5
Né kɨ́ ree go kɔrtadɔ-tɨ
1Pi 1:3-9; 1Ja̰ 4:9,10
Ə ta kɨ́ ɔr dɔ-ji-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ kinlé, ra adɨ lapiya tò dan-ji-tɨ kɨ̀ Lubə, kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ rɔ ꞌƁaɓe-tɨ lə-ji Jeju Kristɨ. Jeju kɨ́ jꞌadi-é mḛḛ-ji kinlé ɓá to kəm rəbɨ kɨ́ Lubə ra-né sə-ji majɨ; ramajɨ lə Lubə kinlé jə̰i jꞌa̰i mḛḛ-é-tɨ njángɨ rəm, ɓá jə̰i jꞌɔsi-né gajɨ rɔ-ji kdɔ riɓa lə Lubə kɨ́ to nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji kin rəm tɔ. Kɨ́ boy n̰a̰ lé, dan kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ dum natɨ kàrè, jə̰i jꞌɔsi gajɨ rɔ-ji, kdɔtalə jə̰i jꞌgəi kɨ́ kɔ̰̀-je kin ɓá à ree kɨ̀ kuwə rɔ nga̰, ə kuwə rɔ nga̰ à ree kɨ̀ ka̰ gərərə mḛḛ na̰mḛḛ-tɨ, ə ka̰ gərərə mḛḛ na̰mḛḛ-tɨ à ree kɨ̀ mḛḛ kɨ́ kində dɔ-tɨ; ə nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji à tò rɔsɔl dɔ-ji-tɨ al, kdɔtalə ndigɨ kɨ́ Lubə ndigɨ-ji kinlé, taa mḛḛ-ji pəl-pəl kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ ḛ adɨ-ji. Kdɔ, ndɔkɨ tɔ́gɨ-ji goto ɓəy ya, lokɨ dɔkaglo kɨ́ Lubə ɔr asɨ rəmə, Kristɨ oy kdɔ njékilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ al-je. Nga̰ n̰a̰ kadɨ dow oy kdɔ ta lə dow kɨ́ njururu; njèramajɨ je bè ɓá dɔmajɨ ə dow à kuwə mḛḛ-é nga̰ koy kdɔ ta liə. Ngà né kɨ́ tɔjɨ kɨ́ Lubə ndigɨ-ji lé ɓá to koy kɨ́ Kristɨ oy kdɔ ta lə-ji lokɨ jꞌtoi-né njéramajal-je ya ɓəy. Ə ɓone bè kɨ́ ta ɔr dɔ-ji-tɨ kɨ̀ takul məsɨ-é ngá kinlé ɓá à kajɨ-ji ta wɔngɨ-tɨ kɨ́ à ree lé al tɔ ɓəy wa? 10 Kdɔtalə, kɨ́ ndɔkɨ jꞌtoi-né njéba-je lə Lubə ɓəy kàrè, ḛ ulə nojɨ natɨ sə-ji kɨ̀ takul koy lə Ngon-é rəm, ngà ɓone bè kɨ́ ḛ ulə nojɨ natɨ sə-ji ngá kinlé, ɓá à kajɨ-ji kɨ̀ takul kiskəm lə Ngon-é lé al ɓəy wa? 11 Kɨ́ boy n̰a̰ ɓəy lé, jə̰i jꞌɔsi gajɨ rɔ-ji kɨ̀ ri Lubə kɨ̀ takul ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kɨ́ ɓone bè ulə-ji nojɨ natɨ kɨ̀ Lubə.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Adam-je kɨ̀ Jeju
1Kɔ 15:21-22,45-49,56-57
