Kulə dingəm mḛḛ-na̰-tɨ
12
Panjiyə kɨ́ nəl Lubə
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, Lubə lé oo kəmtondoo lə-ji. Beɓa mꞌulə dingəm mḛḛ-si-tɨ kadɨ adi rɔ-si kɨ kadkare kɨ́ tò kəm rəm, aa njay rəm, nəl Lubə rəm; ə ḛ kin ɓá to pole kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ kadɨ a ꞌpoli Lubə. Adi kullə ra-si ɔw go-na̰-tɨ kɨ̀ ꞌlə dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè kin al, ngà adi təl kɨ́ négə lə-si təl kɨ́ sigɨ kinlé mbəl panjiyə-si, kdɔ kadɨ ɔri-né nin né kɨ́ Lubə ndigɨ, adɨ to né kɨ́ majɨ rəm, nəl-é rəm, ɓá majɨ ɔr njutɨ rəm tɔ. Kɨ̀ takul majɨ kɨ́ Lubə ra sə-m lé, mꞌndigɨ kidə dow kɨ́ rá-rá dan-si-tɨ kadɨ gɨr kɨ́ nꞌḛ̀ nꞌto dow kɨ́ ngay al, ngà kadɨ gɨr kɨ́ nꞌto dow kɨ́ nꞌasɨ lo-é-tɨ bè, kɨ́ go gangɨ kadmḛḛ-tɨ kɨ́ Lubə adɨ ná̰-ná̰ dan-si-tɨ. 12:4 1Kɔ 12:12Kdɔtalə titɨ kɨ́ rɔ dow kɨ́ káre-rè ya ɔw kɨ̀ ngan rɔ-é-je kɨ́ gay-gay ə ngan rɔ-é-je kin kàrè, ná̰-ná̰ ya ɔw-né kɨ́ kullə liə-liə kinlé, gangɨ-é kin ya tɔ ə́ jə̰i kɨ́ jꞌn̰a̰i ɓá jꞌtəli rɔ kɨ́ káre-rè kɨ̀ takul nam kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ lé, jə̰i lay ya jꞌtoi ngan rɔ-na̰ tɔ. 12:6 1Kɔ 12:4-11Ngà jꞌɔwi kɨ̀ kadkare-je kɨ́ gay-gay kɨ́ go ramajɨ-tɨ lə Lubə: Adɨ kinə dow ɔw kɨ̀ kadkare pa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ rəmə, kadɨ dowbé ra kullə-é adɨ ɔw go-na̰-tɨ kɨ̀ kadmḛḛ; ə kinə dow ɔw kɨ̀ kadkare koo go né lə njékəwna̰-je rəmə, kadɨ dowbé ra kullə-é; dow kɨ́ ɔw kɨ̀ kadkare ndó dow-je né rəmə, kadɨ ində rɔ-é ta néndó-tɨ; dow kɨ́ ɔw kadkare kulə dingəm mḛḛ dow-je-tɨ rəmə, kadɨ ində rɔ-é ta kulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ; dow kɨ́ ɔw kɨ̀ kadkare kadɨ né dow-je rəmə, kadɨ ra kɨ̀ mḛḛmajɨ; dow kɨ́ ɔw kɨ̀ kadkare kɔr nɔ̰̀ dow-je rəmə, kadɨ adɨ rɔ-é tungə mḛḛ kullə-é-tɨ; dow kɨ́ ɔw kɨ̀ kadkare koo kəmtondoo lə dow-je rəmə, kadɨ ra kullə-é kɨ̀ rɔnəl. Kadɨ ndigna̰ lə-si rəmə, kədkəm-na̰ goto-tɨ. Ɔsi né kɨ́ majɨ al ngərəngɨ; indəi rɔ-si ta né kɨ́ majɨ-tɨ kində kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 10 Uwəi-na̰ nojɨ titɨ kɨ́ tò kadɨ ngankɔ̰-na̰-je ꞌndigɨ-né-na̰; kadɨ ná̰-ná̰ ya un ta madɨ-é. 11 Adi rɔ-si tungə pilingɨ ta kullə-tɨ ɓɨ adi dabɨ ra-si al. ꞌRai kullə adi ꞌƁaɓe kɨ̀ mḛḛ-si kɨ́ káre-rè. 12 ꞌRai rɔnəl kdɔ nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-si. Iləi mḛḛ-si dɔ madɨ-é-tɨ dan kɔ̰̀-je-tɨ, uwəi rɔ-si nga̰ mḛḛ ta-tɨ kɨ́ pa kɨ̀ Lubə. 13 ꞌRai kɨ̀ njékaa njay-je mḛḛ né-je-tɨ kɨ́ to rɔ-dé. Isɨ dɔ nja-si-tɨ kdɔ kuwə mba-je kɨ́ rɔ-si-tɨ. 14  12:14 Mat 5:44; Luk 6:28ꞌTɔri ndi-si dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ dꞌulə kəm-si ndoo; Ndi-si ɓá ꞌtɔri dɔ-dé-tɨ ɓɨ indəi ndɔl dɔ-dé-tɨ al. 15 ꞌRai rɔnəl kɨ̀ dow-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌra rɔnəl, ə ꞌnɔ̰i kɨ̀ dow-je kɨ́ dꞌisɨ ꞌnɔ̰. 16 Adi ta-si asɨ-na̰. Adi ɓo né-je kɨ́ kadɨ ꞌtoi-né kɨ́ ngay-je ɓá ra-si al, ngà adi ɓo sɔldɔ ɓá ra-si. Ooi rɔ-si kɨ njégosɨ-je al. 17 Ugəi kurə majal kɨ̀ majal al; ꞌsangi kadɨ ꞌrai né kɨ́ majɨ takəm dow-je-tɨ lay. 18 Ta kɨ́ rá-tɨ ya, kinə à to ta lə-si ɓá lapiya à tò-né lé, kadɨ isi kɨ̀ lapiya kɨ̀ dow-je lay. 19 Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ lé, ꞌdali ba kɨ̀ dɔrɔ-si al, ngà in̰əi adi Lubə ɓá tɔjɨ wɔngɨ liə. Kdɔ ꞌndàngɨ ꞌpanè:
ꞌƁaɓe ya pa panè: Dalba to ꞌlə-m
ə ma̰ ɓá mꞌa kadɨ ná̰-ná̰ nékugə dɔji-é!
20 Ngà kinə ɓo ra njéba lə-i rəmə, ꞌadɨ-é né uso;
kinə kundə man ra-é ə ꞌadɨ-é man a̰y;
kdɔ ra-é kɨ́ ꞌra bè kinlé, to yalpər ɓá i ugə ungɨ dɔ-é-tɨ.
21 ꞌIn̰ə né kɨ́ majɨ al adɨ tətɨ-i rɔ al. Ngà kadɨ i ɓá ꞌto njètətɨ rɔ né kɨ́ majɨ al kɨ̀ takul né ra kɨ́ majɨ.

12:4 12:4 1Kɔ 12:12

12:6 12:6 1Kɔ 12:4-11

12:14 12:14 Mat 5:44; Luk 6:28