2
Panjiyə Pol dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ Tesalonikɨ-tɨ
Knj 20:18-21,31-35; 2Kɔ 6:3-10; 12:12-15
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, sə̰i ya kàrè ꞌgəi kɨ́ kɔw-ji rɔ-si-tɨ lé, tò kɔgɨ kare al. 2:2 a Knj 16:19-24; b Knj 17:1-9Titɨ kɨ́ sə̰i ꞌgəi-né lé, dꞌadɨ-ji kɔ̰̀ kete mḛḛ ɓebo Pilipɨ-tɨ ɓá ꞌtajɨ-ji rəm; ya ngà jḛ jꞌingə tɔ́gɨ rɔ Lubə-tɨ lə-ji ɓá jꞌilə-né mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ liə jꞌadɨ-si dan rɔ-je-tɨ kɨ́ n̰a̰ kin. Kdɔtalə ta lə Lubə kɨ́ jḛ jꞌisɨ jꞌndó dow-je lé, to néndó kɨ́ takədɨ tò-tɨ al rəm, jꞌndó kɨ̀ tagɨr kɨ́ tò n̰ḛ al rəm, ɓá jꞌədɨ-né dow al rəm tɔ. Ngà Lubə na̰-ji oo ɓá ulə kullə kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ ji-ji-tɨ, adɨ jḛ jꞌpa ta kdɔ nəl-né dow-je al, ngà jꞌpa ta kdɔ nəl-né Lubə kɨ́ njègə mḛḛ-ji. Titɨ kɨ́ sə̰i gəi-né lé, jḛ jꞌpa ta jꞌədɨ-né kəm dow nja káre al rəm, ɓá nja káre ya kàrè jꞌpa ta kdɔ kingə-né né ji dow-tɨ al rəm; Lubə gə mḛḛ-ji ɓətɨ. Jḛ jꞌsangɨ riɓa rɔ dow-je-tɨ al rəm, jꞌsangɨ riɓa rɔ-si-tɨ al rəm, ɓá rɔ dow-je-tɨ kɨ́ rangɨ al rəm tɔ. Lé jꞌa ra-si kɨ́ lə njètɔ́gɨ-tɨ, kdɔ to kɨ́ jꞌto njékɔwkulə-je lə Kristɨ, ya ngà jḛ jꞌsɔl lɔm-lɔm dan-si-tɨ. Titɨ kɨ́ kɔ̰ ngan-je tɔsɨ-né kəm-é dɔ ngan-é-je-tɨ lé, jḛ kàrè ndigɨ kɨ́ jꞌndigɨ-si n̰a̰ kinlé, jꞌndigɨ kadɨ Poyta kɨ́ Majɨ lə Lubə ya par ɓá jꞌilə mbḛ-é jꞌadɨ-si al, ngà jꞌndigɨ kadɨ dajɨ rɔ-ji ya kàrè jꞌilə kɔgɨ kdɔ ta lə-si, kdɔ sə̰i ꞌtəli dow-je kɨ́ jꞌində-si dan kəm-ji-tɨ.
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kullə-je kɨ́ jꞌra, kɨ̀ kɔ̰̀-je kɨ́ jꞌingə lé, adi mḛḛ-si ole dɔ-tɨ. Lokɨ jꞌisɨ jꞌilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ lə Lubə jꞌadɨ-si lé, jꞌra kullə ndɔɔ-je kɨ̀ kada-je kdɔ kadɨ jꞌɔy dow dan-si-tɨ al. 10 Sə̰i njékadmḛḛ-je, panjiyə-ji kɨ́ dan-si-tɨ lé, aa njay rəm, to njururu rəm, ta kɨ́ dow à kilə dɔ-ji-tɨ goto rəm adɨ sə̰i ooi ɓətɨ rəm, ɓá Lubə kàrè oo ɓətɨ rəm tɔ. 11 Né kɨ́ jꞌra kɨ̀ ná̰-ná̰ dan-si-tɨ titɨ kɨ́ Bɔbɨ ngan-je ra-né kɨ̀ ngan-é bè kin kàrè, sə̰i ꞌgəi rəm. 12 Jḛ jꞌulə dingəm mḛḛ-si-tɨ, jꞌsɔl mḛḛ-si, ɓá jꞌndəjɨ-si kadɨ adi panjiyə-si tuwə panjiyə dow-je kɨ́ Lubə ɓa-dé kdɔ kɔ̰ɓe liə rəm, kdɔ riɓa liə rəm tɔ.
