Né-je kɨ́ ꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ-é
Ta-je kɨ́ dɔ mbete Né-je kɨ́ ꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ-é
To Jeju Kristɨ ɓá tḛḛ dɔ né-je (ꞌNdó 1:1), ə ḛ ɓá mbete kinlé pa ta liə n̰a̰. Dow-je kɨ́ ꞌndàngɨ mbete kin dꞌadɨ-dé dɔsa̰y lé, ꞌto njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ gay-gay kɨ́ siri kɨ́ dɔnangɨ Aji-tɨ kɨ́ ngon-é kɨ́ ɓone ꞌɓa-é Turki kɨ́ ꞌndàngɨ ta-é lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 2 kɨ̀ 3. Dꞌingə kɔ̰̀ kdɔ kadmḛḛ lə-dé, ə né-je kɨ́ ꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ-é kinlé to kdɔ kulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ, ə tɔjɨ-dé kɨ́ takul Jeju Kristɨ lé, Lubə à tətɨ rɔ majal rəm, à gangta dɔ Sú-tɨ, ngà dḛ kɨ́ ꞌto kɨ́ liə ɓá à tɔr ndi-é dɔ-dé-tɨ tɔr kɨ́ sartagangɨ. Njèndàngɨ mbete kin ya kɨ̀ dɔ-é kàrè ingə kɔ̰̀ kaglo-tɨ kɨ́ ḛ ndàngɨ-né né kɨ́ ꞌƁaɓe tḛḛ kɨ̀ dɔ-é adɨ-é lé. Ja̰ lé, dꞌuwə-é dꞌilə-é dɔnangɨ-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Patmosɨ kɨ́ to dɔgore lo kɨ́ dan babo-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Ejé kdɔ ta lə Jeju Kristɨ kɨ́ ḛ pa majɨ. Ḛ tɔjɨ rɔ-é panè nꞌto «Ja̰, kɨ́ ngonkɔ̰-si kɨ́ njèkadmḛḛ rəm, ɓá madkullə lə-si dan na̰ mḛḛ-tɨ» (ꞌNdó 1:9). À to Ja̰ kɨ́ njèkɔwkulə ya ɓá ndàngɨ mbete Poyta kɨ́ Majɨ rəm, mbete-je kɨ́ mutə kɨ́ ri-é tò dɔ-tɨ rəm. Mbete né-je kɨ́ ꞌɓɔyɔ ɓá ꞌtḛḛ kɨ̀ dɔ-é lé, titɨ na̰ kɨ̀ mbete-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low, ə kɨ́ n̰a̰ lé to mbete lə Daniyel; to mbete-je kɨ́ tḛḛ kɨ̀ dɔ kɔjra-je kɨ̀ kullə ra-je lə Lubə kɨ̀ takul né kɨ́ ra dow tokɨ nḭ bè, kɨ̀ né-je kɨ́ majɨ koo al rəm, dow oo nja káre al rəm. Né-é-je kinlé kɔr mḛḛ-é kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ aa yə́rə́rə́ goto ya kàrè, majɨ-é lé to koo kɨ́ dow oo kɨ́ Lubə ra go kunmindɨ-je liə lay ya. Lo kɔr sɔ̰y mbete kinlé, jꞌoo tətɨ rɔ lə Jeju Kristɨ dɔ né-je-tɨ kɨ́ ꞌpa ta-é mḛḛ mbete tum gin né-je-tɨ lokɨ dow al-né dɔ ta lə Lubə ɓá majal andɨ-né dɔnangɨ-tɨ. Jꞌa pa titɨ Ja̰ bè, panè: «Amḛn! I ꞌRee, ꞌƁaɓe Jeju!» (ꞌNdó 22:20)
1
Kulə gin ta
