13
Kulə dɔ gin tɔ́gɨ-tɨ lə njékɔ̰ɓe-je
Kadɨ dow kɨ́ rá-rá ulə dɔ-é gin tɔ́gɨ-tɨ lə njékɔ̰ɓe-je kɨ́ dꞌisɨ dɔ-é-tɨ, kdɔ kɔ̰ɓe kɨ́ ḭ rɔ Lubə-tɨ al ya goto; ə njékɔ̰ɓe-je kɨ́ dꞌisɨ kinlé to Lubə ya ɓá ində-dé. Gin-é kin ɓá dow kɨ́ ra dɔnga̰ kɨ̀ njèkɔ̰ɓe rəmə, ḛ ɔsɨ ta né-je kɨ́ Lubə ində kadɨ tò kɨ̀ gangɨ-é gangɨ-é; ə dow-je kɨ́ ꞌmbatɨ təl rɔ-dé go ta-tɨ lé, dḛ ya dꞌa ree kɨ̀ ta kɨ́ gangɨ dɔ-dé-tɨ. Njékɔ̰ɓe-je lé, dow kɨ́ ra né kɨ́ majɨ rəmə, à ɓəl-dé al, ngà dow kɨ́ ra né kɨ́ majɨ al ɓá à ɓəl-dé. I ꞌndigɨ kadɨ ɓəl njèkɔ̰ɓe al wa? ꞌRa né kɨ́ majɨ rəmə ḛ à kɔsɨ gajɨ-i; kdɔtalə njèkɔ̰ɓe lé, isɨ ꞌra kullə lə Lubə kdɔ majɨ lə-i. Ngà kinə ꞌra né kɨ́ majɨ al rəmə ꞌɓəl; kdɔtalə kiyərɔ kɨ́ ḛ utɨ lé, ḛ utɨ kɨ̀ ndángɨ kare al, ḛ isɨ ra kullə lə Lubə kdɔ kadɨ tɔjɨ-né kində kɔjɨ kɨ̀ wɔngɨ lə Lubə dɔ dow-tɨ kɨ́ njéra né kɨ́ majɨ al. Gin-é kin ɓá tò kadɨ dow ulə-né dɔ-é gin tɔ́gɨ-tɨ lə njèkɔ̰ɓe, kdɔ ta lə ɓəl wɔngɨ kin par al, ngà kdɔ ta lə tagɨr kɨ́ majɨ kɨ́ tò mḛḛ dow-tɨ. 13:6 Mat 22:21; Mar 12:17; Luk 20:25Gin-é kin ya tɔ ɓá sə̰i ugəi-né lambo tɔ. Kdɔtalə njékɔ̰ɓe-je lé ꞌto njérakullə-je lə Lubə, adɨ kullə-é kin ya ɓá to kullə lə-dé. Ná̰-ná̰ ya adi-é né kɨ́ to tó-é kadɨ adi-é; né kɨ́ tò kadɨ ugəi mbete-é rəmə ugəi; dow kɨ́ tò kadɨ adi-é lambo rəmə, adi-é; dow kɨ́ tò kadɨ ꞌɓəli-é rəmə, ꞌɓəli-é; dow kɨ́ tò kadɨ uni ta-é rəmə, uni ta-é.
Ta lə ndigna̰
Mat 22:35-40; 1Ja̰ 3:11-23
Adi kurə lə dow tò dɔ-si-tɨ al, ngà kadɨ kurə ndigna̰ ɓá tò dɔ-si-tɨ. Kdɔtalə dow kɨ́ ndigɨ madɨ-é lé, ḛ ra né kɨ́ ndukun ndigɨ adɨ ɔr njutɨ. Kdɔ ndukun-je kɨ́ panè: «ꞌA ra kaya al, ꞌa tɔl dow al, ꞌa ɓogɨ al, [ꞌa pa ta kɨ́ ndángɨ al]* 13:9 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ., ꞌa ra kəmnda al», kɨ̀ ndəgɨ ndukun-je lay kinlé, tokɨ kəw-dé lay mḛḛ ta-tɨ kin: «ꞌA ndigɨ dow madɨ-i titɨ-na̰ kɨ̀ rɔ-i bè.» 10 Dow kɨ́ ndigɨ dow-je lé à ra né kɨ́ majɨ al kɨ́ dow madɨ-é al. Adɨ ndigɨ dow ɓá to ra né kɨ́ ndukun ndigɨ kɔr njutɨ.
11 ꞌRai bè kdɔtalə sə̰i ꞌgəi dɔkaglo kɨ́ jꞌisi-tɨ kin gɔw. To dɔkàdɨ̀ kɨ́ kadɨ ḭi-né dɔ ɓi-tɨ, kdɔtalə kɨ́ ɓone bè kinlé kajɨ a̰ ngɔsi sə-ji itə kɨ́ ndɔkɨ jə̰i jꞌadi-né mḛḛ-ji kin ɓəy. 12 Lo kɨ́ ndɔɔ isɨ goto, lo kɨ́ kada isɨ ree. Ə́n ə́ jꞌtɔri kullə-je kɨ́ londul-tɨ rɔ-ji-tɨ kɔgɨ ə jꞌtuləi nérɔ-je kɨ́ londógɨ-tɨ rɔ-ji-tɨ. 13 Jꞌadi panjiyə-ji a̰ njururu, titɨ kɨ́ dow njiyə-né kada kin bè; jꞌrai baborè nékuso kɨ̀ gɔ̰yibɨ kɨ́ ka̰y al rəm, jꞌrai ɓə lə kaya kɨ̀ néra kɨ́ jugɨ-jugɨ al rəm, kadɨ gakɨ-na̰ kɨ̀ kim-na̰ goto rɔ-ji-tɨ rəm. 14 Ngà adi panjiyə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ ɓá tò rɔ-si-tɨ ə né-je kɨ́ dajɨ rɔ-si ra adɨ kəmnda-é isɨ ra-si kinlé, ɔwi go-tɨ al.

13:6 13:6 Mat 22:21; Mar 12:17; Luk 20:25

*13:9 13:9 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.