4
Kəm rəbɨ kɨ́ ta ɔr-né dɔ Abrakam-tɨ
Gal 3:6-9,29; Pa 32; Əbr 11:8-19
Ə Abrakam kɨ́ to ka-ji lé, ta ri ɓá jꞌa pai dɔ-é-tɨ wa? Ri ɓá ḛ ingə kɨ́ go tɔ́gɨ dow-tɨ wa? Kdɔtalə kinə, Lubə ɔr ta dɔ Abrakam-tɨ kɨ̀ takul kullə ra-é-je rəmə lé, ḛ à kɔsɨ-né gajɨ rɔ-é. Ngà né kɨ́ à kɔsɨ-né gajɨ rɔ-é nɔ̰̀ Lubə-tɨ ya goto. 4:3 Gal 3:6Kdɔ mbete kɨ́ aa njay panè: «Abrakam adɨ mḛḛ-é Lubə, ɓá Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ.» Kinə dow ra kullə ɓá ingə-né né lé, né-é kinlé, to nédɔji kullə liə, ɓɨ to majɨ ɓá ꞌra siə al. Ngà dow kɨ́ ra kullə al ya, ɓá adɨ mḛḛ Lubə kɨ́ to njèkɔr ta dɔ njéramajal-je-tɨ lé, ta ɔr dɔ dowbé-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ liə.
Bè ya tɔ ə́ Dabidɨ pa-né ta kɨ́ sɔbɨ dɔ rɔnəl lə dow kɨ́ Lubə ɔr ta dɔ-é-tɨ kdɔ kullə ra-é-je al. Ḛ panè:
«Dow-je kɨ́ Lubə in̰ə go majal-je lə-dé kɔgɨ
ə un kəm-é kɨ rangɨ dɔ majal-je-tɨ lə-dé ɓá ꞌto njénékumə̰-je.
Dow kɨ́ ꞌƁaɓe tidə majal-je liə dɔ-é-tɨ al ɓá to njènékumə̰!»
Rɔnəl-é kinlé, tò kdɔtalə dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ ya par əse tò kdɔtalə dow-je kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al tɔ wa? Kdɔtalə jꞌpainè: Abrakam lé, kɨ̀ takul kadmḛḛ ɓá Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ. 10 Ə kaglo-tɨ kɨ́ rá ɓá Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ wa? To kɨ́ dꞌijə-é-né ganjangɨ ngá, əse dꞌijə-é-né al ɓəy wa? Lubə ɔr ta dɔ-é-tɨ kete ɓəy ɓá dꞌijə-é ganjangɨ ɓɨ to go ganjangɨ-tɨ al. 11 Ə ganjangɨ kɨ́ kijə lé Lubə adɨ-é, adɨ tokɨ pɔ̰ kɨ́ ɔsɨ-é-né tɔjɨ-né ta kɨ́ ɔr dɔ-é-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ lokɨ dꞌijə-é-né ganjangɨ al ɓəy. Gangɨ-é kin ɓá ḛ to-né bɔbɨ dow-je lay kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ al ya dꞌadɨ mḛḛ-dé adɨ ta ɔr-né dɔ-dé-tɨ. 12 Rəm ɓá ḛ to bɔbɨ dḛ kɨ́ dꞌijə-dé ganjangɨ ə dꞌa̰ dɔ ganjangɨ-tɨ kɨ́ dꞌijə-dé ya par kin al, ngà kɨ́ ꞌndajɨ kadmḛḛ lə bɔbɨ-ji Abrakam lokɨ dꞌijə-é-né ganjangɨ al ɓəy.
