8
Ta kɨ́ gangɨ goto dɔ dow-tɨ kɨ́ nam kàdɨ̀ Jeju-tɨ
Gal 3:13-14; 5:16-25
Ə ɓone bè kinlé dow-je kɨ́ ꞌnam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ [kɨ́ panjiyə-dé to panjiyə kɨ́ go ndigɨ-tɨ lə dajɨ rɔ-dé al, ngà to panjiyə kɨ́ go ndigɨ-tɨ lə Ndil kɨ́ aa njay* 8:1 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.] lé, ta kɨ́ gangɨ goto dɔ-dé-tɨ ngá. Kdɔ ndukun lə Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ adɨ-ji kiskəm kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ Jeju Kristɨ-tɨ lé, taa-m ji ndukun-tɨ lə majal, kɨ̀ ji koy-tɨ ilə-m taá ngá. Ə né kinlé, yay kɨ́ tò dajɨ rɔ-ji-tɨ ya ra adɨ tɔ́gɨ ndukun asɨ ra al – Ngà Lubə ulə Ngon-é ya adɨ-é ree un rɔ kɨ́ titɨ-na̰ kɨ̀ rɔ kɨ́ njèra majal kin bè ɓá gangɨ-né ta dɔ majal-tɨ kɨ́ tò rɔ dow-tɨ. Lubə ra bè kdɔ kadɨ kəm rəbɨ kɔrtadɔ-tɨ kɨ́ ndukun ɔjɨ kinlé, né-é ra né dɔ-ji jə̰i-tɨ kɨ́ panjiyə-ji to panjiyə kɨ́ go ndigɨ-tɨ lə Ndil kɨ́ aa njay ɓɨ to panjiyə kɨ́ go ndigɨ-tɨ lə dajɨ rɔ-ji kin al. Kdɔtalə dḛ kɨ́ dꞌisɨ kɨ̀ dɔ-dé taá kɨ go mḛḛndigɨ-tɨ lə dajɨ rɔ-dé lé, mḛḛ-dé tò kɨ dɔ né-je-tɨ lə dajɨ rɔ-dé, ngà dḛ kɨ́ dꞌisɨ kɨ̀ dɔ-dé taá kɨ go mḛḛndigɨ-tɨ lə Ndil kɨ́ aa njay rəmə, mḛḛ-dé tò kɨ dɔ né-je-tɨ lə Ndil tɔ. Ra go ndigɨ-tɨ lə dajɨ rɔ dow kinlé, tḛḛ koy; ngà ra go ndigɨ-tɨ lə Ndil ɓá to kiskəm rəm, to lapiya rəm. Kdɔtalə né-je kɨ́ dajɨ rɔ dow ndigɨ lé ɔsɨ ta Lubə, kdɔ dajɨ rɔ dow ulə dɔ-é gin tɔ́gɨ ndukun-tɨ lə Lubə al, ɓá to né kɨ́ à kasɨ ra al ya sar rəm. Ə dow-je kɨ́ dꞌisɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə dajɨ rɔ-dé lé, dꞌa nəl Lubə nda̰ bè al. Ngà sə̰i rəmə, isi gin tɔ́gɨ-tɨ lə dajɨ rɔ-si al ngá; ngà isi gin tɔ́gɨ-tɨ lə Ndil, kdɔ Ndil Lubə isɨ mḛḛ-si-tɨ; kinə Ndil Kristɨ isɨ mḛḛ dow-tɨ al lé, dowbé to dow lə Kristɨ al. 10 Kinə Kristɨ isɨ mḛḛ-si-tɨ lé, tɔgrɔ-tɨ, dajɨ rɔ-si rəmə, oy koy majal ya, ngà Ndil kɨ́ aa njay ɓá to kiskəm lə-si kdɔ kɔr kɨ́ ta ɔr dɔ-si-tɨ. 11  8:11 1Kɔ 3:16Ə kinə Ndil Lubə kɨ́ adɨ Jeju tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy kin isɨ mḛḛ-si-tɨ rəmə, Lubə kɨ́ adɨ Jeju Kristɨ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy kinlé, à kadɨ dajɨ rɔ-si kɨ́ to njèkoy kinlé, isɨ kəm kɨ̀ takul Ndil-é kɨ́ isɨ mḛḛ-si-tɨ kin tɔ. 12 Beɓa ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kurə tò dɔ-ji-tɨ ya, ngà kḛ ɓá to kurə lə dajɨ rɔ-ji ɓá jꞌa təli rai-né né-je kɨ́ ḛ ndigɨ kin al ngá. 13 Kinə