3
Né kɨ́ to nékumə̰ lə jipɨ-je
Ə kadɨ dow to jipɨ lé, ri ɓá tò-tɨ ngay wa? Əse ganjangɨ lé, majɨ-é to ri wa? Majɨ-é tò n̰a̰ mḛḛ né-je-tɨ lay. Kdɔ jipɨ-je ɓá Lubə adɨ-dé ta liə dɔsa̰y. Ngà se jꞌa painè ri wa? Kinə dḛ kɨ́ dan-tɨ-je dꞌa̰ njángɨ dɔ ndi-dé-tɨ al lé, se ka̰ kɨ́ dꞌa̰ dɔ ndi-dé-tɨ al kinlé à ra kadɨ Lubə a̰ njángɨ dɔ ndi-é-tɨ al tɔ wa? Nda̰ bè al! Kadɨ dow-je ꞌgə kɨ́ Lubə lé, to njèpa ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, ə dow-je lay ꞌto njékədta-je titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè: I Lubə, kadɨ dow-je ꞌgə kɨ́ ta-je lə-i to ta-je kɨ́ njururu rəm, kinə dow ɔw sə-i logangta-tɨ kàrè, ta lə-i à to tó-é rəm* 3:4 Pa 51:6. Ngà kinə néra kɨ́ njururu al lə-ji tɔjɨ kɨ́ Lubə to njèra né kɨ́ njururu lé, jꞌa painè ri wa? Lokɨ Lubə adɨ wɔngɨ liə ree dɔ-ji-tɨ lé, rəmə ḛ to dow kɨ́ njururu al ɓan al wa? Mꞌpa kɨ́ dow-tɨ. – Nda̰ bè al! Kinə Lubə to njèra né kɨ́ njururu al lé, à gangta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè ban wa? Ngà kinə kədɨ ta lə-m ra adɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lə Lubə tò-né ndaa-tɨ rəsɨ-rəsɨ kadɨ dow-je dꞌɔsɨ-né gajɨ-é lé, Lubə gangta dɔ-m-tɨ titɨ dow kɨ́ njèramajal bè kdɔ ri ɓəy wa? Dow-je kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌto njékulə ta ndil-ji-tɨ ꞌpanè: Jə̰i jꞌpainè: «Jꞌrai né kɨ́ majɨ al kdɔ kadɨ né kɨ́ majɨ ree-né.» Ngà kdɔ ri ɓá jꞌrai né kɨ́ majɨ al lé kadɨ né ra kɨ́ majɨ ree-né lé al wa? Dowbé-je kinlé, tuwə kadɨ ꞌgangɨ ta dɔ-dé-tɨ ya.
Dow-je lay ya ꞌto njéra majal-je
Se jꞌa painè ri wa? Jə̰i jipɨ-je lé, jꞌitəi dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al wa? Nda̰ bè al. Kdɔtalə lé jꞌtɔjɨ kete kɨ́ jipɨ-je, kɨ̀ jipɨ al-je lay ya majal ɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ, 10 titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè:
Dow kɨ́ njururu goto, kɨ́ káre-rè ya kàrè goto.
11 Dow kɨ́ gə né goto. Dow kɨ́ sangɨ Lubə goto.
Dow-je lay ya ꞌndəm, dḛ lay ya ꞌtəl dow-je kɨ́ majɨ al.
12 Dow káre kɨ́ ra majɨ goto, kɨ́ káre-rè ya kàrè goto.
13 Rəbɨ mindɨ-dé tokɨ ɓadɨ kɨ́ ta-é tò tagra bè,
ə dꞌədɨ dow-je kɨ̀ ta-dé. Kəngɨ li pii tò ta-dé-tɨ.
14 Ndɔl-je, kɨ̀ ta-je kɨ́ to-to ɓá rusɨ ta-dé,
15 nja-dé ɔylɔ pele-pele lo kɔw kungɨ məsɨ kɔgɨ-tɨ,
16 rəbɨ kun-dé-je lay ya ꞌree kɨ̀ mḛḛkɔ̰̀ titɨ,
17 dḛ ꞌgə rəbɨ lapiya al.
18 Ɓəl Lubə goto rɔ-dé-tɨ.
