11
Lubə mbatɨ gin dow-je liə al
11:1 Plp 3:5Mꞌdəjɨ rɔ-m ta mꞌpanè: Se Lubə mbatɨ gin dow-je liə wa? Nda̰ bè al! Kdɔtalə ma̰ kàrè mꞌto Israyel, ngonka Abrakam, kɨ́ ginkojɨ-tɨ lə Benjamḛ. Lubə mbatɨ gin dow-je liə kɨ́ ḛ mbətɨ-dé kete kin al. Ta kɨ́ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay, lo-tɨ kɨ́ Eli pa ta-tɨ səkɨ-né Israyel-je ta Lubə-tɨ lé ꞌgəi ya al wa? Ḛ panè: ꞌƁaɓe, dḛ ꞌtɔl njépata-je kɨ́ ta-i-tɨ, ꞌtɔɔ logugɨ né-je lə-i nangɨ rum-rum; ma̰ ya kɨ̀ kar-m ə́ mꞌnà̰y, ə́ ꞌsangɨ kadɨ ꞌtɔl-m. Ə ta ri ə́ Lubə ilə-é-tɨ wa? Mꞌngəm dow-je lə-m ɓudɔgɨ lo siri kɨ́ dꞌɔsɨ məkəjɨ-dé nangɨ nɔ̰̀ magɨ Baal-tɨ al. Bè ya tɔ, mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ ɓone kàrè, ndəgɨ dow-je kɨ́ Lubə mbətɨ-dé kɨ́ go ramajɨ-tɨ liə dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰. Ngà kinə ḛ mbətɨ-dé kɨ̀ takul ramajɨ liə rəmə, tò kɨ̀ takul kullə ra-dé-je al ngá. Bè al rəmə, ramajɨ lé à to ramajɨ ɓəy ɓan wa? [Ə kinə ḛ mbətɨ-dé kɨ̀ takul kullə ra-dé-je rəmə, sé to ramajɨ ɓəy ɓan wa? Ngà kinə tò kɨ̀ takul ramajɨ rəmə, kullə ra dow to né madɨ al ngá.* 11:6 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.] Ri ɓá ra né wa? Né kɨ́ Israyel sangɨ lé, ḛ ingə al, ngà dḛ kɨ́ ꞌmbətɨ-dé ɓá dꞌingə; ndəgɨ-dé-je rəmə mḛḛ-dé ndəə, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè:
Lubə adɨ-dé tagɨr kɨ́ ɔy diriri rəm,
adɨ kəm-dé oo lo al rəm,
adɨ mbi-dé oo ta al rəm,
sar tḛḛ-né ndɔ-tɨ kɨ́ ɓone.
Ə Dabidɨ panè:
Kadɨ nékuso rɔnəl lə-dé ya
təl gum kuwə-dé rəm,
bandɨ kuwə-dé rəm,
kəm rəbɨ kusɨ lə-dé rəm,
kdɔ kadɨ to kindəkɔjɨ lə-dé!
10 Kadɨ lo ndul kəm-dé-tɨ ndḭ-ndḭ kadɨ dꞌoo lo al!
Lubə, ꞌra-dé adɨ ꞌma̰a̰ kɔngɨ-kɔngɨ ya par-par!
Kajɨ lə dḛ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kɨ̀ kin̰ə panjiyə kɨ́ majal lə Israyel-je ndɔ kɨ́ dɔbəy-tɨ
Mat 21:40-43; Epɛ 2:7-13
