4
Yaktoompa tu̱jkta, tonda ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga ma̱a̱t je̱ mtoompada. Jaaꞌmyé̱tsta je̱ts je̱meꞌe toꞌk juuꞌ veꞌe ijtp je̱m tsapjo̱o̱tm, ax je̱p tseꞌe je̱ꞌe̱ kya̱ꞌp pyaꞌtkup mꞌitta.
Ijtp tseꞌe mtsapkó̱tstat, viji kej tseꞌe mnaajkꞌítjadat je̱tseꞌe je̱ kuko̱jtsu̱n je̱ Nteꞌyam xmo̱ꞌodat. Nu̱tsapko̱jtstuva a̱a̱ts, veꞌemts a̱a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ tooꞌ xyakꞌavaatsjat vintso̱ a̱a̱tseꞌe ntukkaꞌamáyu̱t je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, juuꞌ veꞌe kayaknu̱jaꞌvip yijt, je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu yakvaajñja je̱ Cristo jye̱ꞌe̱. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱tseꞌe yap poxu̱ntu̱jkp nꞌit. Nu̱tsapko̱tsta a̱ts toꞌk aaj je̱ts a̱tseꞌe ya̱ o̱y ka̱ts ya̱ ayook je̱ jayu vaꞌajts nvaajnjadat, veꞌem ax joꞌn cha̱kju̱.
Viji kej tseꞌe juuꞌ xtóndat xkó̱tstat je̱ꞌe̱ ma̱a̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱kajaanchjaꞌvidup je̱ Jesucristo, xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe xtóndat xkó̱tstat je̱tseꞌe du̱jaanchjávadat. Ko̱tsta tseꞌe juu veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ mꞌo̱y jáyuvinda je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tukꞌó̱yadat, veꞌem tseꞌe xnu̱jávadat vintso̱ veꞌe toꞌk jadoꞌk xꞌatso̱vu̱mpíttat, veꞌem ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga.
Ku je̱ Pablo máyam je Dios du̱kejx
Ya̱ nꞌútsamda ya̱ nꞌajchamda Tíquico, juuꞌ veꞌe o̱o̱y ntuntso̱jkumdup je̱ts a̱tseꞌe o̱y ntukma̱a̱tmutún ntukma̱a̱tmupú̱k je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ya̱ꞌa̱ tseꞌe mvaꞌnu̱xjadap pa̱n vintso̱ a̱tseꞌe u̱xyam nꞌit. Je̱ꞌe̱ ka̱jx a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe ntuknu̱ke̱xta je̱tseꞌe xnu̱jávadat vintso̱ a̱a̱tseꞌe u̱xyam nꞌit, je̱tseꞌe mjo̱tꞌamá̱jadat. Mya̱a̱divapeꞌe ya̱ Onésimo ya̱ uts ya̱ ajch juuꞌ veꞌe o̱o̱y ntuntso̱jkumduvap je̱tseꞌe o̱y juuꞌ jaty du̱tún du̱ka̱ts, ya̱ꞌa̱ juuꞌ veꞌe ijtp nu̱toꞌkta miits, mvaꞌnu̱xjadapts ya̱ꞌa̱ veꞌeda nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe yaja toojnjup ko̱jtsjup.
10 Máyameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xjada ya̱ Aristarco, a̱ts ya̱ nmupoxu̱nta̱kjayu. Máyameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xju̱duva je̱ Marcos, je̱ Bernabé je̱ myugoꞌok. Ta̱ tseꞌe myakvaajnjada je̱ts pa̱n na̱jkxpeꞌe mkuꞌíxjada je̱ Marcos, kuva̱kta tseꞌe tsoj yakxó̱n. 11 Máyameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xju̱duva je̱ Jesús juuꞌ veꞌe Justo du̱xa̱a̱jiva. Ya̱ꞌa̱jyjida xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ israeejlit jayu juuꞌ a̱tseꞌe je̱ jayu ntukma̱a̱tvaajnjidup vintso̱ je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu yꞌitta je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm, xyakjo̱tꞌamá̱jidupts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe. 12 Ma̱yameꞌe je̱ Dios mke̱jxu̱xjada je̱ Epafras, jadoꞌk je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe nu̱toꞌkta miits je̱tseꞌe je̱ Jesucristo du̱mutún du̱mupu̱k. Ijtp tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t mnu̱tsapkó̱tsjada, veꞌem tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱ꞌamo̱tu je̱tseꞌe ma̱kk mꞌijttinit toꞌk muk je̱ Jesucrsito ma̱a̱t je̱tseꞌe o̱y xnu̱jávadat juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp. 13 A̱ts tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n mpu̱u̱mp vintso̱ veꞌe je̱ Epafras o̱o̱y mtunnu̱tsapkó̱tsjada, nay veꞌempa je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijttup je̱m laodicéait je̱ts hierápolisit kyajpu̱n ka̱jxmda. 14 Máyameꞌe je̱ Dios mka̱jxu̱xju̱duva je̱ Lucas, je̱ tso̱ꞌyiva juuꞌ veꞌe o̱o̱y ntuntso̱jkumdup, je̱ts je̱ Demas.
15 Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱ꞌo̱dat je̱ utsta je̱ ajchta ma̱a̱t je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da juuꞌ veꞌe ijttup je̱m Laodicea. Máyameꞌe toꞌk aaj je̱ Dios xmo̱o̱yduvat je̱ Ninfas je̱ts je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ veꞌe nayꞌamojkijidup je̱m tya̱kꞌam. 16 Ku veꞌe xko̱jtska̱jxtat ya̱ na̱k, ké̱xtats je̱tseꞌe yakko̱jtspat joma veꞌe je̱ jaanchjaꞌviva tu̱jk ñayꞌamókajada je̱m Laodicea, ko̱jtstuvats miitseꞌe je̱ na̱k juuꞌ a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ntuknu̱jaꞌyidu. 17 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe xna̱a̱jmadat je̱ Arquipo: “Tunꞌixu̱ je̱tseꞌe xkutyónput je̱ toonk juuꞌ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n mmo̱o̱jyju.”
18 A̱ts, je̱ Pablo, nka̱ꞌmam a̱ts miitseꞌe ntuknu̱jáyada ya̱ máyam je̱ Dios. Jaaꞌmyé̱tstats je̱ts yap a̱tseꞌe poxu̱ntu̱jkp. Je̱ Nteꞌyam tseꞌe mkunooꞌkxjadap.