19 Jḛ jꞌgə kɨ́ ta-je lay kɨ́ ndukun pa kinlé, pa kdɔ dow-je lay kɨ́ dꞌisɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə ndukun, kdɔ kadɨ uwə ta dow-je lay, ə kadɨ dow-je lay ya ꞌgə kɨ́ ta tò dɔ-dé-tɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ. 20  3:20 Gal 2:16Kdɔtalə dow káre ya kàrè Lubə à kɔr ta dɔ-é-tɨ kdɔ təl kɨ́ dowbé təl rɔ-é go ndukun-tɨ al; kdɔtalə ndukun lé tɔjɨ ɓá tɔjɨ dow-je adɨ ꞌgə kɨ́ dḛ ꞌra majal.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔrtadɔ-tɨ
Kɔrtadɔ-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ Jeju Kristɨ
Gal 2:15-16; 3:8-14,22-29; Epɛ 2:7-9
21 Ngà ɓone bè lé, kɔr kɨ́ Lubə ɔr ta dɔ dow-je-tɨ kɨ̀ takul ndukun al kinlé tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ ngá. Ndukun-je kɨ̀ ta-je lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kàrè ꞌpa ta kɨ́ dɔ-tɨ rəm. 22  3:22 Gal 2:16Kɔr kɨ́ Lubə ɔr ta dɔ dow-je-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ Jeju Kristɨ kinlé tò kdɔ dow-je lay ya kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé. 23 Kdɔtalə kɔr kəm dow goto: Dow-je lay ya ꞌra majal adɨ ꞌnal riɓa lə Lubə; 24 ngà Lubə ɔr ta dɔ-dé-tɨ kare kɨ̀ takul ramajɨ liə, kɨ̀ kəm rəbɨ taa kɨ́ Jeju Kristɨ taa-dé ilə-dé taá, kdɔ nam kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀-é-tɨ. 25 Ḛ ɓá Lubə adɨ-é to kadkare kɨ́ oy, kdɔ majal-je lə dow-je kɨ́ dꞌadɨ mḛḛ-dé kɨ́ məsɨ-é a̰y kdɔ-dé; bè kdɔ kadɨ Lubə tɔjɨ-né néra kɨ́ njururu liə. Kdɔtalə Lubə un kəm-é kɔgɨ dɔ majal-je-tɨ kɨ́ dow-je ꞌra low nṵ, dɔkaglo-tɨ kɨ́ ḛ ilə-né mḛḛ-é dɔ madɨ-é-tɨ, 26 ngà dɔkaglo-tɨ kɨ́ nè kinlé, ḛ ndigɨ tɔjɨ néra kɨ́ njururu liə, kdɔ kadɨ dow-je ꞌgə-né kɨ́ ḛ to njèra né kɨ́ njururu, kɨ̀ takul kɔr kɨ́ ɔr ta dɔ dow-tɨ kɨ́ adɨ mḛḛ-é Jeju.
27 Kinə tò bè rəmə, né kɨ́ dow à kɔsɨ-né gajɨ rɔ-é tò ɓan wa? Né-é goto. Kdɔ ri wa? Kdɔ kɔrtadɔ-tɨ tò kɨ̀ takul kadmḛḛ, ɓɨ tò kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-tɨ al. 28 Kdɔtalə jḛ jꞌgə kɨ́ Lubə ɔr ta dɔ dow-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ, ɓɨ kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-tɨ al. 29 Əse Lubə lé, to Lubə lə jipɨ-je ya par wa? To Lubə lə gin dow-je kɨ́ rangɨ ya tɔ al wa? Oiyo, ḛ to Lubə lə gin dow-je kɨ́ rangɨ tɔ. 30  3:30 Gal 3:20Kdɔtalə Lubə ra káre-rè; ḛ ya à kɔr ta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ rəm, à kɔr ta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al kɨ̀ takul kadmḛḛ rəm.
31 Tò bè kinlé, jḛ jꞌbujuru ndukun kɔgɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ wa? Nda̰ bè al. Kadɨ ɓá jḛ jꞌadɨ-é tɔ́gɨ dɔ madɨ-é-tɨ.

*3:4 3:4 Pa 51:6

3:20 3:20 Gal 2:16

3:22 3:22 Gal 2:16

3:30 3:30 Gal 3:20