Né-je kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju Kristɨ kɨ́ to né-je kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ ɓá Lubə tḛḛ kɨ̀ dɔ-é, adɨ to né-je kɨ́ tò kadɨ à ra né ngɔsnè ɓá Lubə in̰ə ji Jeju-tɨ kadɨ tɔjɨ ngannjékullə-je liə. Beɓa Jeju ulə malayka liə rɔ ngonnjèkullə-tɨ liə Ja̰ kadɨ adɨ kəm-é ijə dɔ-tɨ. Titɨ kɨ́ Ja̰ oo-né né-je kɨ̀ kəm-é lé, ḛ ilə mbḛ ta lə Lubə rəm, ta lə Jeju Kristɨ rəm. Né-je lay kɨ́ ḛ oo lé, ḛ pa ta-é adɨ dow-je.
Ta-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kinlé, njèndó-é kadɨ dow-je lé to njènékumə̰, ɓá njékoo ə təl rɔ-dé go-tɨ kàrè ꞌto njénékumə̰-je tɔ. Kdɔtalə, kaglo kɨ́ né-é-je kin à ra-né lé nà̰y ndḛ bè.
Lapiya kɨ́ ra kɨ̀ kɔsgajɨ
4-5  1:4-5 Ntd 4:5Ma̰ Ja̰ mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ njékəwna̰-je kɨ́ gin siri kɨ́ dɔnangɨ Aji-tɨ. Kadɨ njèkisɨ kete low, kɨ́ to njèkisɨ ngɔsnè, kɨ́ à ree rəm, kadɨ ndil-je liə kɨ́ siri kɨ́ dꞌa̰ nɔ̰̀ kalikɔɓe-tɨ liə rəm, kadɨ Jeju Kristɨ kɨ́ to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ dꞌadɨ ramajɨ, kɨ̀ lapiya lə-dé nà̰y sə-si. Jeju Kristɨ lé, to dow kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ tagangɨ, to kɨ́ ꞌboy dɔ ngar-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè.
Ḛ kɨ́ to njèndigɨ-ji, njèkɔr-ji kɔgɨ mḛḛ majal-je-tɨ lə-ji kɨ̀ takul məsɨ-é 1:6 Ntd 5:10ɓá təl-ji dow-je kɨ́ gin ngar-tɨ rəm, təl-ji njégugné-je kɨ́ njéra kullə lə Bɔbɨ-é Lubə rəm lé, kadɨ kɔsgajɨ, kɨ̀ tɔ́gɨ to ꞌliə kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal! Amḛn! 1:7 a Mat 24:30; Mar 13:26; Luk 21:27; 1Te 4:17; b Ja̰ 19:34,37; d Mat 24:30Ooi, ḛ isɨ ree dan kilndi-tɨ. Dow-je lay ya dꞌa koo-é kɨ̀ kəm-dé, ɓá dḛ kɨ́ dꞌɔsɨ-é kɨ̀ ningə lé ya kàrè dꞌa koo-é kɨ̀ kəm-dé rəm tɔ. Ree liə à təl gin ndingərɔ lə gin dow-je lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè. Oiyo, Amḛn! 1:8 Ntd 22:13ꞌƁaɓe Lubə kɨ́ njètɔ́gɨ-je lay, kɨ́ njèkisɨ kete low, kɨ́ to njèkisɨ ngɔsnè, kɨ́ à ree lé panè: «Ma̰ ɓá mꞌto Alpa kɨ̀ Omega.»* 1:8 Alpa lé kɔr mḛḛ-é to tum gin né ə Omega kɔr mḛḛ-é to tɔl ta né (ꞌNdó Ntd 1:17).
Né kɨ́ ra Ja̰ kɨ nḭ bè
