. E God ko mɨgɨa ghaze, God en Afeziam ko Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim ko navir amɨrɨzim ia ko ikɨ.
Filemonɨn arazir aghuim Pol gamima a bar akonge
Kɨ uan God ko mɨgɨava, egha nɨ gɨnɨghnɨgha zurara nɨ bagha God mɨnabi. Me zurara kamaghɨn na mɨgei, kɨ orasi, nɨ bar Godɨn gumazamizibagh ifonge, egha nɨ nɨghnɨzir gavgavim Ekiam Iesusɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, kɨ nɨ bagha God mɨnabi. E nɨ ko, e uari inigha ikia, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Egha kɨ God ko mɨgɨa ghaze, an e nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ da fofozir aghuim damutɨ an ekevegham. Eghtɨ e fogham, e Krais ko poroghav ikia egha bizir aghuiba an agharimɨn da isi. Egh e deravɨra vaghvagh dagh fogham. Nan namakar aghuim, nɨ igharaz darazigh ifonge, ezɨ arazir kam Godɨn gumazamizibar naviba fema me bar akonge. Ezɨ bizir kam na gamima kɨ bar akonge, egha nan navim gavgavim a ganɨdi.
Pol ghaze, Filemon ua Onesimus inightɨma a guizbangɨram an aveghbuamra ikɨ
8-9 Ezɨ bizir kɨ ifongezir mam iti, nɨ a damigh. Kɨ Kraisɨn ziamɨn nɨ mɨkemeghtɨma nɨ a damuamin gavgavim iti. Ezɨ kamaghɨn kɨ nɨn arazir aghuibagh fo, nɨ Kraisɨn adarazigh ifongezir arazim gɨfo, eghtɨ kɨ akar gavgavim nɨ danigan kogham. Ezɨ igharaz darazigh ifongezir arazim ga isa uaningɨn suira, kamaghɨn amizɨma kɨ nɨmɨra nɨ mɨkɨmasa. Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn abuir gumazim, egha datɨrɨghɨn kɨ a bangɨn kalabusɨn iti. 10 Kɨ kamagh sua nɨn azangsɨsi, nɨ arazir aghuibar nan otarim Onesimus damu. Kɨ kalabusɨn itir dughiamɨn, Onesimus na bagha ize, ezɨ kɨ an akurazɨma a nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Egha a guizbangɨra mati nan otarimɨn oto.* (10) Gumazir avɨriba ghaze, Onesimus a pura Filemonɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn ike, egha a gɨn ara Pol bagha ghu. Egha a Pol ko itir dughiamɨn a Kraisɨn anavɨn oto. Egha dughiar kamɨn arazim a kamakɨn, ingangarir gumazir kɨnimɨn arɨmangɨgham, eghtɨ gumazir ekiar men garim, a mɨdorozir gumazibav mɨkemeghtɨ, me ingangarir gumazir kam isɨ temer ighuvimɨn a gafugham, eghtɨ an aremegham. 11 A fomɨra ingangarir aghuir tam gamima a nɨn akurazir pu. Egha datɨrɨghɨn ingangarir aghuim damutɨ a vɨrara gan akuragham. (11) Grighɨn akamɨn, ziam Onesimus, an akar kam ko magh ghu, “Ingangarir aghuim gami.”
12 Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn uam Onesimus nɨ bagha anemadi, nan navim uaghan a ko zui. 13 Dughiar kam kɨ Kraisɨn akar aghuim bangɨn kalabusɨn ikia, ghaze, Onesimus nɨn danganim inigh nan akurvaghtɨ deragham. Kɨ kamagh sua, a na ko ikiasa kɨ bar ifonge. 14 Ezɨ kɨ ghaze, nɨ faragh bizir kam gifuegh mɨkɨmɨva an amamangatɨghan koghtɨma, kɨ bizir kam damuan kogham. Kamaghɨn ami, Onesimus na ko ikiasa, kɨ a mɨgeir puvatɨ. Ezɨ bizir tizim nɨ a damuasa, kɨ mɨghɨghvɨra nɨ gakaghoran aghua. Kɨ nɨghnɨsi, nɨ arazir aghuim nan akurvaghsɨ na damu, kamaghɨn nɨ uan ifongiamɨn gɨn mangɨva a damu.
