Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mutoꞌk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyuknu̱jaꞌyi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱p Corinto
1
A̱tseꞌe je̱ Pablo, je̱ Nteꞌyam a̱tseꞌe xvinko̱o̱n je̱ts a̱tseꞌe nꞌítu̱t je̱ Jesucristo je̱ kyuká̱tsiva. A̱ts je̱ts je̱ nꞌútsamda je̱ nꞌajchamda Sóstenes, máyam a̱a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m coriintovit kyajpu̱n ka̱jxm. Mꞌijttupeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe toꞌk muk mꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t. Je̱ Nteꞌyam tseꞌe myaaxu̱xju̱du je̱tseꞌe mjoojntykidinit ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tsa̱k. Máyam a̱a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱jxtuva anañu̱joma je̱ jayu juuꞌ veꞌe jyajomaꞌitu̱ku̱jxa du̱vinjaꞌvidup du̱vintsa̱ꞌkidup je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ꞌe̱ je̱ Mya̱ja̱ Vintsa̱nda je̱ts u̱u̱ꞌm nje̱ꞌe̱mdava. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ts je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ꞌe̱ je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta.
Njaye̱jpumdupeꞌe je̱ maaꞌyu̱n je̱ puta̱jkin je̱ Cristo ka̱jx
Ijtp a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam nkuka̱jtsja miits ka̱jxta ku̱x mkunooꞌkxju̱dup miits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo Jesús ka̱jx. Ku̱x tseꞌe mꞌitta toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam mmo̱ꞌo̱jada toꞌk ka̱ꞌa̱jyji je̱ maaꞌyu̱n je̱ puta̱jkin, veꞌem tseꞌe xnu̱jávada juuꞌ veꞌe tyú̱vam je̱ts o̱y je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe mko̱jtstup. Ma̱kk tseꞌe mtanda toꞌk muk je̱ Cristo ma̱a̱t ku̱xeꞌe xjaanchjávada je̱ Cristo jye̱ꞌe̱ juuꞌ a̱a̱ts miitseꞌe nvaajnjidu. Ax veꞌem tseꞌe, namvaat tseꞌe xꞌaꞌixta je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, kaꞌa tseꞌe mkaꞌijtu̱xjada je̱ maaꞌyu̱n je̱ puta̱jkin juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yajkyp. Je̱ꞌe̱ tseꞌe myakꞌítjadap ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t, veꞌem tseꞌe ni ti tó̱kina mkayakpaatjadat ku veꞌe je̱ Jesucristo myiinnuvat. Je̱ Nteꞌyam, kyutyuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ꞌe̱ je̱ yꞌayook, je̱ꞌe̱ tseꞌe xvinko̱ꞌnumdu je̱tseꞌe nꞌijtumdinit je̱ yꞌOnu̱k Jesucristo ma̱a̱t, u̱u̱ꞌm je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda.