isi kɨ̀ dɔ-si taá kɨ go mḛḛndigɨ-tɨ lə dajɨ rɔ-si rəmə, a koyi; ngà kinə ɔri né-je kɨ́ rɔ-si ndigɨ kin kɔgɨ kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay rəmə, a kisi kəm tɔ. 14 Kdɔ dow-je lay kɨ́ Ndil Lubə ɔr nɔ̰̀-dé lé, ꞌto ngan lə Lubə. 15  8:15 Gal 4:5-7 8:15 Mar 14:36; Gal 4:6Ndil kɨ́ sə̰i ꞌtaai mḛḛ-si-tɨ lé, to Ndil kɨ́ à ra-si ɓə-tɨ kdɔ kadɨ ꞌtəli ꞌɓəli al, ngà to Ndil kɨ́ təl-si ngan lə Lubə-tɨ ə kɨ̀ takul-é ɓá jꞌisi jꞌpainè ta kɨ̀ ndi-ji kɨ́ boy jꞌpainè: Aba! Bɔbɨ-m! 16 Ndil kɨ́ aa njay ya kɨ̀ dɔ-é pa ta kɨ́ dɔ-tɨ adɨ ndil-ji panè jꞌtoi ngan lə Lubə ya. 8:16 Ja̰ 1:12 17 Ə kinə jꞌtoi ngan-é rəmə, jꞌtoi njénéndubə-je, adɨ jꞌtoi njénéndubə-je lə Lubə; ə jꞌtoi njénéndubə-je natɨ kɨ̀ Kristɨ tɔ; kdɔtalə jꞌingəi kɔ̰̀ natɨ siə adɨ jꞌa kingəi riɓa natɨ siə tɔ.
Riɓa kɨ́ à ree
Ja̰ 10:27-30
18 Ma̰ mꞌoo kɨ́ kɔ̰̀-je kɨ́ jꞌisi jꞌingəi dɔkaglo-tɨ kɨ́ nè kinlé, à kasɨ-na̰ kɨ̀ riɓa kɨ́ tò kadɨ ndɔ-é jꞌubəi majɨ-é kin al ya sar. 19 Ə nékində-je lə Lubə lay ya dꞌisɨ ꞌngəbɨ pèrèrè kdɔ koo tɔjɨ kɨ́ Lubə à tɔjɨ ngan-é ndaa-tɨ rəsɨ. 20 Kdɔtalə nékində-je lé, né-je kɨ́ mḛḛ wəy kare ya ɔ̰̀ ɓe dɔ-dé-tɨ – ə to mḛḛndigɨ lə-dé al, ngà to Lubə ya ɓá ndigɨ bè – 21 ngà kḛ ɓá ḛ adɨ-dé nékində mḛḛ dɔ-tɨ tɔ. Adɨ nékində-é-je kɨ́ káre kinlé ya, Lubə à kɔr-dé kɔgɨ ɓə-tɨ lə tɔ́gɨ kɨ́ ɔw kɨ̀ tujɨ-dé, kdɔ kadɨ dꞌisɨ kɨ̀ mḛḛnda ka̰y dan riɓa-tɨ natɨ kɨ̀ ngan-é. 22 Ə jə̰i jꞌgəi kɨ́ sar ɓone bè kàrè, nékində-je lay ya dꞌingə kɔ̰̀, adɨ dꞌisɨ ꞌtumə̰ tokɨ dené kɨ́ ndo ra-é kin bè. 23  8:23 2Kɔ 5:2-4Ə to nékində-je kin kɨ̀ kár-dé al, jə̰i kɨ́ jꞌingəi Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ tokɨ né kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Lubə adɨ-ji kɨ taá mɔkɨ kin kàrè, jꞌisi jꞌtumə̰i mḛḛ-ji-tɨ, jꞌisi pèrèrè jꞌngəbi-né təl-ji ngan lə Lubə, kɨ̀ taa kilə taá kɨ́ sɔbɨ dɔ rɔ-ji. 24 Kdɔtalə kajɨ rəmə jꞌaji, ngà to ɓá to nékində mḛḛ dɔ-tɨ ɓəy. Ə nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ dow oo kɨ̀ kəm-é lé, to nékində mḛḛ dɔ-tɨ al ngá; né kɨ́ dow oo kɨ̀ kəm-é lé, se à kində mḛḛ-é dɔ-tɨ ɓəy wa? 25 Ngà kinə né kɨ́ jꞌooi kɨ̀ kəm-ji al ya jꞌindəi mḛḛ-ji dɔ-tɨ lé, jꞌa kuwəi rɔ-ji nga̰ kdɔ ngəbi-né né-é. 26 Bè ya tɔ ə́ Ndil kɨ́ aa njay ree ra sə-ji dɔ yay-tɨ lə-ji, kdɔtalə jə̰i jꞌgəi né kɨ́ tuwə kadɨ jꞌdəji Lubə mḛḛ ta-je-tɨ kɨ́ jꞌisi jꞌpai siə al. Ngà Ndil kɨ́ aa njay ya kɨ̀ dɔ-é pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ ta lə-ji kɨ̀ ta-je kɨ́ ḛ ilə-né mḛḛ-é kɨ kilə pṵṵ; 27 rəmə Lubə kɨ́ njètən mḛḛ dow-je lé gə né kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ndigɨ, ə né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ ɓá Ndil kɨ́ aa njay dəjɨ kdɔ ta lə njékaa njay-je. 28 Adɨ jə̰i jꞌgəi kɨ́ né-je lay ya ra-né kdɔ majɨ lə dow-je kɨ́ ꞌndigɨ Lubə, kɨ́ ḛ ɓa-dé kɨ́ go kɔjra-tɨ liə. 29 Kdɔtalə dḛ kɨ́ ḛ gə-dé kete lé ɓá, ḛ uwə dɔ-dé, kdɔ kadɨ ꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ Ngon-é bè tɔ; bè kdɔ kadɨ Ngon-é lé ɓá to dɔdər kosɨ ngankɔ̰-é-je kɨ́ njékadmḛḛ-je. 30 Ə dḛ kɨ́ ḛ uwə dɔ-dé kete lé ɓá, ḛ ɓa-dé tɔ; ə dḛ kɨ́ ḛ ɓa-dé lé ɓá, ḛ ɔr ta dɔ-dé-tɨ tɔ; ə dḛ kɨ́ ḛ ɔr ta dɔ-dé-tɨ lé ɓá, ḛ ulə riɓa dɔ-dé-tɨ tɔ.
Né kɨ́ à gangɨ-ji natɨ kɨ̀ ndigɨ kɨ́ Lubə ndigɨ-ji kin goto
31 Ta ri ɓəy ɓá jꞌa pai dɔ ta-je-tɨ kinlé wa? Kinə Lubə nà̰y sə-ji lé, ná̰ à kilə katɨ kəm-ji-tɨ wa? 32 Lubə kɨ́ taa dɔ Ngon-é al, ngà in̰ə-é adɨ ꞌtɔl-é kdɔ ta lə-ji lay lé, à kadɨ-ji né-je lay natɨ kɨ̀ Ngon-é kɨ̀ takul ramajɨ liə al kdɔ ri wa? 33 Dow-je kɨ́ Lubə mbətɨ-dé lé, ná̰ à kilə ta dɔ-dé-tɨ wa? Lubə ya ɔr ta dɔ-dé-tɨ! 34 Ná̰ à gangta dɔ-dé-tɨ wa? Jeju Kristɨ oy; kɨ́ boy n̰a̰ ɓəy lé, ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ, ɔw isɨ dɔ jikɔl Lubə-tɨ, isɨ pa siə ta kdɔ ta lə-ji! 35 Ndigɨ kɨ́ Kristɨ ndigɨ-ji kinlé, ná̰ à kasɨ gangɨ-ji natɨ siə wa? Se kɔ̰̀ kɨ́ dum natɨ wa? Əse mḛḛ gangɨ man, əse kulə kəm-na̰ ndoo, əse ɓo, əse kɔw kutɨ dum, əse tujɨ, əse kiyərɔ wa? 36 Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè:
Ta lə-i ɓá dꞌa̰-né ká tɔl-ji-tɨ kɨ̀ ndɔ-je lay.
Dow-je ꞌra-ji tokɨ batɨ-je kɨ́ dꞌisɨ dꞌɔw sə-dé lo tɔl-dé-tɨ kin bè.
37 Ngà mḛḛ né-je-tɨ lay kinlé, jə̰i jꞌtoi njétətɨ rɔ tətɨ kɨ́ nga̰ n̰a̰ kɨ̀ takul-é ḛ kɨ́ to njèndigɨ-ji lé. 38 Kdɔ ma̰ mꞌgə majɨ kɨ́ né kɨ́ à gangɨ-ji natɨ siə goto, adɨ to koy, əse kiskəm, əse malayka-je, əse ndil-je kɨ́ majɨ al, əse né kɨ́ ɓone, əse né kɨ́ ɔw ree kɨ ree ɓəy, 39 əse tɔ́gɨ-je, əse nékində-je kɨ́ taá, əse nékində-je kɨ́ nangɨ, əse né-je lay ya kɨ́ Lubə ra kinlé, né kɨ́ à kasɨ gangɨ-ji natɨ kɨ̀ ndigɨ kɨ́ Lubə ndigɨ-ji kdɔ nam kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ lə-ji Jeju Kristɨ kin ya goto.

*8:1 8:1 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

8:11 8:11 1Kɔ 3:16

8:15 8:15 Gal 4:5-7

8:15 8:15 Mar 14:36; Gal 4:6

8:16 8:16 Ja̰ 1:12

8:23 8:23 2Kɔ 5:2-4