10
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, ndingə rɔ lə-m kɨ́ n̰a̰, kɨ̀ ta kɨ́ mꞌpa kɨ̀ Lubə kdɔ ta lə Israyel-je lé, to ta kadɨ dꞌajɨ. Kdɔ mꞌpa ta lə-dé majɨ kɨ́ dḛ lé rɔ-dé tungə pilingɨ kdɔ Lubə, ngà rɔtungə lə-dé lé ɓá négə goto-tɨ. Kdɔ dḛ ꞌgə kəm rəbɨ kɨ́ Lubə ɔr-né ta dɔ dow-tɨ al ə dḛ ya ꞌsangɨ kadɨ dꞌɔjɨ kəm rəbɨ kɔrtadɔ-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ-dé, adɨ ꞌtəl rɔ-dé go kəm rəbɨ kɔrtadɔ-tɨ lə Lubə al; kdɔtalə Kristɨ ya to tɔl ta ndukun, kdɔ kadɨ Lubə ɔr-né ta dɔ dow-tɨ kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ mḛḛ-é. Beɓa Moiyijɨ ndàngɨ ta sɔbɨ dɔ kɔrtadɔ-tɨ kɨ́ ree kɨ̀ takul ndukun panè: «Dow kɨ́ təl rɔ-é go ndukun-tɨ rəmə, à kisɨ kəm kɨ̀ takul ndukun.»* 10:5 Mbl 18:5 Ngà ooi, kəm rəbɨ kɨ́ kɔrtadɔ-tɨ ree-né kɨ̀ takul kadmḛḛ lé ꞌpa ta kɨ́ dɔ-tɨ ꞌpanè: «ꞌPa mḛḛ-i-tɨ ꞌpanè: “Ná̰ ɓá à kɔw dɔra̰-tɨ wa” al. Kdɔ Kristɨ ḭ dɔra̰-tɨ ree nangɨ nè ngá. Əse: “Ná̰ ɓá à kur nangɨ boleɓe-tɨ kɨ́ sɔ̰y-é goto wa” al? Kdɔ Kristɨ ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy ngá.» Ə ꞌpa ta kɨ́ dɔ-tɨ ꞌpanè ri wa? Ta tò ngɔsi sə-i, tò ta-i-tɨ, tò mḛḛ-i-tɨ. Ə to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ kinlé ɓá jḛ jꞌilə mbḛ-é. Kinə ꞌpa ta-i-tɨ rəsɨ ꞌpanè Jeju to ꞌƁaɓe ə kinə ꞌadɨ mḛḛ-i adɨ ꞌgə majɨ kɨ́ Lubə adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy rəmə, ꞌa kajɨ. 10 Kdɔtalə kadmḛḛ ɓá ta ɔr-né dɔ dow-tɨ ə ta kɨ́ dow pa ta-é-tɨ rəsɨ ɓá à kajɨ-né, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: 11 «Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é lé, rɔsɔl à tḛḛ dɔ-é-tɨ al.» 12 Adɨ kɔr kəm dow goto dan jipɨ-je-tɨ kɨ̀ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al: Dḛ lay ya ꞌƁaɓe lə-dé tokɨ káre-rè, ḛ ya to njèkadɨ majɨ ur dow-je kɨ́ njénɔ̰ ɓa-é. 13 Kdɔ dow kɨ́ rá-rá ya nɔ̰ ɓa ꞌƁaɓe lé, à kajɨ. 14 Dow kɨ́ dḛ dꞌadɨ-é mḛḛ-dé al lé, dꞌa nɔ̰ ɓa-é ban wa? Ə dow kɨ́ dow pa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ adɨ dꞌoo al lé, dꞌa kadɨ-é mḛḛ-dé ban wa? Ə dow kɨ́ njèkilə mbḛ ta liə goto lé, dꞌa koo ta liə ban wa? 15 Ə dꞌulə dow-je al lé, dꞌa kilə mbḛ-é ban wa? Beɓa ꞌndàngɨ ꞌpanè: «Njiyə lə njékilə mbḛ Poyta-je kɨ́ Majɨ lé to né kɨ́ majɨ koo n̰a̰ 10:15 Eja 52:7
16 Ngà dḛ lay ɓá ꞌtəl rɔ-dé go Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ lé al. Gangɨ-é kin ɓá Ejay pa-né panè: «ꞌƁaɓe, ta-je kɨ́ jꞌidə-dé kinlé ná̰ ɓá oo adɨ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ wa?»
17 Adɨ kadmḛḛ lé ree kɨ̀ kəm rəbɨ ta kɨ́ koo ə ta kɨ́ koo ree kɨ̀ kəm rəbɨ ta lə Kristɨ.
18 Ə mꞌdəjɨ rɔ-m ta mꞌpanè: Se dꞌoo ndi-dé al wa? Tɔgrɔ-tɨ, dꞌoo ya.
Ndi-dé lé ɔw kɨ̀ lo lay
ə ta-je lə-dé ɔw sar tḛḛ sɔ̰y dɔnangɨ-tɨ. 10:18 Pa 19:5
19 Ngà mꞌdəjɨ rɔ-m ta mꞌpanè: Se Israyel-je ꞌgə al wa? Moiyijɨ ya to dow kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ panè:
Mꞌa kadɨ jangɨ ra-si dɔ gin dow-je-tɨ kɨ́ dꞌasɨ né al;
kəm rəbɨ kɨ́ rɔ gin dow-je-tɨ kɨ́ rangɨ kɨ́ ꞌgə né al,
ɓá mꞌa kadɨ wɔngɨ ra-si-né.
20 Ə Ejay rəmə ɔw sar ya panè:
Dow-je kɨ́ ndɔkɨ ꞌsangɨ-m ma̰ Lubə al ɓá mꞌadɨ dꞌingə-m rəm,
dow-je kɨ́ usɨ-dé dɔ-m-tɨ al ya mꞌadɨ-dé ꞌgə-m rəm.
21 Ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ Israyel-je lé, Lubə panè:
Ndɔ-je lay ya mꞌulə ji-m kɨ rɔ gin dow-je-tɨ
kɨ́ njétəl rɔ-dé go ta-tɨ al kɨ́ ꞌto njédɔnga̰-je kin.

*10:5 10:5 Mbl 18:5

10:15 10:15 Eja 52:7

10:18 10:18 Pa 19:5