Ku je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk kijpx je̱ vinmaꞌyu̱n du̱kajaye̱jpti
10 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo ka̱jx a̱ts miitseꞌe nmunooꞌkxtu̱kta je̱tseꞌe kijpx je̱ vinmaꞌyu̱n xjaye̱jptinit. Kaꞌa tseꞌe mnapya̱jkvaꞌkxjadat; tsoj yakxo̱neꞌe mjoojntykadat mnaxviijnadat, toꞌkji je̱ mvinmaꞌyu̱nda toꞌkji je̱ mjaꞌvinda. 11 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe veꞌem nvaꞌañ ku̱x ta̱ a̱tseꞌe je̱ ka̱ts nmo̱tu je̱ts mnapya̱jkvaꞌkxju̱dupeꞌe. Je̱ Cloé je̱ jyáyuts a̱tseꞌe tu̱xna̱a̱jmada. 12 Je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe ntijp je̱ts toꞌk jadoꞌkeꞌe ka̱kje̱ꞌe̱ je̱ vyinmaꞌyu̱n du̱pa̱mda. Je̱m xa veꞌe juuꞌ veꞌe vaandup: “Je̱ Pablo xa a̱tseꞌe mpanu̱jkxp.” Je̱m tseꞌe juuꞌ veꞌe vaanduvap: “Je̱ Apolos xa a̱tseꞌe mpanu̱jkxp.” Je̱mpa tseꞌe juuꞌ veꞌe vaanduvap: “Je̱ Pedro xa a̱tseꞌe mpanu̱jkxp.” Nay je̱mpa tseꞌe juuꞌ veꞌe vaanduvap: “Je̱ Cristo xa a̱tseꞌe mpanu̱jkxp.” 13 ¿Jadi pa̱jkvaꞌkxy vineꞌe je̱ Cristo yꞌit? ¿Ukpu̱ a̱ts, je̱ Pablo, a̱ts vineꞌe cruuzpe̱jt miits ka̱jxta? ¿Ukpu̱ a̱ts je̱ nxa̱a̱j ka̱jx miitseꞌe mna̱pe̱jtti? 14 Nkuko̱jtsjip xa a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ts ni pa̱na a̱ts miitseꞌe nkayakna̱pe̱jtti, je̱ Criispoji veꞌe je̱ts je̱ Gayo, 15 ax veꞌem tseꞌe ni pa̱na kyavaꞌanu̱t je̱ts a̱ts je̱ nxa̱a̱j ka̱jxeꞌe mna̱pe̱jtti. 16 Nyakna̱pe̱jtpadamna a̱tseꞌe je̱ Estéfanas ma̱a̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱p jyu̱u̱mp tyu̱jkp. Kaꞌats a̱tseꞌe nꞌukjaaꞌmye̱jtsni ku a̱tseꞌe viijnk nyakna̱pe̱jtpa. 17 Ku̱x ka yakna̱pe̱jtpap xa a̱tseꞌe je̱ Cristo xkejx, je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjadat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, je̱ Jesucristo jye̱ꞌe̱, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe xkuꞌo̱o̱ꞌkimdu je̱m cruz ka̱jxm je̱tseꞌe ma̱kk nꞌijtumdinit toꞌk muk je̱ꞌe̱ ma̱a̱t. Ax kaꞌats a̱tseꞌe je̱ tsújit ayook nyaktún je̱tseꞌe je̱ jayu ko̱o̱jyji du̱tsojjávadat je̱ ayook juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp.
Je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ Pablo je̱ jayu vyaajnji
18 Je̱ ayook juuꞌ a̱a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjip, ya̱ꞌa̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe: Je̱ Cristo xa veꞌe xkuꞌo̱o̱ꞌkimdu je̱m cruz ka̱jxm. Tukxiꞌik ka̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe yakjávajada pa̱n pa̱n jatyeꞌe vintó̱kidup; ax u̱u̱ꞌmda, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yaktso̱o̱kju̱dup, je̱ Nteꞌyam je̱ myá̱kkints je̱ꞌe̱ veꞌe. 19 Veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ:
Nyaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kap xa a̱tseꞌe je̱ts kaꞌa je̱ꞌe̱ veꞌe tyun je̱ꞌe̱ je̱ yꞌayook juuꞌ veꞌe natyijju̱dup kuvij jáyuda,
kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tyoompa je̱ꞌe̱ je̱ yꞌayook pa̱n pa̱n jatyeꞌe natyijju̱dup vinmó̱tuva ónu̱kta.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ.
20 Je̱ja xa veꞌe yaja naxviijn juuꞌ veꞌe yaktijtup kuvij jáyuda, yakꞌixpa̱jkpada, je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe o̱o̱y juuꞌ du̱tunnu̱jaꞌvidup. Ax juuꞌ tseꞌe yaja naxviijn yaktijp viji kej, yakxiꞌikts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱java. 21 Ñu̱jaꞌvip xa veꞌe je̱ Nteꞌyam juuꞌ veꞌe tyuump, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe kyanamyaso̱o̱kji je̱tseꞌe je̱ jayu yꞌíxajat je̱ naxviijnit vijin ke̱ju̱n ka̱jx, je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp je̱tseꞌe cho̱ꞌo̱ktat je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook ka̱jx je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe jaanchjaꞌvijidup, ó̱yameꞌe ya̱ ka̱ts ya̱ ayook yakxiꞌik du̱jávada je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱kajaanchjaꞌvidup.
