7
Ndukun ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ njèkadmḛḛ-tɨ al
Epɛ 5:25-31; Gal 2:19-20
Mꞌɔw kɨ̀ pa sə-si ta sə̰i kɨ́ ꞌgəi ndukun. Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, sə̰i ꞌgəi kɨ́ to dɔkaglo kɨ́ dow isɨ-né kɨ̀ dɔ-é taá kin ya par ɓá ndukun ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ-é-tɨ ya al wa? Beɓa dené kɨ́ taa ngɔw ɓá ngɔbɨ-é isɨ kɨ̀ dɔ-é taá ɓəy lé, ndukun tɔ́-dé natɨ; ngà kinə ngɔbɨ-é oy rəmə, ndukun kɨ́ tɔ́-dé natɨ lé, ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ-é-tɨ al ngá. Ə kinə ngɔbɨ-é isɨ kɨ̀ dɔ-é taá ɓəy ya ɔw taa dingəm kɨ́ rangɨ rəmə, dꞌa ɓa-é dené kɨ́ njèra kaya; ngà kinə ngɔbɨ-é oy rəmə, ndukun ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ-é-tɨ al, adɨ lé ḛ taa dingəm kɨ́ rangɨ kàrè ḛ ra kaya al. Bè ya tɔ, ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, sə̰i ya kàrè, kɨ́ sɔbɨ dɔ ndukun lé, sə̰i oyi natɨ kɨ̀ Kristɨ, kdɔ kadɨ ꞌtoi dow-je lə dow kɨ́ rangɨ, adɨ ꞌtoi dow-je lə Kristɨ kɨ́ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy, kdɔ kadɨ kandɨ-ji tò kdɔ Lubə. Kdɔtalə kɨ́ ndɔkɨ jꞌisi jꞌrai-né ɓə lə dajɨ rɔ-ji ɓəy kinlé, ndukun adɨ ɓo né-je kɨ́ majɨ al ra ngan rɔ-ji-je rəm, ɓá ra-ji adɨ jꞌrai né-je kɨ̀ kandɨ-é to koy rəm tɔ. Ngà ɓone bè kinlé, jꞌtḛḛi mḛḛ ndukun-tɨ kɔgɨ, kdɔtalə né kɨ́ ndɔkɨ ra-ji ɓə-tɨ lé, jə̰i jꞌoyi koy kɨ́ gangɨ-ji natɨ siə adɨ jꞌisi jꞌrai kullə gin tɔ́gɨ-tɨ kɨ́ sigɨ, kɨ́ to tɔ́gɨ lə Ndil kɨ́ aa njay, ɓɨ jꞌrai kullə gin tɔ́gɨ-tɨ kɨ́ low kɨ́ to tɔ́gɨ lə ndukun kɨ́ ꞌndàngɨ kin al ngá.
Ndukun ɔr majal dɔ dow-tɨ al
Ə kadɨ jꞌpainè ri wa? Jꞌa painè ndukun to majal wa? Nda̰ bè al! Ngà kɨ̀ takul ndukun ɓá mꞌgə-né majal. Kdɔtalə lé mꞌa gə kɨ́ kəmnda to né kɨ́ majɨ al al. Ngà pa kɨ́ ndukun panè: «ꞌA ra kəmnda al», kin ɓá mꞌgə-né. Ə majal ingə kəm rəbɨ kɨ̀ takul ndukun, ɓá adɨ kəmnda né-je kɨ́ gay-gay ojɨ-né-na̰ rɔ-m-tɨ; kdɔtalə kinə ndukun goto rəmə, majal to né kɨ́ oy. Ma̰ lé, kɨ́ ndɔkɨ ndukun goto-né ɓəy kinlé, mꞌisɨ kəm; ngà lokɨ ndukun ree ngá rəmə, majal ɓá isɨ kəm, ə ma̰ mꞌoy. 10 Beɓa ndukun kɨ́ adɨ dow isɨ kəm lé, ma̰ rəmə, adɨ-m mꞌoy kɨ koy. 11 Kdɔtalə majal ingə kəm rəbɨ kɨ̀ takul ndukun ɓá ədɨ-m-né rəm, adɨ mꞌoy-né rəm. 12 Beɓa ndukun aa njay, ə tómindɨ Lubə aa njay rəm, tò njururu rəm, ɓá majɨ rəm. 13 Ə né kɨ́ majɨ lé, à təl to gin koy-m ɓəy wa? Nda̰ bè al! Ngà majal lé kadɨ tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ nꞌto majal rəmə, ingə kəm rəbɨ kɨ̀ takul né kɨ́ majɨ ɓá adɨ-m mꞌoy-né, kdɔ kadɨ kɨ̀ takul ndukun lé, majal tɔjɨ-né tɔ́gɨ-é kadɨ ꞌgə-é-né titɨ kɨ́ to majal.