11 Mꞌndəjɨ rɔ-m ta mꞌpanè: Se Israyel-je lé ꞌtugə nja-dé né-tɨ kdɔ kusɨ riw wa? Nda̰ bè al! Ngà, kɨ̀ takul kaldɔta lə-dé ɓá dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al dꞌingə-né kajɨ, kdɔ kadɨ jangɨ ra-né jipɨ-je. 12 Ə kinə kaldɔta lə jipɨ-je təl gin majɨ lə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ, ə kusɨ lə-dé təl gin majɨ lə dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al lé, kḭ taá lə-dé ɓikti lay ə à majɨ ban ə́n wa? 13 Adɨ mꞌidə-si, sə̰i kɨ́ ꞌtoi jipɨ-je al: Ma̰ lé mꞌto njèkɔwkulə dan dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ə ma̰ mꞌilə kujɨ dɔ kullə-tɨ lə-m. 14 Bè kdɔ kadɨ, dɔmajɨ ə mꞌadɨ jangɨ ra dow-je kɨ́ gin kojɨ-tɨ lə-m ə kadɨ dḛ kɨ́ madɨ-je dꞌajɨ-né. 15 Ə kinə kɔr kɨ́ dꞌɔr-dé kɨ́ rangɨ kin ɓá to gin kulə kɨ́ Lubə ulə-né nojɨ natɨ kɨ̀ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ lé, təl ree sə-dé gogɨ à tò ban ə́n wa? À to tɔsɨ ndəl tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy! 16 Ə kinə mbə̀ kɨ́ dɔsa̰y ya tokɨ kadɨ Lubə lé, ndəgɨ ndujɨ lay kɨ́ ꞌlɔ̰y lé kàrè to ꞌliə tɔ; ə kinə njirəkagɨ tokɨ kadɨ Lubə lé, balkəm-é kàrè to ꞌliə tɔ. 17 Ngà kinə ꞌtɔr balkəmkagɨ-je kɨ́ madɨ, ə i kɨ́ to kagɨ Olibiye kɨ́ wale 11:17 Kagɨ Olibiye kɨ́ wale lé tɔjɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, ngà ḛ kɨ́ ꞌma̰ kɨ́ ma̰ lé tɔjɨ jipɨ-je tɔ. , ɓá ꞌtin̰ə-i tó-dé-tɨ, adɨ a̰ dɔ njirəkagɨ Olibiye-tɨ kɨ́ ma̰ kɨ́ ma̰ rəm, ingə man-é rəm lé, 18 ꞌində kàdɨ̀-i kɨ̀ balkəmkagɨ-é-je al. Ə lé i ində kàdɨ̀-i kàrè, kadɨ ꞌgə kɨ́ to i ɓá njirəkagɨ a̰ dɔ-i-tɨ al, ngà to i ɓá ꞌa̰ dɔ-é-tɨ. 19 I rəmə ꞌa panè: ꞌTɔr balkəmkagɨ-je ɓá ꞌtin̰ə-m tó-dé-tɨ. 20 To tó-é ya; ꞌtɔr-dé kɔgɨ kdɔ kadmḛḛ al lə-dé, ə i rəmə ꞌa̰ dɔ kagɨ-é-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ. ꞌIndə kàdɨ̀-i al, ngà ɓəl ɓá kadɨ i ꞌɓəl. 21 Kdɔtalə kinə balkəmkagɨ-je kɨ́ lo ma̰-dé-tɨ nṵ ya, Lubə ngəm-dé al kin rəmə, i kàrè à ngəm-i nda̰ al ya tɔ. 22 Kadɨ ꞌgə mḛḛmajɨ, kɨ̀ nga̰ lə Lubə: Ḛ nga̰ kɨ̀ dow-je kɨ́ dꞌusɨ, ə kinə ꞌa̰ njángɨ dɔ mḛḛmajɨ-tɨ liə kin rəmə, ḛ à ra sə-i majɨ; bin al rəmə, i kàrè dꞌa kɔr-i kɔgɨ tɔ. 23 Dḛ ya kàrè kinə dꞌisɨ dan mḛḛndə-tɨ lə-dé al lé, dꞌa təl tin̰ə-dé kàdɨ̀ kagɨ-tɨ lé gogɨ tɔ; kdɔtalə Lubə ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kdɔ kadɨ təl tin̰ə-dé sigɨ gogɨ. 24 Ə i kɨ́ ꞌtugə-i dɔ kagɨ olibiye-tɨ kɨ́ ubə wale ɓəy ə́ ꞌtin̰ə-i kàdɨ̀ kagɨ olibiye-tɨ kɨ́ ma̰-é kɨ́ ma̰, lo-tɨ kɨ́ lé ꞌa ka̰-tɨ al, ngà dḛ kɨ́ ꞌto balkəmkagɨ-je kɨ́ ma̰-dé kɨ́ ma̰ ya kete kinlé ɓá dꞌa təl tin̰ə-dé dɔ kagɨ-dé-tɨ gogɨ al kdɔ ri wa? 25 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, mꞌndigɨ kadɨ mꞌadɨ-si ꞌgəi né kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ kinlé, kdɔ kadɨ ooi rɔ-si kɨ njégosɨ-je al: Kəl Israyel-je kɨ́ madɨ mḛḛ-dé ndə sar kadɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al ɓikti lay dꞌandɨ-né dan-dé-tɨ. 26 Beɓa Israyel-je lay ya dꞌa kajɨ, titɨ kɨ́ ꞌndàngɨ-né ꞌpanè:
Njètaa dow-je kilə-dé taá à kḭ ɓebo Siyɔ̰-tɨ.
Ḛ à kin̰ə kaldɔta-je lə dow-je kɨ́ ginkojɨ-tɨ lə Jakobɨ kɔgɨ.
27 Ə lokɨ mꞌɔr majal-je lə-dé kɔgɨ lé, ḛ ɓá à to nojɨ kɨ́ mꞌulə natɨ sə-dé.
28 Kɨ́ sɔbɨ dɔ Poyta kɨ́ Majɨ rəmə, dḛ ꞌto njéba-je lə Lubə kdɔ ta lə-si, ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ mbətɨ rəmə, ḛ ində-dé dan kəm-é-tɨ kɨ̀ takul bɔbɨ-dé-je. 29 Kdɔ kadkare lə Lubə, kɨ̀ ɓa liə lé, tò lo tò-é-tɨ. 30 Titɨ kɨ́ sə̰i ya kàrè ndɔkɨ ꞌtəli rɔ-si go ta-tɨ lə Lubə al ə takul təl rɔ go ta-tɨ al lə-dé ɓá Lubə oo-né kəmtondoo lə-si lé, 31 bè ya tɔ, dḛ ya kàrè, kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé təl rɔ go ta-tɨ al lə-dé ɓá Lubə oo-né kəmtondoo lə-si, beɓa dḛ ya kàrè [ngɔsnè] 11:31 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. Lubə oo kəmtondoo lə-dé tɔ. 32 Kdɔ Lubə adɨ dow-je lay ya ꞌtəl rɔ-dé go ta-tɨ al, kdɔ koo-né kəmtondoo lə dow-je lay. 33 Lubə to Lubə kɨ́ boy n̰a̰, to njègosɨ, kɨ̀ njènégə! Ta kɨ́ gangɨ liə dum ndər gin-é, kdɔ dow kɨ́ asɨ gə kɔjra-je liə ya goto! 34 Ná̰ ə́ gə tagɨr lə ꞌƁaɓe əse ná̰ ɓá to njèkɔjɨ-é ta wa? 35 Ná̰ ɓá to njèkadɨ-é né dɔsa̰y kadɨ təl ingə kɨ́ rangɨ tó-tɨ wa? 36  11:36 1Kɔ 8:6Né-je lay ya ḭ rɔ-é-tɨ rəm, tò kɨ̀ takul-é rəm, ɓá to kɨ́ ꞌliə rəm. Kɔsgajɨ to kɨ́ liə ya sartagangɨ. Amḛn!

11:1 11:1 Plp 3:5

*11:6 11:6 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

11:17 11:17 Kagɨ Olibiye kɨ́ wale lé tɔjɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, ngà ḛ kɨ́ ꞌma̰ kɨ́ ma̰ lé tɔjɨ jipɨ-je tɔ.

11:31 11:31 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

11:36 11:36 1Kɔ 8:6