22 Yꞌixuvaandup tseꞌe je̱ israeejlit jayu je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin, yꞌamo̱tunaxuvaandup tseꞌe je̱ griego jayu je̱ vijin je̱ ke̱ju̱n; 23 ax je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe cruuzpe̱jt, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱ juuꞌ a̱a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjip. Kyo̱ꞌo̱yjaꞌvidup tseꞌe ya̱ ka̱ts ya̱ ayook je̱ israeejlit jáyuda, yakxiꞌikts ya̱ꞌa̱ veꞌe du̱jávada pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ꞌe̱pta; 24 ax u̱u̱ꞌm ka̱jxamda, pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam vinko̱o̱jnju̱du, je̱ israeejlit jáyuda je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ꞌe̱pta, je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱kkin je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ vyijin je̱ kyé̱ju̱nts ya̱ꞌa̱ veꞌe. 25 Yakxiꞌikts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jáyuda du̱java ku veꞌe je̱ Cristo je̱ jayu du̱kuꞌo̱o̱ꞌki je̱m cruz ka̱jxm. Ax ó̱yam tseꞌe je̱ jayu yakxiꞌik du̱jávada, o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱nu̱java ti veꞌe tyuump. Juuꞌ xa veꞌe je̱ jayu tyijp je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱tuujn ku̱x kaꞌa veꞌe je̱ ma̱kkin du̱jayep, nu̱yojk ma̱kkts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe toꞌk ka̱ꞌa̱jyji je̱ jayu. 26 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, mnu̱jaꞌvidinup xa miitseꞌe je̱ts je̱ Nteꞌyameꞌe mvinko̱o̱jnju̱du, nu̱ꞌeejyjits miitseꞌeda viji kej ax joꞌn je̱ naxviijnit jayu du̱tijta, nu̱ꞌeejyjits miitseꞌedava juuꞌ veꞌe yakkutojktup, nay nu̱ꞌeejyjits miitseꞌedava juuꞌ veꞌe du̱jaye̱jptup je̱ vintsa̱ꞌkin. 27 Vyinko̱o̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam pa̱n pa̱n jatyeꞌe yaktijtup ka víjap ka kéjap yaja naxviijn, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱tseꞌe du̱yaktso̱ꞌo̱tyónu̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe yaktijtup viji kej; vyinko̱o̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe yaktijtup ka má̱kkap yaja naxviijn, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱tseꞌe du̱yaktso̱ꞌo̱tyónu̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe yaktijtup ma̱kk. 28 Je̱ Nteꞌyameꞌe du̱vinko̱o̱n pa̱n pa̱n jatyeꞌe kayakvintsa̱ꞌkidup je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakviijnkꞌíxtup, veꞌem tseꞌe kyutó̱kiyu̱t je̱ ma̱jin juuꞌ veꞌe yakvinkó̱pkidup pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱jaye̱jptup je̱ naxviijnit vinmaꞌyu̱n. 29 Ax veꞌem tseꞌe ni pa̱na kyanamyá̱jajat je̱ja je̱ Nteꞌyam vyinkujk. 30 Je̱ Nteꞌyam xa veꞌe viinm u̱u̱ꞌm xyaktoꞌkmojkumdu je̱ Cristo Jesús ma̱a̱t. Je̱ Cristo ka̱jx tseꞌe nnu̱jaꞌvimdini juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ Nteꞌyam xkato̱kimpa̱ꞌmumda je̱tseꞌe vaꞌajts nꞌijtumda, je̱ꞌe̱ tseꞌe xyakpítsumumdu je̱m je̱ Satanás yꞌam kya̱ꞌm je̱tseꞌe nꞌijtumda je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm. 31 Veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ: “Pa̱n pa̱n xa veꞌe namya̱javaajnjup, nu̱yojk o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱yakmá̱jat du̱yakjaanchat.”