13 Lokɨ jḛ jꞌilə ta lə Lubə mbi-si-tɨ lé, sə̰i ꞌndigi dɔ-tɨ titɨ ta lə dow al, ngà ꞌndigi dɔ-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya to ta lə Lubə kɨ́ isɨ ra kullə mḛḛ-si sə̰i-tɨ kɨ́ adi mḛḛ-si. Né kin ɓá jḛ jꞌra-né oiyo Lubə taá-taá kdɔ. 14  2:14 Knj 17:5Kdɔtalə sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ lé, sə̰i ꞌndaji kullə ra njékəwna̰-je kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌto njékəwna̰-je lə Lubə kɨ́ ꞌto njénam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ kɨ́ dꞌisɨ dɔnangɨ Jude-tɨ, kdɔtalə sə̰i ya kàrè ingəi kɔ̰̀ ji dow-je-tɨ kɨ́ ɓee lə-si ya, titɨ kɨ́ dḛ kàrè dꞌingə-né ga̰ kɔ̰̀-je kɨ́ káre kin ji jipɨ-je-tɨ tɔ. 15  2:15 Knj 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12Jipɨ-je lé, dḛ ya ꞌtɔl njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ rəm, ꞌtɔl ꞌƁaɓe Jeju rəm, ɓá dꞌulə kəm-ji ndoo rəm tɔ. Dḛ ꞌnəl Lubə al rəm, ɓá ꞌto njéba-je lə dow-je lay rəm tɔ. 16 Dḛ dꞌɔgɨ-ji kilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kadɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, kdɔ kadɨ dꞌajɨ al; beɓa dḛ jipɨ-je lé ꞌra-né majal kɨ́ dɔ-tɨ par-par adɨ wɔngɨ ra Lubə dɔ-dé-tɨ.
Pol ndigɨ təl kɔw koo njékəwna̰-je kɨ́ Tesalonikɨ-tɨ
Knj 17:14-16
17 Ngá jḛ rəmə, sə̰i ngankɔ̰-ji-je kɨ́ njékadmḛḛ, dɔkaglo kɨ́ sḛ kɨ́ jꞌin̰əi-né-na̰ lé, kəm-ji oo-si al, ngà mḛḛ-ji rəmə tò dɔ-si-tɨ gə́rə́rə́. Beɓa ɓo kadɨ jꞌtəl jꞌɔw jꞌoo-si ra-ji n̰a̰ adɨ jꞌndur dɔ rɔ-ji-tɨ n̰a̰ kadɨ jꞌɔw jꞌoo-si. 18 Gin-é kin ɓá jꞌndigɨ kɔw njal rɔ-si-tɨ. Ma̰ Pol ya mꞌna̰ asɨ nja joo bè kadɨ mꞌɔw rɔ-si-tɨ ya, ngà Sata̰ ɔgɨ-ji lo-é. 19 Ndɔ kɨ́ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju à təl ree lé, ná̰ kɨ́ rangɨ ɓá à to nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji, kɨ̀ rɔnəl lə-ji, kɨ̀ jɔgɨ riɓa lə-ji takəm-é-tɨ ɓəy wa? 20 Oiyo! Sə̰i ya a toi riɓa lə-ji, kɨ̀ rɔnəl lə-ji.

2:2 2:2 a Knj 16:19-24; b Knj 17:1-9

2:14 2:14 Knj 17:5

2:15 2:15 Knj 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12