Kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə dow kɨ́ ta ɔr dɔ-é-tɨ
6
Ramajɨ lə Lubə ɔr dow kɔgɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə majal
Kol 3:1-10
Ə kadɨ jꞌpainè ri wa? Jꞌa kisi ká ra majal-tɨ, kdɔ kadɨ ramajɨ tò-né mburukɨ-mburukɨ wa? Nda̰ bè al! Ndɔkɨ jə̰i jꞌoyi koy kɨ́ gangɨ-ji natɨ kɨ̀ majal ngá, ngà jꞌa təli kisi dan majal-tɨ ban ɓəy wa? Sə̰i ꞌgəi kɨ́ jə̰i lay kɨ́ ꞌra-ji batḛm kdɔ kində rɔ natɨ lə-ji kɨ̀ Jeju Kristɨ lé, to nam ɓá jꞌnami siə dɔ koy-é-tɨ mḛḛ batḛm-tɨ al wa? 6:4 Kol 2:12Ə batḛm kɨ́ ꞌra-ji lé, to koy kɨ́ jꞌoyi natɨ kɨ̀ Kristɨ adɨ ꞌdubɨ-ji natɨ siə, kdɔ kadɨ titɨ kɨ́ ḛ tɔsɨ-né ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə Bɔbɨ-é kɨ́ n̰a̰ kinlé, jə̰i kàrè, kisɨ-ji kɨ̀ dɔ-ji taá kin to kisɨ kɨ́ sigɨ tɔ. Kdɔtalə kində kɨ́ jꞌindəi rɔ-ji natɨ siə jꞌoyi ga̰ koy liə kinlé, jꞌa tɔsi ndəli kindəi lo tḛḛi titɨ-na̰ siə bè ya tɔ; jə̰i jꞌgəi kɨ́ dajɨ rɔ-ji kɨ́ kete lé, ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ natɨ siə, kdɔ kadɨ dajɨ rɔ-ji kɨ́ njèramajal kinlé, tokɨ tujɨ-é kɔgɨ; bè kdɔ kadɨ jə̰i jꞌrai ɓə lə majal gogɨ al ngá. Kdɔtalə dow kɨ́ oy lé, majal ɔ̰̀ ɓe dɔ-é-tɨ al ngá.
Ə kinə jꞌoyi natɨ kɨ̀ Kristɨ rəmə, jə̰i jꞌadi mḛḛ-ji kɨ́ jꞌa kisi kəm natɨ siə tɔ. Kdɔtalə jə̰i jꞌgəi kɨ́ Kristɨ kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ lé, à təl koy nda̰ al ngá; koy ɔ̰̀ ɓe dɔ-é-tɨ al ya sar ngá. 10 Koy kɨ́ Kristɨ oy lé, oy koy kɨ́ sɔbɨ dɔ majal* 6:10 Ta kɨ́ ꞌpanè Kristɨ oy koy kɨ́ sɔbɨ dɔ majal kinlé, to ta lə majal liə al, ngà to ta lə majal lə dow-je. , ə oy nja káre-rè ya tagangɨ; kisɨ-é kɨ́ isɨ kəm ɓone bè kinlé, ḛ isɨ kəm kdɔ ta lə Lubə. 11 Beɓa sə̰i ya kɨ̀ dɔ-si kàrè, kadɨ ooi rɔ-si kɨ dow-je kɨ́ dꞌoy koy kɨ́ gangɨ-dé natɨ kɨ̀ majal bè rəm, ɓá kadɨ ooi rɔ-si kɨ dow-je kɨ́ dꞌisɨ kəm kdɔ ta lə Lubə kɨ̀ takul nam kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ bè rəm tɔ. 12 Ə́n ə́ dajɨ rɔ-si kɨ́ à koy kinlé, adi majal ɔ̰̀ ɓe dɔ-tɨ al rəm, ɓá ꞌtəli rɔ-si go ɓo né-je-tɨ liə al rəm tɔ. 13 In̰əi ngan rɔ-si adi majal kadɨ tokɨ nékatɨ ra né kɨ́ njururu al, bè al ngá; ngà in̰əi rɔ-si adi Lubə titɨ dow-je kɨ́ dꞌoy ɓá ꞌtəl dꞌisɨ kəm bè, ə adi ngan rɔ-si Lubə kadɨ tokɨ nékatɨ lə néra kɨ́ njururu bè. 14 Majal à kɔ̰̀ ɓe dɔ-si-tɨ al, kdɔtalə sə̰i isi gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ al, ngà isi gin tɔ́gɨ ramajɨ-tɨ.
