Israyel-je kɨ̀ gin dow-je kɨ́ rangɨ
9
Lubə mbətɨ Israyel-je kɨ̀ mḛḛndigɨ liə
Mꞌɔw kɨ̀ pa ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kdɔ nam kɨ́ mꞌnam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ, adɨ mꞌədɨ ta al ə Ndil kɨ́ aa njay kàrè adɨ mḛḛ-m usɨ nangɨ dɔ-tɨ pɔ̰́ rəm. Rɔ-m atɨ-m kana̰na̰ ə mḛḛkɔ̰̀ lə-m ɔw kɨ kete-kete. Kdɔtalə mꞌndingə kadɨ ma̰ ɓá ndɔl tò dɔ-m-tɨ ə gangɨ-m natɨ kɨ̀ Kristɨ, kdɔ ta lə ngankɔ̰-m-je kɨ́ kojɨ-tɨ, kɨ́ ꞌto israyel-je. Dḛ lé né-je kɨ́ tò kdɔ-dé to təl kɨ́ Lubə təl-dé ngan-é-tɨ rəm, to riɓa rəm, kulənojɨ-je rəm, ndukun rəm, pole Lubə rəm, ɓá to kunmindɨ-je liə rəm, ɓá ka-dé-je rəm; ə to kɨ́ Kristɨ* 9:5 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. to dow kinlé, gin kojɨ kin ɓá dꞌojɨ-é-tɨ, ə ḛ isɨ dɔ né-je-tɨ lay, ḛ to Lubə kɨ́ kɔsgajɨ tò dɔ-é-tɨ sartagangɨ. Amḛn!
Se ta lə Lubə təl né kɨ́ kɔgɨ kare wa? Nda̰ bè al! Kdɔ dḛ lay kɨ́ ꞌto gin Israyel lé, ꞌto Israyel-je lay al. Kdɔ ngan lə Abrakam lay ɓá ꞌto ngan-é-je al; ngà Lubə panè: «Kɨ̀ takul Isakɨ ɓá i ꞌa kingə-né nganka-i-je kɨ́ ri-i à tò dɔ-dé-tɨ.» Mḛḛ ta lé ɓan: Ngan-je kɨ́ kojɨ-dé kɨ kojɨ bè kin ɓá ꞌto ngan lə Lubə al, ngà ngan-je kɨ́ dꞌojɨ-dé kɨ́ go kunmindɨ-tɨ ɓá dꞌoo-dé kɨ ngan-é. Kdɔtalə ta kɨ́ to kunmindɨ lé ɓan: «Kal kàdɨ̀ bè ya mꞌa ree ə Sara à kojɨ ngon kɨ́ dingəm.» 9:9 Kgn 18:10 10 Ḛ kin par al, go-tɨ, Rebeka kàrè ndan ndungə-je lə ka-ji Isakɨ tɔ; 11 ə ngan-je lé kàrè dꞌojɨ-dé al ya ɓəy, ɓá dḛ ꞌra né kɨ́ majɨ-je, né kɨ́ majal-je al ɓəy; bè ya kàrè, kadɨ kɔjra lə Lubə tò-né lo tò-é-tɨ kɨ go mbətɨ-tɨ kɨ́ ḛ mbətɨ dow-je kɨ̀ mḛḛndigɨ liə ɓɨ kdɔ kullə ra dow al kinlé – 12 ḛ idə Rebeka panè: «Njètḛḛ kete à ra ɓə lə njètḛḛ gogɨ; 13 gangɨ-é kɨ́ ndàngɨ-né ꞌpanè: “Mꞌndigɨ Jakobɨ ə mꞌɔsɨ ta Esuwa.”»
Lubə mbətɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al
14 Ə kadɨ jꞌpainè ri wa? Lubə to njèra né kɨ́ njururu al wa? Nda̰ bè al! 15 Kdɔtalə ḛ idə Moiyijɨ panè: Mꞌa koo kəmtondoo lə dow kɨ́ mꞌndigɨ koo kəmtondoo liə ə ta à kɔ̰̀ mḛḛ-m kdɔ dow kɨ́ mꞌndigɨ kadɨ ta ɔ̰̀ mḛḛ-m kdɔ ta liə. 16 Adɨ to ta lə mḛḛndigɨ lə dow al rəm, to ta lə tɔ́gɨ-é al rəm, ngà to ta lə Lubə kɨ́ njèkoo kəmtondoo. 17 Kdɔ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay lé, Lubə idə Paraɔ̰ panè: I ya mꞌində-i ngar bè kdɔ kadɨ mꞌɔjɨ-né tɔ́gɨ-m rɔ-i-tɨ ə kadɨ ri-m ɓá-né kɨ̀ dɔnangɨ lay. 18 Adɨ Lubə lé, oo kəmtondoo lə dow kɨ̀ mḛḛ ndigɨ liə rəm, ɓá mḛḛ ndigɨ liə ya adɨ mḛḛ dow ndə-né rəm tɔ.