Ma̰ Ja̰ kɨ́ mꞌto ngonkɔ̰-si kɨ̀ takul Jeju, adɨ mꞌingə kɔ̰̀ sə-si natɨ rəm, mꞌto dow kɨ́ kɔ̰ɓe-tɨ liə natɨ sə-si rəm, mꞌuwə rɔ-m nga̰ natɨ sə-si lé ɓá, ndɔkɨ dꞌuwə-m dꞌilə-m dɔnangɨ-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Patmosɨ kɨ́ to dɔgore lo kɨ́ dan ba-tɨ, kdɔ ta lə Lubə kɨ́ mꞌpa rəm, kdɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju kɨ́ mꞌpa lé rəm tɔ. 10 Mḛḛ ndɔ-tɨ lə ꞌƁaɓe lé, Ndil kɨ́ aa njay ree dɔ-m-tɨ ə mꞌoo ndi dow ɓa go-m-tɨ boy titɨ ká təbɨ mbanga bè 11 panè: Né kɨ́ ꞌisɨ ꞌoo kinlé, ꞌndàngɨ mbete-tɨ ə ꞌulə-né adɨ njékəwna̰-je kɨ́ gin siri, adɨ to dḛ kɨ́ ɓebo Epɛjɨ-tɨ, kɨ̀ ɓebo Ismir, kɨ̀ ɓebo Pɛrgam, kɨ̀ ɓebo Tiyatir, kɨ̀ ɓebo Sardɛsɨ, kɨ̀ ɓebo Piladɛlpi, kɨ̀ ɓebo Laodise.
12 Go-tɨ, mꞌtəl kəm-m kdɔ kadɨ mꞌoo dow kɨ́ pa sə-m ta lé. Beɓa lokɨ mꞌtəl kəm rəmə, mꞌoo kagɨ na̰a̰ lampɨ siri kɨ́ to kagɨ-je kɨ́ lɔr ɓá ꞌra-né 13 ə dow madɨ tana̰ kɨ̀ Ngon lə dow a̰ mbunə̰ kagɨ na̰a̰ lampɨ-je-tɨ lé. Ḛ ulə kubɨ kɨ̀ boy yul rɔ-é-tɨ, ɓá dɔɔ ɓədɨ-é kɨ̀ ndaá dɔɔ ɓədɨ kɨ́ ꞌra kɨ̀ lɔr tɔ. 14 Dɔ-é, putɨ nda titɨ kubɨ kɨ́ nda bè rəm, titɨ kɔsɨ bè rəm tɔ. Kəm-é ɔ̰̀ njoy-njoy titɨ ndɔ̰ pər kɨ́ tḛḛ bilɨm-bilɨm kin bè. 15 Nja-é ndɔ̰y mbṵṵ tana̰ kɨ̀ ngɔwla kɨ́ dow ulə dan yalpər-tɨ bè, ɓá ndi-é ɓa titɨ-na̰ ká man babo-je bè rəm tɔ. 16 Ḛ uwə kərwəḭ-je siri jikɔl-é-tɨ, ɓá kiyərɔ kɨ́ dꞌɔl ta katɨ-é joo lay ndətɨ-ndətɨ tḛḛ ta-é-tɨ, ɓá takəm-é ndógɨ tana̰ kɨ̀ kàdɨ̀ kɨ́ tḛḛ kəm-é rəsɨ-rəsɨ ɔsɨ kin bè rəm tɔ.
17  1:17 Ntd 2:8; 22:13Lokɨ mꞌoo-é rəmə, mꞌusɨ nangɨ nja-é-tɨ titɨ dow kɨ́ oy bè. Beɓa un jikɔl-é ində dɔ-m-tɨ ə panè: ꞌƁəl al! Ma̰ ya mꞌto njètum gin né rəm, mꞌto njètɔl ta né rəm, 18 ma̰ mꞌisɨ kəm. Ndɔkɨ mꞌoy, ngà kɨ́ nè kinlé mꞌisɨ kəm kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal. Mꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ koy-tɨ rəm, ɓá dɔ lo kɨ́ koó-tɨ rəm tɔ. 19 Beɓa né-je kɨ́ i ꞌoo ngá, kɨ̀ né kɨ́ isɨ ra né kɨ́ ngɔsnè-tɨ, kɨ̀ né kɨ́ à ra-né go-tɨ gogɨ lé, ꞌndàngɨ mbete-tɨ. 20 Ngà kərwəḭ-je kɨ́ siri kɨ́ ꞌoo jikɔl-m-tɨ, kɨ̀ kagna̰a̰ lampɨ-je siri kɨ́ to kagɨ-je kɨ́ lɔr ɓá ꞌra-né lé, ta kɨ́ dɔ-dé-tɨ kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ lé, kɔr mḛḛ-é ə́n: Kərwəḭ-je kɨ́ siri lé, to malayka-je lə njékəwna̰-je kɨ́ gin siri lé, ə kagna̰a̰ lampɨ-je kɨ́ siri kɨ́ to kagɨ-je kɨ́ lɔr ɓá ꞌra-né lé, to njékəwna̰-je kɨ́ gin siri lé tɔ.

1:4-5 1:4-5 Ntd 4:5

1:6 1:6 Ntd 5:10

1:7 1:7 a Mat 24:30; Mar 13:26; Luk 21:27; 1Te 4:17; b Ja̰ 19:34,37; d Mat 24:30

1:8 1:8 Ntd 22:13

*1:8 1:8 Alpa lé kɔr mḛḛ-é to tum gin né ə Omega kɔr mḛḛ-é to tɔl ta né (ꞌNdó Ntd 1:17).

1:17 1:17 Ntd 2:8; 22:13