Mbete kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Tesalonikɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Tesalonikɨ-je
Pol ndàngɨ mbete kin kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ njékadmḛḛ-je-tɨ kɨ́ Tesalonikɨ rəm, kdɔ mbusɨ-né nja-dé rəm. Ɓebo Tesalonikɨ lé to ɓebo kɨ́ dɔnangɨ Maseduwan-tɨ, kɔ̰ɓe-tɨ lə dow-je kɨ́ Rɔm, kəl lo kɨ́ taá-tɨ lə grɛkɨ-je. Mḛḛ Mbete kullə-tɨ lə njékɔwkulə-je kɨ́ 17:1-10 lé, ꞌndàngɨ-tɨ kɨ́ Pol-je kɨ̀ madkullə-je liə dꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ ɓebo Tesalonikɨ-tɨ, ꞌndàngɨ-tɨ kɨ́ jipɨ-je, kɨ̀ jipɨ al-je dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju Kristɨ rəm. Go-tɨ, jipɨ-je kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé Jeju al dꞌɔsɨ ta Pol kdɔ kullə liə kɨ́ ḛ ra kinlé, adɨ dḛ kɨ̀ madkullə-je liə ꞌtḛḛ mḛḛ ɓebo-tɨ ndɔɔ dꞌa̰y-na̰. Ə go-tɨ, lokɨ ꞌree ꞌtḛḛ ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ rəmə, mḛḛ Pol a̰ kə́kə́kə́ kdɔ njékadɨ mḛḛ-dé sigɨ kɨ́ ɓebo Tesalonikɨ-tɨ, adɨ ulə Timote rɔ-dé-tɨ. Lokɨ Timote təl ɔw rɔ Pol-tɨ gogɨ lé, idə Pol kɨ́ Tesalonikɨ-je lé, dan kulə-tɨ kɨ́ dꞌulə kəm-dé ndoo kin ya kàrè, dḛ dꞌa̰ gərərə dɔ kadmḛḛ-tɨ lə-dé rəm, ɓá mḛḛ ndigɨ dow-je-tɨ rəm. Mḛḛ Pol usɨ nangɨ adɨ ḛ ndàngɨ mbete kin adɨ-dé ra-dé-né oiyo rəm, tɔjɨ-dé-né ndigɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-dé rəm, ɓá kdɔ ndó-dé-né né kɨ dɔ madɨ-é-tɨ rəm.
Kḭ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1-3 lé, Pol gɨr dɔ kisɨ-dé-tɨ kɨ́ ndɔkɨ dḛ kɨ̀ Tesalonikɨ-je dꞌisɨ natɨ kin rəmə, ḛ ra-dé oiyo. Kḭ lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 4-5 lé, Pol ndó-dé né kɨ́ sɔbɨ dɔ təl ree lə ꞌƁaɓe rəm, ɓá ndó-dé panjiyə kɨ́ dꞌa nəl-né ꞌƁaɓe rəm.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
1:1 Knj 17:1Ma̰ Pol, jꞌisɨ natɨ kɨ̀ Silbḛ-je* 1:1 Silbḛ lé ya to Silasɨ (Knj 15:22; 2Kɔ 1:19; 2Te 1:1) kɨ̀ Timote ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i njékəwna̰-je kɨ́ ɓebo Tesalonikɨ-tɨ kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Bɔbɨ-ji Lubə-tɨ rəm, ꞌnami kàdɨ̀ ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ-tɨ rəm. Kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya nà̰y sə-si.
Panjiyə njékəwna̰-je kɨ́ Tesalonikɨ-tɨ kɨ̀ kadmḛḛ lə-dé
Plp 1:3-6; Kol 1:3-8
Jḛ jꞌra oiyo Lubə kɨ̀ ndɔ-je lay kdɔ ta lə-si lay rəm, ɓá mḛḛ ta-je-tɨ kɨ́ jꞌisɨ jꞌpa siə kàrè jꞌilə ri-si dan-tɨ-dan-tɨ rəm tɔ. Kullə kadmḛḛ lə-si, kɨ̀ kullə ndigɨ kɨ́ ꞌndigi dow-je, kɨ̀ kində kɨ́ indəi mḛḛ-si dɔ ꞌƁaɓe-tɨ lə-ji Jeju Kristɨ ya a̰i dɔ-tɨ njángɨ kinlé, mḛḛ-ji ole dɔ-tɨ nɔ̰̀ Bɔbɨ-ji Lubə-tɨ taá-taá. Sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ lé, ꞌtoi dow-je kɨ́ Lubə ində-si dan kəm-é-tɨ; jḛ jꞌgə kɨ́ ḛ mbətɨ-si. Kdɔ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ jꞌilə mbḛ-é jꞌadɨ-si lé, jꞌilə kɨ̀ ta kɨ́ ta-ji-tɨ par al, ngà jꞌilə kɨ̀ tɔ́gɨ rəm, Ndil kɨ́ aa njay ra sə-ji dɔ-tɨ rəm, ɓá jḛ jꞌilə kɨ̀ mḛḛnda ka̰y rəm tɔ. Panjiyə-ji kɨ́ dan-si-tɨ kɨ́ ndɔkɨ ooi kinlé, sə̰i ya kàrè ꞌgəi kɨ́ to bè kdɔ majɨ lə-si.
1:6 Knj 17:5-9Sə̰i lé, sə̰i ꞌndaji kullə ra-ji rəm, ꞌndaji kullə ra ꞌƁaɓe rəm, kdɔtalə dan kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ n̰a̰ ya kàrè Ndil kɨ́ aa njay adɨ-si ꞌtaai ta lə Lubə kɨ̀ rɔnəl. Beɓa sə̰i ꞌtəli-né néndajɨ lə njékadmḛḛ-je lay kɨ́ dɔnangɨ Maseduwan-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Akay-tɨ. Kdɔtalə ta lə ꞌƁaɓe kɨ́ ra kullə dan-si-tɨ lé, poy-é ɔw dɔnangɨ Maseduwan-tɨ kɨ̀ dɔnangɨ Akay-tɨ; ngà to ḛ kin par al, mḛḛ-si kɨ́ adi Lubə lé kàrè dow-je dꞌoo poy-é kɨ́ lo lay sar adɨ jḛ jꞌɔw ndoo pa ta-é al rəm ngá. Kdɔtalə dow-je dꞌɔr poy kuwə kɨ́ uwəi-ji kɨ rɔ-si-tɨ rəm, dꞌɔr poy kin̰ə kɨ́ in̰əi magɨ-je kɔgɨ ə ꞌtəli kɨ rɔ Lubə-tɨ kdɔ kadɨ ꞌrai kullə adi Lubə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ to njèkiskəm rəm, 10 kdɔ kadɨ ꞌngəbi Ngon-é kɨ́ ndɔkɨ adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ, kɨ́ à kḭ dɔra̰-tɨ kdɔ ree, adɨ to Jeju kɨ́ taa-ji ta wɔngɨ-tɨ kɨ́ à ree lé.

1:1 1:1 Knj 17:1

*1:1 1:1 Silbḛ lé ya to Silasɨ (Knj 15:22; 2Kɔ 1:19; 2Te 1:1)

1:6 1:6 Knj 17:5-9