16
Ku je̱ Pablo máyam je̱ Dios du̱kejx
O̱y jayu je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Febe, nu̱toꞌk je̱ nꞌútsamda je̱ ntsa̱ꞌa̱amda juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱mutoomp du̱mupa̱jkp je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk ma̱a̱t juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m cencréait kyajpu̱n ka̱jxm. O̱y yakxó̱n tseꞌe xkuvá̱ktat je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx, veꞌem ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga je̱tseꞌe du̱tóndat je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu. Putá̱kada toꞌk aaj ya̱ Febe pa̱n ti jatyeꞌe kaꞌijtu̱xjup, ku̱x nu̱mayeꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe pyuta̱jki, xputa̱jki a̱tseꞌe viinm.
Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱ꞌo̱dat je̱ Priscila je̱ts je̱ Aquila, je̱ꞌe̱ juuꞌ a̱tseꞌe ntukma̱a̱tmutoondup ntukma̱a̱tmupa̱jktup je̱ Cristo Jesús. Viinm xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱p kutsa̱ꞌa̱ga ja̱a̱tp ñaajktaajnjidi a̱ts ka̱jx. Nkuko̱jtsjidupts a̱tseꞌe, ax ka á̱tsjyap tseꞌe, veꞌempa veꞌe nu̱jom je̱ utsta je̱ ajchta je̱ts je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlit jáyuvap. Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ utsta je̱ ajchta je̱ts je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m je̱ Priscila je̱ts je̱ Aquila tya̱kꞌamda. Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Espaneto juuꞌ a̱tseꞌe nma̱a̱tnayjaꞌvijup je̱ts a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntsa̱k. Je̱ꞌe̱ veꞌe mutooꞌva̱jkp du̱jaanchjaꞌviꞌukvaan je̱ Cristo yaja acáyait yꞌit ja̱a̱t. Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ María juuꞌ veꞌe o̱o̱yani tuntoomp miits ma̱a̱tta. Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Andrónico je̱ts je̱ Junias, a̱ts je̱ nmuꞌisraeejlit jáyuda juuꞌ a̱tseꞌe nma̱a̱tpoxu̱nta̱ktsu̱u̱nidu, ñu̱má̱jidup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kuká̱tsiva ma̱a̱tta je̱tseꞌe tooꞌva̱jkp toꞌk muk yꞌijtti je̱ Cristo ma̱a̱t je̱ts kaꞌa veꞌe a̱ts.
Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱ꞌo̱dat je̱ Amplias juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntsa̱jkp je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx. Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Urbano juuꞌ veꞌe ntukma̱a̱tmutoꞌnumdup ntukma̱a̱tmupa̱jkumdup je̱ Cristo Jesús, nay veꞌempa je̱ Estaquis juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jkpap. 10 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Apeles juuꞌ veꞌe o̱y du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jki je̱ts jyaanchjaꞌvipeꞌe je̱ Cristo. Mo̱o̱yduva toꞌk aaj máyam je̱ Dios je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱m je̱ Aristóbulo tya̱kꞌam. 11 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat a̱ts je̱ nmuꞌisraeejlit jayu Herodión, nay veꞌempa je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱m je̱ Narciso tya̱kꞌam juuꞌ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱jaanchjaꞌvidup. 12 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Trifena je̱ts je̱ Trifosa juuꞌ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱mutoondup du̱mupa̱jktup, nay veꞌempa je̱ nꞌútsamda je̱ ntsa̱ꞌa̱amda Pérsida, juuꞌ veꞌe o̱o̱y ntuntso̱jkumdup je̱tseꞌe jékani je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱mutún du̱mupu̱k. 13 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Rufo, juuꞌ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n vinko̱o̱jnju, nay veꞌempa je̱ tyaak, juuꞌ a̱tseꞌe ntaakjaꞌvip. 14 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Asíncrito, je̱ Flegonte, je̱ Hermas, je̱ Patrobas, je̱ Hermes, je̱ts je̱ utsta je̱ ajchta je̱ts je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da juuꞌ veꞌe ijttup je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta. 15 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Filólogo je̱ts je̱ Julia, je̱ Nereo je̱ts je̱ cha̱ꞌa̱, je̱ Olimpas, je̱ts nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu juuꞌ veꞌe ijttup je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta.
16 Nache̱e̱ꞌnjada toꞌk jadoꞌk je̱ tso̱jku̱n ma̱a̱t je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx. Joma jatyeꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta, toꞌk ka̱ꞌa̱jyji tseꞌe mke̱jxu̱xjada máyam je̱ Dios.