14 Ndukun lé, jə̰i jꞌgəi kɨ́ to né kɨ́ ḭ rɔ Ndil-tɨ kɨ́ aa njay; ngà ma̰ mꞌto njéra né kɨ́ dajɨ rɔ-m ɓá ndigɨ kɨ́ majal ndogɨ-m adɨ mꞌto ɓə liə. 15  7:15 Gal 5:17Kdɔtalə né kɨ́ mꞌisɨ mꞌra lé, to né kɨ́ mꞌgə al. Né kɨ́ mꞌndigɨ kadɨ mꞌra rəmə mꞌra al, ngà né kɨ́ mꞌmbatɨ rəmə, né-é ɓá mꞌisɨ mꞌra. 16 Kinə né kɨ́ mꞌndigɨ al ya ɓá mꞌisɨ mꞌra kin rəmə, mꞌndigɨ dɔ-tɨ kɨ́ ndukun lé majɨ. 17 Ɓone bè kinlé, né-é kinlé, to ma̰ ɓá mꞌisɨ mꞌra al, ngà to majal kɨ́ tò mḛḛ-m-tɨ ɓá isɨ ra. 18 Kdɔtalə mꞌgə kɨ́ né kɨ́ majɨ goto mḛḛ-m-tɨ, adɨ goto dajɨ rɔ-m-tɨ. Kdɔ ɓo ra né kɨ́ majɨ ra-m ya, ngà kasɨ ɓá mꞌasɨ ra al. 19 Né kɨ́ majɨ kɨ́ mꞌndigɨ ra lé mꞌra al, rəmə né kɨ́ majɨ al kɨ́ mꞌndigɨ al kin ɓá mꞌisɨ mꞌra. 20 Kinə né kɨ́ mꞌndigɨ al ya ɓá mꞌisɨ mꞌra rəmə, to ma̰ ɓá mꞌisɨ mꞌra al, ngà to majal kɨ́ tò mḛḛ-m-tɨ lé ɓá isɨ ra. 21 Adɨ lokɨ mꞌndigɨ ra né kɨ́ majɨ rəmə, mꞌree mꞌoo kɨ́ ndukun kɨ́ rangɨ panè: To majal ɓá a̰ sə-m nè ngɔsi. 22 Kdɔtalə mḛḛ-m-tɨ kəy lé, rɔ-m nəl-m dɔ ndukun-tɨ lə Lubə, 23 ngà dajɨ rɔ-m-tɨ rəmə, mꞌoo ndukun kɨ́ rangɨ kɨ́ isɨ rɔ kɨ̀ ndukun kɨ́ tò tagɨr-tɨ lə-m, ɓá uwə-m ɓə-tɨ adɨ-m mꞌtəl rɔ-m go ndukun-tɨ lə majal kɨ́ tò dajɨ rɔ-m-tɨ. 24 Dangɨ-tɨ kɨ́ ban ə́ ra-m bè! Dajɨ rɔ-m kɨ́ isɨ ɔw sə-m kadɨ mꞌoy kinlé, ná̰ ɓá à taa-m ji-é-tɨ kilə-m taá ə́n wa? 25 Oiyo kɨ dɔ Lubə-tɨ kɨ̀ takul ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ…! Beɓa tagɨr-tɨ lə-m rəmə, mꞌto ɓə lə ndukun lə Lubə, ngà dajɨ rɔ-m-tɨ rəmə, mꞌto ɓə lə ndukun lə majal.

7:15 7:15 Gal 5:17