Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mutoꞌk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyuknu̱jaꞌyi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk je̱p Tesalónica
1
A̱tseꞌe je̱ Pablo, ma̱a̱t je̱ Silas je̱ts je̱ Timoteo, máyam a̱a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m tesalónicait kyajpu̱n ka̱jxm. Mꞌijttupeꞌe je̱m je̱ Dios Teeꞌ je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo jyaꞌvin ka̱jxmda. Je̱ꞌe̱ tseꞌe mkunooꞌkxjadap je̱tseꞌe mꞌijttinit je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta.
Je̱ nu̱ꞌixvaatsu̱n juuꞌ veꞌe pya̱a̱mdu je̱ tesalónicait jáyuda
Nkuko̱jtsjip xa a̱a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xa̱ꞌma ka̱jx anañu̱joma miits ka̱jxta, nnu̱tsapko̱jtstupts a̱a̱ts miitseꞌe ku a̱a̱tseꞌe ntsapka̱ts. Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, jé̱jats a̱a̱tseꞌe je̱ꞌe̱ vyinkujk nxa̱ꞌmajaaꞌmyéts juuꞌ veꞌe mtoondup. Ax juuꞌ tseꞌe mtoondup, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ tso̱jku̱n juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup je̱ts vintso̱ veꞌe xjaanchjávada je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo, nay veꞌempa vintso̱ veꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t xꞌaꞌixta ku veꞌe myiinnuvat. Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, o̱o̱y xa veꞌe je̱ Nteꞌyam mtuntsó̱kjada, nnu̱jaꞌvipts a̱a̱tseꞌe je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe mvinko̱o̱jnju̱du. Ku̱x ku xa a̱a̱ts miitseꞌe nvaajnjidi je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, kaꞌa tseꞌe nvaajnjidi tun je̱ ka̱ts ma̱a̱tji, je̱ Espíritu Santo je̱ mya̱kkin ma̱a̱tpa veꞌe, je̱ꞌe̱ a̱a̱tseꞌe xtukvinjaꞌvi je̱ts tyú̱vam je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ayook juuꞌ veꞌe nvaajnjidu. O̱y xa veꞌe xnu̱jávada vintso̱ a̱a̱tseꞌe njáyuva miits je̱ mꞌo̱ꞌyin ka̱jxta ku a̱a̱tseꞌe nꞌijt miits ma̱a̱tta.
Ax mnu̱ꞌixvaatstu tseꞌe vintso̱ a̱a̱tseꞌe juuꞌ ntuujn nka̱jts, veꞌem ax joꞌn a̱a̱tseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n xtukmutsa̱jk; ó̱yameꞌe je̱ jayu o̱o̱y mtunyaktsaachpaatjidi, mkuva̱jktu tseꞌe je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook je̱ xo̱o̱jntku̱n ma̱a̱t juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo mmo̱o̱jyju̱du. Ax veꞌem tseꞌe mnu̱ꞌixvaatsjidi je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk pa̱n pa̱n jatyeꞌe tsu̱u̱nidup je̱m macedóniait yꞌit jo̱o̱tm je̱ts yaja acáyait yꞌit ja̱a̱t. Ax ka jé̱mjyap tseꞌe macedóniait yꞌit jo̱o̱tm je̱ts ka yaajyap tseꞌe acáyait yꞌit ja̱a̱t yaknu̱java je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook, ñu̱jaꞌviduvap je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jáyuda o̱yjoma tso̱va vintso̱ veꞌe je̱ Jesucristo xjaanchjávada. Kaꞌa tseꞌe yꞌukvinkó̱pkini je̱ts a̱a̱tseꞌe juuꞌ nkó̱tsu̱t. Je̱ jayu xa veꞌe viinm du̱maajntyktup vintso̱ a̱a̱ts miitseꞌe o̱y yakxó̱n xkuva̱jkti ku a̱a̱tseꞌe nꞌijt miits ma̱a̱tta, myaajntyktuva tseꞌe vintso̱ veꞌe xvintsa̱ꞌkiꞌatú̱vidi juuꞌ veꞌe ka je̱ Nteꞌyamap je̱tseꞌe xvinjaꞌviꞌukvaandi xvintsa̱ꞌkiꞌukvaandi je̱ joojntyk Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe tyú̱vam. 10 Nay myaajntyktuvapts je̱ꞌe̱ veꞌe vintso̱ veꞌe xꞌaꞌixta je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k ku veꞌe cho̱o̱ꞌnu̱t je̱m tsapjo̱o̱tm je̱tseꞌe kya̱daaknit. Je̱ Jesuusts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakjoojntykpa̱jknuva ku veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk je̱tseꞌe xtuknu̱vaatsumda je̱ ma̱kk tsaachpaatu̱n juuꞌ veꞌe miimp.