17 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, nmunooꞌkxtktupts a̱ts miitseꞌeda je̱tseꞌe xtunꞌíxtat je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ jayu du̱yaknavyaꞌkxju̱dup je̱tseꞌe du̱tukmaso̱ꞌo̱kta je̱ Nteꞌyam je̱ tyooꞌ, ku̱x juuꞌ veꞌe je̱ jayu tyukꞌíxtup, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe ñavyaaꞌtyju̱ je̱ ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu mvaꞌnu̱xju̱du. Kaꞌa tseꞌe mnaajkꞌítjadat je̱ꞌe̱ ma̱a̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe veꞌem du̱toondup je̱ ka ó̱yap. 18 Ka je̱ Cristo Jesuusap xa je̱ꞌe̱ veꞌe myutoondup myupa̱jktup, je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱neꞌe yaktoondup, vyinꞌa̱a̱ꞌndupts je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe o̱y du̱kanu̱jaꞌvidup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe tsoj kyo̱tsta je̱ts je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ jayu yꞌo̱yjaꞌvip. 19 Anañu̱joma xa veꞌe je̱ jayu du̱nu̱jávada vintso̱ miitseꞌe xkuva̱kta je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe nxo̱o̱ndu̱k. Ntsa̱jkpts a̱tseꞌe je̱tseꞌe vij mꞌíttat vintso̱ veꞌe xtóndat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ je̱ts kaꞌa veꞌe vij mꞌíttat vintso̱ veꞌe xtóndat je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 20 Ax je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe je̱ o̱y jo̱o̱t xmo̱ꞌyumdup, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakvintó̱kiyup je̱ Satanás je̱tseꞌe yꞌijtnit je̱p mteku̱paꞌtkupta. Je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo tseꞌe mkunooꞌkxjadap.
21 Máyameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xjada ya̱ Timoteo juuꞌ a̱tseꞌe ntukma̱a̱tmutuump ntukma̱a̱tmupu̱jkp je̱ Cristo. Máyameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xju̱duva je̱ Lucio, je̱ Jasón, je̱ts je̱ Sosipater, a̱ts je̱ nmuꞌisraeejlit jáyuda.
22 A̱ts, je̱ Tercio, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe njaayp juuꞌ a̱tseꞌe u̱xyam yaktuknu̱u̱jmip, nay veꞌempats a̱ts miitseꞌe ntuknu̱ke̱xta máyam je̱ Dios je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ka̱jx.
23 Máyameꞌe je̱ Dios je̱ Gayo mke̱jxu̱xjada, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe tu̱xyakꞌitu̱paaꞌty yaja tya̱kꞌaajy joma veꞌe ñayꞌamókajada je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta. Mke̱jxu̱xju̱duvap tseꞌe máyam je̱ Dios je̱ Erasto juuꞌ veꞌe je̱ kajpu̱n je̱ myeen du̱ka̱ꞌmip. Máyameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xju̱duva je̱ uts je̱ ajch juuꞌ veꞌe du̱xa̱a̱j Cuarto.
24 Je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo tseꞌe mkunooꞌkxjadap anañu̱joma. Amén.
Ku je̱ Pablo kyo̱jtskuka̱jxini
25 Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijtnit, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe o̱ꞌyixjup je̱tseꞌe ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t myakꞌijtjidinit, veꞌem ax joꞌn du̱ma̱a̱tnavyaaꞌtyju̱ je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ a̱tseꞌe ntukkaꞌamaayp, je̱ Jesucristo jye̱ꞌe̱, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu tyuknu̱jaꞌvi je̱tseꞌe ju̱jpani kyayaknu̱java yꞌijt. 26 Ax u̱xyam tseꞌe, vaꞌajts nu̱jávats ya̱ꞌa̱ veꞌe tyañ je̱ꞌe̱ ka̱jx juuꞌ veꞌe jyatyaandu je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, veꞌem ax joꞌn je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ jayu du̱pavaan je̱tseꞌe du̱ꞌavánadat ya̱ ayook pa̱n joma veꞌe je̱ jayu cha̱a̱nada toꞌk it toꞌk naxviijn, veꞌem tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱jaanchjávadat je̱tseꞌe du̱ka̱tsa̱pá̱ktat.
27 ¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌijtnit xa̱ꞌma ka̱jx, je̱ꞌe̱jyji veꞌe toꞌk nu̱jom du̱nu̱jaꞌvika̱jxp! ¡Je̱ Jesucristo ka̱jx tseꞌe veꞌem yaktoonnit! Amén.