19 Ə i ꞌa dəjɨ-m panè: Lubə gangta dɔ dow-tɨ kdɔ ri ɓəy wa? Kdɔtalə ná̰ ɓá à kɔgɨ Lubə ra mḛḛndigɨ liə wa? 20 Ə i dow ya bè lé, i to ná̰ ɓá kadɨ ꞌnajɨ Lubə ta-tɨ wa? Ba̰y kɨ́ kubə à dəjɨ njèkubə-é panè: «Kdɔ ri ɓá i ꞌubɨ-m bè wa» al. 21 Njèkubə né ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ anjɨ-tɨ, adɨ anjɨ kɨ́ mbɔ̰y kɨ́ káre-rè kin ya à kubə-né ba̰y kɔ̰molé rəm, ɓá à kubə-né ba̰y ra kullə-je kɨ́ kare rəm tɔ al wa? 22 Ə Lubə lé, ndigɨ tɔjɨ wɔngɨ liə rəm, ndigɨ kadɨ ꞌgə tɔ́gɨ-é rəm, ya ngà ḛ ilə mḛḛ-é dɔ madɨ-é-tɨ kilə kɨ́ tɔgrɔ-tɨ isɨ dɔ-tɨ kɨ̀ dow-je kɨ́ wɔngɨ ra-é dɔ-dé-tɨ ə to dḛ kɨ́ tò kadɨ ꞌtujɨ kɔgɨ. 23 Ḛ ra bè kdɔ tɔjɨ-né riɓa liə kɨ́ n̰a̰ ndaa-tɨ rəsɨ kɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ḛ oo kəmtondoo lə-dé ə uwə dɔ-dé kete kadɨ dꞌubə majɨ riɓa liə lé. 24 Ə ta kinlé, to ta lə-ji jə̰i kɨ́ ḛ ɓa-ji dan jipɨ-je-tɨ par al, ngà dan dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al rəm tɔ, 25 titɨ kɨ́ ḛ pa-né mḛḛ mbete-tɨ lə Oje panè:
«Dḛ kɨ́ ꞌto gin dow-je lə-m al ya, mꞌa ɓa-dé gin dow-je lə-m
ə dḛ kɨ́ mꞌində-dé dan kəm-m-tɨ al ya,
mꞌa ɓa-dé dow-je kɨ́ mꞌində-dé dan kəm-m-tɨ.»
26 «Ə lo kɨ́ ḛ ɓá dꞌidə-dé-tɨ ꞌpanè:
“Sə̰i ꞌtoi gin dow-je lə-m al kin kàrè
dꞌa ɓa-dé ngan lə Lubə kɨ́ njèkisɨ kəm titɨ ngá rəm.”
27 Ejay kàrè pa ta kɨ́ dɔ Israyel-tɨ panè:
“Lé kɔr ngan lə Israyel à tò titɨ nangra kɨ́ babo-tɨ bè ya kàrè,
dḛ kɨ́ madɨ-je ya par ɓá dꞌa kajɨ.”
28 Kdɔtalə né kɨ́ ꞌƁaɓe pa ta-é lé,
kalangɨ bè ya ḛ à ra né-é kɔr njutɨ dɔnangɨ-tɨ.
29 Ə Ejay lé ya ndɔkɨ pa ɓəy panè:
“Kinə ꞌƁaɓe kɨ́ njèkosɨ njérɔ-je in̰ə ndəgɨ ka-ji-je al lé,
jꞌa təli titi-na̰ kɨ̀ ɓebo Sɔdɔm kɨ̀ ɓebo Gɔmɔr bè.”»
Israyel-je, kɨ̀ néra kɨ́ njururu kɨ́ à ree kɨ̀ takul kadmḛḛ
Rɔm 3:19-29; Gal 3:8-14,21-29
30 Ə kadɨ jꞌpainè ri wa? Dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kɨ́ ndɔkɨ ꞌsangɨ ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ al ya, ə́ dꞌingə ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ – ə to ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ kɨ́ ree kɨ̀ kəm rəbɨ kadmḛḛ – 31 ngà Israyel-je kɨ́ ꞌsangɨ ta kɨ́ kɔr dɔ-tɨ kɨ̀ kəm rəbɨ təl rɔ go ndukun-tɨ lé, dꞌingə al. 32 Kdɔtalə ri wa? Kdɔ dḛ ꞌsangɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kadmḛḛ al, ngà kɨ̀ kəm rəbɨ kullə ra-dé-je. Dḛ ꞌtugə nja-dé ər-tɨ kɨ́ njètugə dow-je jigɨ-tɨ, 33 titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè:
Yən, ər kɨ́ njètugə nja dow-je,
ər kɨ́ njèkadɨ dow-je dꞌusɨ lé mꞌində ɓebo Siyɔ̰-tɨ nɔ̰ɔ̰.
Ə dow kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é lé, rɔsɔl à tḛḛ dɔ-é-tɨ al.

*9:5 9:5 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

9:9 9:9 Kgn 18:10