15 Ezɨ guizbangɨra, Onesimus mong dughiar otevimɨn nɨn saghon iti. Ezɨ e foghan kogham, nɨ ti uam a inightɨ, a nɨ ko ikɨ mamaghɨra ikiasa, kamagh sua a dughiar otevimɨn saghuiam iti. 16 Ezɨ datɨrɨghɨn nɨ pura ingangarir gumazir kɨnimɨn a gɨnɨghnɨghan markɨ. Bar puvatɨ. A pura nɨn ingangarir gumazir kɨnim, egha datɨrɨghɨn a bar nɨn aveghbuamra, ezɨ nɨ bar a gɨfuegham. Kɨ uabɨ an garima a Kraisɨn anav, ezɨ kɨ uan navim isava a ganɨngi. Kamaghɨn kɨ fo, nɨ bar a gɨfuegham. Nɨ an arazir a pura ingangarir gumazir kɨnim mɨn ikiava amim gɨfuegham. Egh Ekiamɨn aven nɨ aveghbuamɨn mɨn an ganɨva bar a gɨfuegham.
17 Kamaghɨn nɨ nan gara ghaze, ga uaning inigha Kraisɨn ingangarim gami, ezɨ kɨ nɨ mɨgei, nɨ arazir nɨ na isi moghɨra, nɨ ua Onesimus inigh. 18 Ezɨ a bizir kurar manam nɨ gami, o a pura bizir tam ini, kamaghɨn nan ziam atɨghtɨ kɨ dagh ikarvagham. 19 Kɨ Pol, kɨ uan dafarimɨn akar kam osiri. Egh kɨ uabɨ Onesimusɨn biziba ikarvagham. (Nɨ fo, kɨ uabɨ nɨn akurazɨma, nɨ navim gɨra, ezɨ kar nɨ ikarvaghamin bizim. Ezɨ kɨ bizir kam mɨkɨman aghua.) 20 Nan aveghbuam, kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ Ekiamɨn ziamɨn arazir aghuir kamɨn nan akuragh. Ga Kraisɨn gumazimningɨn mɨn iti. Kamaghɨn nɨ nan navim feghtɨ kɨ bar akuegham! 21 Kɨ guizbangɨra fo, nɨ nan akamɨn gɨn mangam, egha kɨ nɨ bagha akɨnafarir kam osiri. Kɨ fo, arazir nɨ Onesimus damuamim, a kɨ damuasa nɨ mɨkemezir arazim bar a gafiragham. 22 Ezɨ kɨ akar mam ua iti. Nan nɨghnɨzir gavgavim kara, God ian azangsɨziba baregham, egh na ateghtɨma kɨ ua ia bagh izegham. Eghtɨ nɨ na bagh uan dɨpenimɨn danganitam akɨrightɨ, kɨ a dakuam.
Pol ko ingangarir vamɨram amiba, me Filemon bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ.
23 Epafras nɨ bagha akam amaga ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ. A uaghan kalabusɨn iti, egha ga vɨrara Krais Iesus bangɨn kalabuziar gumazimning. 24 Na ko ingarir darasi, Mak ko Aristarkus ko Demas ko Luk, me uaghan ghaze, Afeziam nɨ ko ikɨ.
25 En Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim vaghvagh ian duaba ko ikɨ.

*1:10: (10) Gumazir avɨriba ghaze, Onesimus a pura Filemonɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn ike, egha a gɨn ara Pol bagha ghu. Egha a Pol ko itir dughiamɨn a Kraisɨn anavɨn oto. Egha dughiar kamɨn arazim a kamakɨn, ingangarir gumazir kɨnimɨn arɨmangɨgham, eghtɨ gumazir ekiar men garim, a mɨdorozir gumazibav mɨkemeghtɨ, me ingangarir gumazir kam isɨ temer ighuvimɨn a gafugham, eghtɨ an aremegham.

1:11: (11) Grighɨn akamɨn, ziam Onesimus, an akar kam ko magh ghu, “Ingangarir aghuim gami.”