12 Gangɨ-é kɨ́ majal ree-né dɔnangɨ-tɨ kɨ̀ takul dow káre-rè, ə koy ree-né kɨ̀ takul majal kinlé, gangɨ-é kin ya koy ree-né dɔ dow-je-tɨ lay, kdɔtalə dow-je lay ya ꞌra majal … 13 Kdɔ, kete ɓəy ɓá kadɨ ndukun tò lé, majal tò dɔnangɨ-tɨ ngá; ngà lokɨ ndukun goto-né ɓəy lé, tidə majal dɔ dow-tɨ goto ɓəy. 14 Ya ngà ulə gin-é dɔ Adam-tɨ nṵ sar tḛḛ-né dɔ Moiyijɨ-tɨ kin ya koy ɔ̰̀ ɓe dɔ dow-je-tɨ; dḛ kɨ́ ꞌra majal kɨ́ tana̰ kɨ̀ kaldɔta lə Adam kin al kàrè, koy ɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ. Adam lé to takəm dow kɨ́ tò kadɨ à ree. 15 Ngà kadkare tò gay kɨ̀ majal; kdɔ, ta lə majal lə dow káre-rè ya ɓəy ə́ dow-je n̰a̰ dꞌoy-né rəm ngà, ramajɨ lə Lubə, kɨ̀ kadkare liə kɨ́ ree kɨ̀ takul ramajɨ lə dow káre-rè kɨ́ to Jeju Kristɨ lé ɓá, majɨ-é à tò mburukɨ-mburukɨ kdɔ dow-je n̰a̰ al wa? 16 Kadkare kinlé, kandɨ-é tò gay kɨ̀ majal lə dow káre-rè. Kdɔtalə ta kɨ́ gangɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ majal kɨ́ káre-rè lé, ree kɨ̀ kindəkɔjɨ. Ngà kadkare kɨ́ ree go majal-je-tɨ kɨ́ n̰a̰ lé, ree kɨ̀ ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ tɔ. 17 Kdɔ ta lə majal lə dow káre-rè, dow kɨ́ káre ɗɛ̰ngɨ bè ya ɓəy ə́ koy ɔ̰̀-né ɓe dɔ dow-je-tɨ lay rəm ngà, dow-je kɨ́ dꞌingə kadkare kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔrtadɔ-tɨ, kɨ̀ ramajɨ kɨ́ tò mburukɨ-mburrukɨ kɨ́ ban ɓá dꞌa kisɨ kəm kdɔ kɔ̰̀ ɓe kɨ̀ takul Jeju Kristɨ kɨ̀ káre-rè al wa? 18 Adɨ gangɨ-é kɨ́ ta lə dow kɨ́ káre-rè kɨ́ ra majal ya ta kɨ́ gangɨ ree-né dɔ dow-je-tɨ lay kinlé, bè ya tɔ ə́ kɨ̀ takul néra kɨ́ njururu lə dow kɨ́ káre-rè ya, ta ɔr-né dɔ dow-je-tɨ lay adɨ dꞌisɨ-né kəm tɔ. 19 Kdɔtalə, titɨ kɨ́, takul təl rɔ go ta-tɨ al lə dow káre-rè ya dow-je n̰a̰ ya ꞌtəl-né njéramajal-je kinlé, bè ya tɔ ə́, kɨ̀ takul təl rɔ go ta-tɨ lə dow káre-rè ya ta à kɔr-né dɔ dow-je-tɨ n̰a̰ tɔ. 20 Ə ndukun ree kdɔ kadɨ majal ojɨ-na̰ kɨ kete-kete, ngà lo kɨ́ majal ojɨ-na̰-tɨ kɨ kete-kete lé, ramajɨ lə Lubə tò-tɨ mburukɨ-mburukɨ tɔ. 21 Adɨ gangɨ-é kɨ́ majal ɔ̰̀-né ɓe kɨ̀ kəm rəbɨ koy kinlé, gangɨ-é kin ya tɔ ə́ ramajɨ ɔ̰̀-né ɓe kɨ̀ kəm rəbɨ ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ kɨ̀ takul ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kdɔ kiskəm kɨ́ sartagangɨ tɔ.