13  4:13 Gal 3:29Kdɔ to takul təl rɔ go ndukun-tɨ ɓá Lubə un-né mindɨ-é kadɨ dɔnangɨ təl-né néndubə lə Abrakam əse lə nganka-é-je al, ngà to takul kɔr kɨ́ ḛ ɔr ta dɔ-é-tɨ kdɔ kadmḛḛ liə. 14  4:14 Gal 3:18Kinə kɨ̀ takul təl rɔ go ndukun-tɨ ɓá dow to-né njènéndubə rəmə, kadmḛḛ to né kɨ́ kɔgɨ kare rəm, ɓá kunmindɨ ra kullə al rəm. 15 Kdɔtalə ndukun ɓá ree kɨ̀ wɔngɨ lə Lubə dɔ dow-je-tɨ, ə lo kɨ́ ndukun goto-tɨ lé, kaldɔta kàrè goto-tɨ tɔ. 16  4:16 Gal 3:7Adɨ néndubə kɨ́ Lubə adɨ lé tò kɨ̀ takul kadmḛḛ, ə to ramajɨ liə kdɔ kadɨ kunmindɨ liə lé, tò-né lo tò-é-tɨ kdɔ ta lə nganka Abrakam lay ya; kadɨ tò kdɔ ta lə-dé dḛ kɨ́ ꞌto njétəl rɔ-dé go ndukun-tɨ ya par al, ngà kadɨ tò kdɔ ta lə-dé dḛ lay kɨ́ dꞌɔw kɨ̀ kadmḛḛ lə Abrakam kɨ́ to bɔbɨ-ji lay tɔ, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè: 17 «I lé, mꞌadɨ-i ꞌto bɔbɨ gin dow-je kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌtò nduy-nduy.» Ḛ ya to bɔbɨ-ji lay nɔ̰̀ Lubə-tɨ kɨ́ ḛ adɨ-é mḛḛ-é kɨ́ to njèkadɨ dow-je kɨ́ dꞌoy ꞌtəl dꞌisɨ kəm rəm, njèkadɨ né kɨ́ goto tò rəm kin. 18 Lé né kɨ́ tuwə kində mḛḛ dɔ-tɨ goto kàrè, Abrakam ɔw kɨ̀ nékində mḛḛ dɔ-tɨ liə, ḛ adɨ mḛḛ-é Lubə; beɓa ḛ təl-né bɔbɨ gin dow-je kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌtò nduy-nduy titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè: «Nganka-i dꞌa tò nduy-nduy.» 19 Ɓal Abrakam ɔw ngɔsi kɨ̀ ɓal ɓu, adɨ ḛ oo rɔ-é kɨ dow kɨ́ oy rəm, ɓá Sara kàrè asɨ kojɨ ngon al ngá rəm, ya ngà kadmḛḛ lə Abrakam yay al. 20 Mḛḛ Abrakam nga̰ adɨ tadɨ dɔ kunmindɨ-tɨ lə Lubə al, ngà kadmḛḛ liə adɨ-é tɔ́gɨ adɨ ulə riɓa dɔ Lubə-tɨ; 21 kdɔ ḛ gə majɨ kɨ́ né kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ ra lé, tɔ́gɨ-é asɨ kadɨ-é ra tɔ. 22 Gin-é kin ɓá Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ.
23 Ngà ta kɨ́ ꞌndàngɨ ꞌpanè: Lubə ɔr ta dɔ-é-tɨ kinlé, sɔbɨ dɔ Abrakam kɨ̀ kár-é al; 24 ta kinlé sɔbɨ dɔ-ji jə̰i kɨ́ Lubə à kɔr ta dɔ-ji-tɨ kin tɔ, adɨ to jə̰i kɨ́ jꞌadi mḛḛ-ji Lubə kɨ́ adɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy. 25 Lubə ilə-é ji dow-je-tɨ adɨ ꞌtɔl-é kdɔ majal-je lə-ji, ɓá adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ kdɔ kadɨ ta ɔr-né dɔ-ji-tɨ.

4:3 4:3 Gal 3:6

4:13 4:13 Gal 3:29

4:14 4:14 Gal 3:18

4:16 4:16 Gal 3:7