15 Ə kadɨ jꞌpainè ri wa? Jꞌa rai majal, kdɔ kisɨ kɨ́ jꞌisi gin tɔ́gɨ ramajɨ-tɨ, ɓɨ gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ al wa? Nda̰ bè al! 16 Sə̰i ꞌgəi majɨ kɨ́ kinə adi rɔ-si dow adɨ ꞌtoi ɓə-je liə, kdɔ kadɨ ꞌtəli rɔ-si go ta-tɨ liə rəmə, ꞌtoi ɓə-je lə dow kɨ́ isi ꞌtəli rɔ-si go ta-tɨ liə kinlé; adɨ kinə ꞌtoi ɓə-je lə majal rəmə, à tḛḛ koy; ngà kinə ꞌtoi ɓə-je kɨ́ sɔbɨ dɔ təl rɔ go ta-tɨ rəmə, à tḛḛ ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ tɔ. 17 Ngà oiyo kɨ dɔ Lubə-tɨ kdɔtalə sə̰i kɨ́ ndɔkɨ ꞌtoi ɓə-je lə majal, ya ɓone sə̰i ꞌtəli rɔ-si go néndó-tɨ kɨ̀ mḛḛ-si kɨ́ káre-rè, kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ ꞌndó-si-né. 18 Sə̰i lé, tokɨ taa-si ji majal-tɨ kilə-si taá, adɨ sə̰i ꞌtəli ɓə-je lə néra kɨ́ njururu ngá. 19 Mꞌpa ta kɨ́ dow-tɨ, kdɔ ta lə yay kɨ́ tò dajɨ rɔ-si-tɨ. Gangɨ-é kɨ́ ndɔkɨ in̰əi-né ngan rɔ-si-je yakɨ ꞌrai-né ɓə lə né-je kɨ́ tò n̰ḛ, kɨ̀ néra-je kɨ́ majal, kdɔ kadɨ ꞌtəli-né rɔ-si go ta-tɨ al kinlé, gangɨ-é kin ya in̰əi ngan rɔ-si yakɨ ꞌrai-né ɓə lə néra kɨ́ njururu, kdɔ kadɨ ꞌtəli-né dow-je kɨ́ ꞌtò tagay tɔ. 20 Kdɔtalə kɨ́ ndɔkɨ ꞌtoi-né ɓə-je lə majal lé, néra kɨ́ njururu ɔ̰̀ ɓe dɔ-si-tɨ al. 21 Ə ndɔkɨ lé ri ɓá to kandɨ-si wa? Kandɨ-si kɨ́ ndɔkɨ lé ɓone bè tò-si rɔsɔl ngá, kdɔtalə to né-je kɨ́ ta tɔl ta-é to koy. 22 Ngà ɓone bè kɨ́ Lubə taa-si ji majal-tɨ ilə-si taá adɨ ꞌtoi ɓə-je liə ngá kinlé, kandɨ-si to tò kɨ́ ꞌtòi tagay, ə ta tɔl ta-é to kiskəm kɨ́ sartagangɨ. 23 Kdɔtalə nékugə dɔji majal to koy; ngà kadkare lə Lubə to kiskəm sartagangɨ kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ lə-ji Jeju Kristɨ.

6:4 6:4 Kol 2:12

*6:10 6:10 Ta kɨ́ ꞌpanè Kristɨ oy koy kɨ́ sɔbɨ dɔ majal kinlé, to ta lə majal liə al, ngà to ta lə majal lə dow-je.